Vyhláška č. 180/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 9 1988 Zb. o oslobodení osobných počítačov, mikropočítačov a farebných televíznych prijímačov od dovozného cla

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-180
Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988 do31.07.1989
Účinnosť od 15.11.1988 do31.07.1989
Zrušený 84/1989 Zb.
Znenie 15.11.1988

180

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 11. novembra 1988,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 9 1988 Zb. o oslobodení osobných počítačov, mikropočítačov a farebných televíznych prijímačov od dovozného cla

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 44 ods. 2 zákona č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení zákona č. 117/1983 Zb.:


Čl.I

Vyhláška č. 9/1988 Zb. o oslobodení osobných počítačov, mikropočítačov a farebných televíznych prijímačov od dovozného cla sa mení a dopĺňa takto:

1. Názov vyhlášky znie: „o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru“.

2. V § 1 sa vypúšťajú slová: „do 512 KB operačnej pamäti“.

3. Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Sadzba cla pri tovare patriacom do položiek colného sadzobníka neobchodného tovaru (príloha vyhlášky č. 10/1988 Zb.) položka 4 a) až 4 c) - motorové vozidlá, položka 11 a) a 11 b) - videorekordéry a videoprehrávače, položka 12 - videokamery na farebný záznam, položka 14 a) až 14 e) prístroje zvukovej a reprodukčnej techniky sa znižuje o 50 %.“.

4. § 3 znie:

㤠3

Colné úľavy podľa tejto vyhlášky sa poskytujú len na tovar dovážaný v primeranom množstve podľa predpisov o neobchodných dovozoch vecí.1)

5. Ustanovenie § 4 sa vypúšťa.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembrom 1988.


Minister:

Ing. Štěrba v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení neskorších predpisov.".