Nariadenie vlády č. 112/1987 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za straty spôsobené neakostnou výrobou

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1987-112
Čiastka 24/1987
Platnosť od 23.12.1987 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1988 do31.12.1990
Zrušený 574/1990 Zb.
Znenie 01.01.1988

112

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 21. decembra 1987

o dodatkovom odvode za straty spôsobené neakostnou výrobou

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 1 písm. e) a § 9 ods. 3 zákona č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu:


§ 1

Predmet a subjekty úpravy

(1) Na zabezpečenie plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky sa ustanovuje dodatkový odvod za straty spôsobené neakostnou výrobou (ďalej len „dodatkový odvod“).

(2) Dodatkovému odvodu podliehajú štátne hospodárske organizácie s výnimkou koncernov, koncernové podniky, koncernové účelové organizácie a organizácie poľnohospodárskeho družstevníctva (ďalej len „organizácie“).

§ 2

Výška dodatkového odvodu

(1) Dodatkový odvod vykonávajú organizácie vo výške skutočných strát spôsobených neakostnou výrobou1) znížených o vnútorné straty z neakostnej výroby presahujúce určenú najvyššie prípustnú hranicu.2)

(2) Organizácie, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu alebo rozpočtu národného výboru určuje finančný plán,3) vykonávajú dodatkový odvod v polovičnej výške.

(3) Dodatkový odvod sa zaokrúhľuje na celé tisíce Kčs dole a jeho zúčtovanie sa vykonáva na ťarchu hospodárskeho výsledku toho roka, za ktorý sa dodatkový odvod vykonáva.

§ 3

Zdroj úhrady dodatkového odvodu

(1) Organizácie vykonávajú dodatkový odvod zo zisku; dodatkový odvod vykonávajú aj organizácie vykazujúce stratu.4)

(2) Organizácie, ktorých vzťah ku štátnemu rozpočtu alebo rozpočtu národného výboru určuje finančný plán,3) vykonávajú dodatkový odvod zo zisku, len pokiaľ tým nedôjde ku zmene ročného vzťahu k štátnemu rozpočtu alebo rozpočtu národného výboru určeného organizácii finančným plánom.5) Inak vykonávajú dodatkový odvod zo zdrojov určených na prídely do fondu odmien a do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb s výnimkou základného prídelu do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb;6) pre organizácie riadené Federálnym ministerstvom dopravy možno použiť aj fond zdržného.7)

§ 4

Splatnosť dodatkového odvodu

Dodatkový odvod je splatný najneskôr do 15. februára po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom došlo k stratám spôsobeným neakostnou výrobou.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 5

Organizácie odvedú dodatkový odvod po prvý raz za straty spôsobené neakostnou výrobou, ku ktorým došlo v roku 1988.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 4 opatrenia vlády ČSSR č. 116/1982 Zb. na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti v znení opatrenia vlády ČSSR č. 39/1985 Zb. a č. 6/1987 Zb., častí IV. a V uznesenia vlády ČSSR z 9. septembra 1982 č. 253, časti II uznesenia vlády ČSSR z 22. novembra 1984 č. 322, ako aj časti III. uznesenia vlády ČSR z 13. októbra 1982 č. 294, časti III. uznesenia vlády ČSR z 19. decembra 1984 č. 342, časti C uznesenia vlády SSR z 13. októbra 1982 č. 284 a bodu A/3 uznesenia vlády SSR zo 14. decembra 1984 č. 324 a body I/3 a I/4 Zásad kontroly akosti vykonávanej výbormi ľudovej kontroly ČSSR, ČSR a SSR schválených uznesením vlády ČSSR z 18. decembra 1986 č. 338 a vyhlásených pod č. 22/1987 Zb.

2) Čl. 4 ods. 1 písm. g) opatrenia vlády ČSSR č. 116/1982 Zb.

3) § 44 a § 60 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).

4) Nariadenie vlády ČSSR č. 161/1980 Zb.§ 3 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 26/1986 Zb. o rezervnom fonde v jednotných roľníckych družstvách a spoločných poľnohospodárskych podnikoch.

5) § 48 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb.

6) § 4 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR, Ministerstva financií SSR a Ústrednej rady odborov č. 21/1986 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

7) § 52 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb.