Vyhláška č. 31/1986 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1986-31

(v znení č. 103/1990 Zb.)

Čiastka 9/1986
Platnosť od 14.05.1986 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991
Znenie 01.05.1990

31

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva a Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu

zo 17. apríla 1986

o základných podmienkach dodávky vývozných investičných celkov

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu, Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva a Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 392 ods. 1 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky pri dodávkach vývozných investičných celkov (§ 321 až 332 zákona).

(2) Ustanovenia tretej a siedmej časti sa primerane vzťahujú aj na dodávky revízií, repasií a demontáží, ako aj na poddodávky montáží a stavebných prác, určené vyšším dodávateľom (§ 9), pokiaľ sa tieto dodávky a poddodávky uskutočňujú v zahraničí.

(3) Pre dodávky jednotlivých výrobkov určených vyšším dodávateľom obdobne platia ustanovenia § 16 ods. 3, § 17, 31, § 37 ods. 2, § 38 a primerane ustanovenia § 39, 40 a 47; pokiaľ ide o zabezpečovanie náhradných dielcov, platia ustanovenia § 21 obdobne.

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 3

Pojmy (k § 321 zákona)

(1) Súborom strojov a zariadení (§ 321 ods. 2 zákona) sa rozumie ucelená sústava navzájom prepojených strojov, zariadení a prístrojov, ktoré plnia spoločnú funkciu a vyžadujú kompletizáciu a montáž podľa vykonávacej dokumentácie, prípadne riadiaci systém (ďalej len „súbor strojov“). O súbor strojov ide, aj keď niektorý zo strojov, zariadení alebo prístrojov nie je zahrnutý do dodávky, hoci pojmovo je súčasťou sústavy. Súčasťou súboru strojov je prípadne aj vykonávacia dokumentácia a montáž.

(2) Objektom (§ 321 ods. 2 zákona) sa rozumejú stavebné práce v rozsahu jedného priestorovo uceleného a technicky samostatného stavebného objektu plniaceho vymedzenú účelovú funkciu, prípadne včítane stavebných látok, dielcov a konštrukcií alebo strojov, zariadení a prístrojov. Súčasťou objektu je prípadne aj vykonávacia dokumentácia a montáž.

(3) Súborom montážnych prác (§ 321 ods. 2 zákona) sa rozumie samostatná montáž v rozsahu aspoň jedného súboru strojov alebo objektu.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DODÁVKY SÚBORU STROJOV A OBJEKTOV

Zodpovednosť za vady (záruka) (k § 329 zákona)

§ 42

(1) Ak odberateľ alebo niekto iný uvedie dodávku alebo jej časť do prevádzky alebo užívania bez dojednanej účasti alebo súhlasu dodávateľa, nezodpovedá dodávateľ za vady tým spôsobené.

(2) Ak odberateľ alebo niekto iný bez súhlasu dodávateľa urobí v záručnej dobe na dodávke opravy alebo akékoľvek zmeny, predpokladá sa, že zhoršenie vlastností spôsobil odberateľ; to neplatí v prípadoch, keď sa dodávateľ omešká s vykonaním záručných opráv alebo ak ide o odstránenie drobných vád, ktoré sa musia odstrániť bez zbytočného odkladu.

§ 44

Reklamácia a jej vybavenie [k § 330 a § 332 ods. 1 písm. a) zákona]

(1) Odberateľ (s výnimkou vývozného odberateľa) je povinný reklamovať do 7 dní odo dňa, čo dostal včasnú reklamáciu svojho odberateľa, inak jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.

(2) Ak sa vady nereklamovali bez zbytočného odkladu po tom, čo sa zistili, a ak sa v dôsledku toho zväčšili, je dodávateľ povinný v dohodnutej lehote ich odstrániť, ale znáša náklady len do výšky výloh, ktoré by vznikli, keby sa vady boli reklamovali bez zbytočného odkladu.

(3) Ak dodávateľ vady neodstráni z dôvodov, za ktoré zodpovedá, v dojednanej lehote, alebo ak ide o drobné vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, a vady preto odstráni odberateľ alebo niekto iný, je dodávateľ povinný nahradiť odberateľovi náklady opravy.

(4) Ak sa vada odstraňuje na mieste, je odberateľ povinný zabezpečiť miestnych pomocných pracovníkov, lešenie, stavebné drevo, zdvíhadlá, povrazy, drobný materiál a pomocné látky, ako aj elektrickú energiu, palivá, paru, vodu, plyn a stlačený vzduch v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre opravu. Náhradu nákladov s tým spojených môže odberateľ požadovať iba v rozsahu, v ktorom ich uhradil.

