Vyhláška č. 181/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-181
Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988 do31.01.1991
Účinnosť od 15.11.1988 do31.01.1991
Zrušený 43/1991 Zb.
Znenie 15.11.1988

181

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 11. novembra 1988,

ktorou sa mení vyhláška č. 51/1986 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 44 ods. 2 zákona č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení zákona č. 117/1983 Zb.:


Čl. I

Vyhláška č. 51/1986 Z., ktorou sa vykonáva colný zákon, sa mení takto:

V § 40 ods. 5 písm. a) sa suma „300 Kčs“ nahrádza sumou „500 Kčs“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembrom 1988.


Minister:

Ing. Štěrba v. r.