Rozhodnutie č. 167/1988 Zb.Rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii z 27. októbra 1988

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-167
Čiastka 37/1988
Platnosť od 27.10.1988
Účinnosť od 27.10.1988
Aktuálne znenie 27.10.1988

167

Rozhodnutie

prezidenta

Československej socialistickej republiky

o amnestii z 27.októbra 1988

V dňoch 70. výročia vzniku československého štátu a 20. výročia vyhlásenia jeho federatívneho usporiadania hodnotí náš ľud výsledky dosiahnuté pri výstavbe socialistickej spoločnosti. Je to hrdá a presvedčivá bilancia úspechov našich pracujúcich, ktorí iniciatívne a obetavo uskutočňujú politiku Komunistickej strany Československa a pod jej vedením pristupujú v súčasnej dobe k prestavbe hospodárskeho mechanizmu a k ďalšiemu prehĺbeniu demokratizácie spoločnosti, ktoré by mali ešte viac upevniť morálnu a politickú jednotu ľudu. Ide o skutočnosti vyjadrujúce silu a pevnosť našeho socialistického zriadenia.

Na návrh Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu a vlády Československej socialistickej republiky používam svoje ústavné právo a udieľam túto amnestiu :

Článok I

1. Odpúšťam

a) nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky uložené za prečin alebo úmyselný trestný čin iný, než je uvedený pod písmenom c), vo výmere neprevyšujúcej dva roky,

b) nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky uložené za nedbalostný trestný čin vo výmere neprevyšujúcej tri roky,

c) nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky uložené za trestný čin opustenia republiky podľa § 109 ods. 1 a 2 Trestného zákona,

d) z ostatných nepodmienečných trestov odňatia slobody ich časť vo výške dvoch rokov, prípadne ich zvyšky kratšie ako dva roky,

e) podmienečné tresty odňatia slobody, aj keď bol neskoršie nariadený ich výkon,

f) tresty nápravného opatrenia a tresty odňatia slobody, na ktoré boli premenené, alebo ich zvyšky,

ktoré boli právoplatne uložené predo dňom tohto rozhodnutia a nie sú dosiaľ vykonané.

2. V rovnakom rozsahu odpúšťam aj tresty alebo ich časti uvedené v odseku 1, ktoré boli uložené dosiaľ neprávoplatnými rozsudkami vyhlásenými predo dňom tohto rozhodnutia, pokiaľ neprichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania v celom rozsahu. Ak na základe odvolania dôjde k zmene výroku o treste, je pre použitie tohto rozhodnutia rozhodujúci rozsudok, ktorý nadobudne právoplatnosť.

Článok II

Nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky odpúšťam odsúdeným, ktorí trest vykonávajú alebo majú vykonať v prvej nápravnovýchovnej skupine, vo vojenskom nápravnom útvare alebo v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých.

Článok III

Podmienečne odložené tresty odňatia slobody a tresty nápravného opatrenia uložené ako samostatné odpúšťam s účinkom, že sa dňom tohto rozhodnutia na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený.

Článok IV

1. Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa už začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie

a) za trestný čin opustenia republiky podľa § 109 ods. 1 a 2 Trestného zákona, spáchaný predo dňom tohto rozhodnutia,

b) za prečiny a iné úmyselné trestné činy, než sú uvedené pod písmenom a), spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, pokiaľ na ne zákon ustanovuje trest odňatia slobody neprevyšujúci dva roky,

c) za trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia z nedbanlivosti, pokiaľ na ne zákon ustanovuje trest odňatia slobody neprevyšujúci tri roky.

2. Ak ustanovenie odseku 1 nemožno vztiahnuť na celú trestnú činnosť, o ktorej bolo rozhodnuté neprávoplatným rozsudkom vyhláseným predo dňom tohto rozhodnutia, nepoužije sa ani čiastočne.

Článok V

1. Toto rozhodnutie sa nevzťahuje

a) na osoby, ktoré okrem trestnej činnosti, o ktorej sa rozhoduje podľa tohto rozhodnutia, boli v posledných desiatich rokoch predo dňom jeho vyhlásenia právoplatne odsúdené k nepodmienečnému trestu odňatia slobody za úmyselný trestný čin alebo ktoré boli v posledných desiatich rokoch prepustené z výkonu trestu odňatia slobody za taký trestný čin, pokiaľ sa na ne nehľadí, ako by neboli odsúdené,

b) na trestný čin opustenia republiky podľa § 109 Trestného zákona, ak jeho páchateľ prejavil alebo prejavuje nepriateľský vzťah k socialistickému alebo štátnemu zriadeniu,

c) na trestné činy špekulácie podľa § 117 Trestného zákona, rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 2, 3, 4 Trestného zákona, ohrozenia devízového hospodárstva podľa § 146 Trestného zákona, prijímania úplatku podľa § 160 Trestného zákona, podplácania podľa § 161 Trestného zákona, nepriameho úplatkárstva podľa § 162 Trestného zákona, lúpeže podľa § 234 Trestného zákona, krádeže podľa § 247 ods.2 Trestného zákona, zbehnutia do cudziny podľa § 283 Trestného zákona, vraždy podľa § 219 Trestného zákona a ostatné trestné činy, za ktoré zákon umožňuje uložiť trest smrti,

d) na tresty úhrnné a súhrnné, ak niektorý zo zbiehajúcich sa trestných činov je uvedený pod písmenami b), c).

2. Ustanovenie článku I odseku 1 písm. b) tohto rozhodnutia sa nevzťahuje na úhrnné alebo súhrnné nepodmienečné tresty odňatia slobody prevyšujúce dva roky uložené za nedbalostný trestný čin pri súbehu s úmyselným trestným činom, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody prevyšujúci dva roky.

3. Ustanovenie článku I odseku 1 písm. c) tohto rozhodnutia sa nevzťahuje na úhrnné a súhrnné nepodmienečné tresty odňatia slobody uložené za trestný čin opustenia republiky podľa § 109 ods. 1 a 2 Trestného zákona, pri súbehu s úmyselným trestným činom, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody prevyšujúci dva roky, alebo pri súbehu s trestným činom spáchaným z nedbanlivosti, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody prevyšujúci tri roky.

Článok VI

Ministrom spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a ministrovi národnej obrany Československej socialistickej republiky ukladám, aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo zmiernenie trestov uložených za trestné činy a prečiny spáchané pred vyhlásením tohto rozhodnutia u osôb, na ktoré sa rozhodnutie nevzťahuje, ak ide o

a) tehotné ženy,

b) matky, ktoré sa starajú o dve alebo viac detí mladších ako 15 rokov,

c) mužov starších ako 60 rokov a ženy staršie ako 55 rokov,

d) osoby s trvalou invaliditou alebo trpiace na nevyliečiteľnú chorobu.

Husák v. r.