(5) Pri oprave vo výrobnom závode zabezpečí odberateľ na náklad a nebezpečenstvo dodávateľa dopravu vadných predmetov na opravu aj spätnú dopravu po oprave.

(6) Ak sa oprava robí v zahraničí, vráti odberateľ vymenené vadné predmety dodávateľovi na jeho žiadosť do 6 mesiacov po výmene, a to na náklad a nebezpečenstvo dodávateľa.

(7) Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť okrem reklamovaných vád aj závady na svojej dodávke, ku ktorým došlo v súvislosti s reklamovanými vadami.

ŠIESTA ČASŤ

ĎALŠIE USTANOVENIA PRE DODÁVKY SÚBORU STROJOV

Zodpovednosť za vady (záruka) (k § 329 zákona)

§ 48

(1) Dodávateľ je povinný poskytnúť odberateľovi súbornú záruku,

a) ak zabezpečuje úplnú vykonávaciu dokumentáciu na celý rozsah svojej dodávky,

b) ak jeho dodávka obsahuje všetky stroje a zariadenia podľa špecifikácie vykonávacej dokumentácie,

c) ak jeho dodávka zahŕňa úplnú montáž (§ 71),

d) ak žiadny z dodaných strojov a zariadení nie je vyrobený podľa konštrukcie (dokumentácie) požadovanej odberateľom.

(2) Súborná záruka súborne zahŕňa zodpovednosť za akosť (za použitý materiál a dielenské vyhotovenie), za konštrukciu strojov a zariadení, za správnosť vykonávacej dokumentácie, za akosť a úplnosť dodanej montáže a dojednaným spôsobom za funkciu dodaných súborov strojov, ako aj za dosiahnutie dojednaných hodnôt akostných technických ukazovateľov (záruka za výkon). Záruka za výkon sa poskytuje, ak je dojednané uskutočnenie garančných skúšok. Na podrobnejšom vymedzení zodpovednosti včítane následkov za nedodržanie dojednaných vlastností sa organizácie dohodnú v zmluve (§ 43). Dodávateľ je povinný pristúpiť v zmluve aspoň na rozsah a podmienky záruky, ktoré sú podobné ako rozsah a podmienky záruky za obdobné dodávky, ktoré už dodal, pokiaľ boli dodávané za podobného rozsahu a podmienok.

(3) Ak dodávateľ poskytuje záruku za výkon, preukazuje garančnými skúškami, že dodávka dosahuje dojednané hodnoty akostných technických ukazovateľov; stroje a zariadenia musia v ich priebehu pracovať bezchybne bez iných než údržbárskych zásahov.

(4) Ak dodávateľ uskutočnil úspešne garančné skúšky, je tým preukázané, že dodávka dosahuje dojednané hodnoty akostných technických ukazovateľov.

(5) Na žiadosť vývozného odberateľa je hlavný dodávateľ povinný súhlasiť s tým, že vývozný odberateľ dojedná so zahraničným zákazníkom dlhší čas zodpovednosti než 1 rok od uvedenia strojov a zariadení do prevádzky, ak toto predĺženie zodpovedá dojednanému času skúšobnej prevádzky uskutočňovanej zahraničným zákazníkom po splnení dodávky; o rovnaký čas sa predlžuje dvojročné obdobie od dodávky poslednej podstatnej časti. To platí aj pre ďalších dodávateľov s tým, že dlhší čas zodpovednosti poskytujú za úhradu.

§ 49

(1) Ak dodávateľ nemá zodpovednosť podľa ustanovení § 48 ods. 1 a 2, zodpovedá iba za jednotlivé stroje a zariadenia.

(2) Záruka za jednotlivé stroje a zariadenia zahŕňa:

a) zodpovednosť za ich akosť (za použitý materiál a dielenské vyhotovenie) a aj za konštrukciu, ak ide o stroje a zariadenia vyrobené podľa konštrukcie (dokumentácie) dodávateľa; ak sa dodávajú stroje a zariadenia, ktoré nevyžadujú montáž, alebo ak sa dodávajú s montážou, zodpovedá dodávateľ aj za ich funkciu, prípadne za výkon,

b) zodpovednosť za odborné vyhotovenie podľa odovzdaných podkladov a za použitie materiálov uvedených v dokumentácii, ak ide o stroje alebo zariadenia vyrobené podľa konštrukcie (dokumentácie) požadovanej odberateľom.

§ 50

Dodávateľ zodpovedá za žiaruvzdorné výmurovky priemyselných pecí 2 mesiace, za žiaruvzdorné výmurovky koksárenských batérií, vysokých pecí, ohrievačov vetra a za ostatné žiaruvzdorné výmurovky a dymovody 6 mesiacov od splnenia dodávky.

§ 51

(1) Zodpovednosť dodávateľa sa nevzťahuje na vady, ktoré majú pôvod

a) v dokumentácii, stroji, zariadení, montáži alebo v skúškach, ktoré nie sú predmetom jeho dodávky; dodávateľ však zodpovedá za vady, ktoré sú spôsobené vlastnosťami stroja alebo zariadenia, ktoré určil vo vykonávacej dokumentácii alebo iným spôsobom,

b) v tom, že pri dodávke spôsobom šéfmontáže odberateľ nekonal podľa montážnych príkazov dodávateľa; dodávateľ je povinný na tento dôsledok odberateľa upozorniť tak, aby odberateľ mal možnosť závady montáže pred jej dokončením odstrániť.

(2) Dodávateľ nezodpovedá:

a) za poškodenie alebo zničenie bezpečnostných zariadení, ktorých účelom je, aby sa poškodili alebo zničili pri priveľkom namáhaní, ku ktorému došlo pri plnení tejto ich funkcie,

b) za vady jednotlivých častí dodávky po uplynutí ich životnosti a za vady spôsobené normálnym opotrebením,

c) za vady spôsobené neodbornou obsluhou alebo údržbou, najmä nedodržaním predpísaných návodov na obsluhu, údržbu, na použitie médií, mazadiel a pod.,

d) za vady vzniknuté nedodržaním prevádzkových predpisov alebo použitím dodaného stroja alebo zariadenia pri pracovných podmienkach odlišných od dojednaných alebo obvyklých podmienok.

SIEDMA ČASŤ

ĎALŠIE USTANOVENIA PRE DODÁVKY OBJEKTU A MONTÁŽE

Prvý oddiel

Spoločné ustanovenia

§ 67

Reklamácia a jej vybavenie

Pre reklamáciu a jej vybavenie primerane platia ustanovenia § 44.

Druhý oddiel

Montáž

§ 75

Zodpovednosť za vady (záruka) (k § 329 zákona)

Ak sa ako súčasť dodávky vývozného investičného celku dodáva zvláštna montáž, zodpovedá dodávateľ za správnosť montáže podľa cudzej montážnej dokumentácie; ustanovenie § 53 písm. d) platí obdobne. Odberateľ v týchto prípadoch zodpovedá za to, že sa neporušia práva tretích osôb.

Tretí oddiel

Objekt

§ 81

Zodpovednosť za vady (záruka) (k § 329 zákona)

Ak dodávka objektu zahŕňa jednotlivé stroje a zariadenia, prípadne žiaruvzdorné výmurovky a dymovody, zodpovedá za ne dodávateľ podľa ustanovení § 49 ods. 2 a § 50. Ustanovenia § 51 a 52 sa vzťahujú na tieto dodávky obdobne.

Štvrtý oddiel

Revízie, repasie, demontáže, poddodávky montážnych a stavebných prác

§ 86

Zodpovednosť za vady (záruka) (k § 135 zákona)

(1) Pokiaľ sa dodávky podľa tohto oddielu uskutočňujú iba vo vzťahoch medzi čs. organizáciami, záručná doba je 6 mesiacov od splnenia.

(2) Ak odberateľ od dodávateľa požaduje, aby mu za odplatu odstránil vady alebo poskytol nové bezvadné plnenie po tom, čo dodávateľova zodpovednosť za vady už zanikla, je dodávateľ povinný zaviazať sa odberateľovi poskytnúť požadované plnenie. Prípadné právo odberateľa na náhradu škody vzniknutej vadným plnením tým nie je dotknuté.


DESIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 99

Prechodné ustanovenie

Ustanoveniami tejto vyhlášky sa spravujú právne vzťahy, ktoré vznikli po dni jej účinnosti; právne vzťahy zo zmlúv o dodávke vývozných investičných celkov uzavretých pred účinnosťou tejto vyhlášky, ako aj zmeny týchto právnych vzťahov, ktoré nastali po účinnosti tejto vyhlášky, sa spravujú doterajšími predpismi. Organizácie sa však môžu dohodnúť, že sa touto vyhláškou spravujú aj právne vzťahy založené hospodárskymi zmluvami uzavretými pred účinnosťou tejto vyhlášky.

§ 100

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška ministerstiev zahraničného obchodu a ťažkého strojárstva č. 1/1965 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vývozných investičných celkov.

§ 101

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1986.


Minister zahraničného obchodu ČSSR:

Ing. Urban CSc. v. r.

Minister všeobecného strojárstva ČSSR:

Ing. Bahyl v. r.

Minister hutníctva a ťažkého strojárstva ČSSR:

Ing. Saul v. r.

Minister elektrotechnického priemyslu ČSSR:

Prof. Ing. Kubát DrSc. v. r.