Vyhláška č. 59/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanov oboch štátov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1977-59

(v znení č. 555/1990 Zb.)

Čiastka 19/1977
Platnosť od 27.09.1977 do26.05.1991
Účinnosť od 24.09.1990 do26.05.1991
Zrušený 322/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 14 dňom 20. augusta 1977.

Znenie 24.09.1990

59

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. augusta 1977

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanov oboch štátov

Dňa 20. júla 1977 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanov oboch štátov.

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 14 dňom 20. augusta 1977.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanov oboch štátov

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky

v snahe prehlbovať priateľské vzťahy medzi národmi oboch štátov,

v snahe uľahčiť občanom oboch štátov všestranné poznávanie úspechov výstavby socializmu, histórie, kultúry, spôsobu života ľudu a prírodných krás druhej krajiny,

v snahe vytvoriť za týmto účelom čo najvýhodnejšie podmienky pre cestovný ruch občanov oboch štátov a podporovať rozvoj všetkých foriem turistiky medzi oboma štátmi a ich spoluprácu v tejto oblasti, sa rozhodli uzavrieť túto dohodu.

Na tento účel vymenovali za svojich splnomocnencov

vláda Československej socialistickej republiky

Miloša Vejvodu,

námestníka ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky,

vláda Poľskej ľudovej republiky

Mariana Dmochowského,

námestníka ministra zahraničných vecí Poľskej ľudovej republiky,

ktorí sa po výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli takto:

Článok 1

Občania zmluvných strán sú oslobodení od vízovej povinnosti v rozsahu a za podmienok ustanovených touto Dohodou.

Článok 2

1. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na jej štátnom území alebo na území iného socialistického štátu, ak majú cestovný doklad uvedený v prílohe č. 1 tejto Dohody, môžu cestovať na územie druhej zmluvnej strany alebo ním prechádzať bez víz.

2. Ustanovenie článku 1 sa vzťahuje aj na občanov oboch zmluvných strán, ktorí majú trvalý pobyt na území štátov neuvedených v odseku 1 tohto článku, len pri prechodoch územím jednej zmluvnej strany na územie zmluvnej strany, ktorej je občanom. Prechod územím každej zo zmluvných strán sa musí uskutočniť v lehote ustanovenej jej právnymi predpismi.

3. Neplnoleté osoby, ktoré nemajú vlastný cestovný doklad, musia byť zapísané v cestovnom doklade osoby, s ktorou cestujú.

4. Zmluvné strany si do tridsiatich dní odo dňa podpisu tejto Dohody vymenia diplomatickou cestou vzory cestovných dokladov. O zmenách týchto dokladov sa budú zmluvné strany informovať rovnakou cestou, najneskoršie tridsať dní pred ich zavedením a súčasne si pošlú vzory.

Článok 3

Občania jednej zmluvnej strany môžu prekračovať štátne hranice druhej zmluvnej strany na hraničných priechodoch zriaďovaných pre pasový styk osobitnými dohodami.

Článok 4

1. Občania jednej zmluvnej strany sa môžu na území druhej zmluvnej strany zdržiavať po čas nepresahujúci tridsať dní.

2. Príslušné orgány prijímajúceho štátu môžu v odôvodnených prípadoch predĺžiť čas pobytu v rámci platnosti cestovného dokladu, najdlhšie však na 6 mesiacov včítane predĺženia. V prípade uplynutia platnosti cestovného dokladu možno pobyt predĺžiť až vtedy, ak diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je osoba občanom, obnoví platnosť dokladu. Súhlas na predĺženie pobytu sa udieľa bezplatne.

3. Občania jednej zmluvnej strany sa môžu zdržiavať na území druhej zmluvnej strany počas svojho služobného pridelenia alebo počas výkonu činnosti vyplývajúcej z príslušných medzinárodných dohôd. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na členov rodín osôb služobne pridelených na územie druhej zmluvnej strany.

Článok 5

1. Občania jednej zmluvnej strany cestujúci na územie druhej zmluvnej strany musia mať nevyhnutné finančné prostriedky na úhradu nákladu pobytu.

2. Príslušné orgány zmluvných strán sa dohodnú:

a) o minime finančných prostriedkov, ktoré musia cestujúci mať na každý deň pobytu;

b) v ktorých prípadoch sa minimum finančných prostriedkov nebude požadovať.

Článok 6

Občania zmluvných strán, ktorí sa zdržiavajú na území druhej zmluvnej strany v zmysle článku 4 odsekov 1 a 2 tejto Dohody, nemôžu počas pobytu na území druhej zmluvnej strany vykonávať žiadnu zárobkovú činnosť.

Článok 7

1. Občania zmluvných strán môžu používať spoločnú „Cestu československo-poľského priateľstva“, vedúcu po hrebeňoch Krkonôš, ak majú u seba preukaz totožnosti.

2. Cestu česko-slovensko-poľského priateľstva, vedúcu po hrebeňoch Krkonôš, môžu používať občania tretích štátov, ak pri sebe majú cestovný doklad. Občania tretích štátov podliehajú právnemu poriadku zmluvnej strany, na ktorej území sa nachádzajú.

3. Podrobný priebeh spoločnej cesty uvedenej v odseku 1 je vyznačený na mape tvoriacej prílohu č. 2 tejto Dohody. Príslušné orgány oboch zmluvných strán vyznačia priebeh tejto cesty v teréne.

4. Podmienky používania spoločnej „Cesty československo-poľského priateľstva“ sú upravené v Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnych vzťahoch na československo-poľských štátnych hraniciach, o spolupráci a vzájomnej pomoci v hraničných otázkach, podpísanej v Prahe 2. decembra 1967.

Článok 8

Pre turistickú a športovú plavbu sa sprístupňujú pohraničné úseky riek Dunajca a Popradu za týchto podmienok:

a) plavba sa môže konať od svitania do zotmenia;

b) vstupovať na breh rieky, ktorý patrí jednej zmluvnej strane, sa občanom druhej zmluvnej strany povoľuje len na miestach, ktoré po vzájomnej dohode vyznačia pohraničné orgány zmluvných strán, a na iných miestach len vtedy, ak je ohrozená bezpečnosť plavby;

c) že osoby, ktoré uskutočňujú plavbu, sú povinné mať u seba preukaz totožnosti.

Článok 9

1. Občania jednej zmluvnej strany sú povinní počas pobytu na území druhej zmluvnej strany dodržiavať jej právne predpisy.

2. Ustanovenia tejto Dohody sa nedotýkajú práva každej zmluvnej strany odmietnuť nežiadúcej osobe vstup na jej územie alebo skončiť jej pobyt.

3. O opatreniach podľa odseku 2 upovedomia príslušné orgány jednej zmluvnej strany diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad druhého štátu.

Článok 10

1. Ustanovenie tejto Dohody sa nevzťahuje na občanov jednej zmluvnej strany, ktorí sa hodlajú vysťahovať na územie druhej zmluvnej strany. V takom prípade sú povinní zaobstarať si súhlas príslušných orgánov oboch štátov.

2. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany, môžu cestovať na územie, ktorého sú občanmi, bez víza štátu trvalého pobytu.

3. Občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú pobyt na území druhej zmluvnej strany, môžu cestovať na územie tretieho štátu len v súlade s predpismi štátu trvalého pobytu.

Článok 11

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú podľa potreby navzájom informovať o otázkach, ktoré sú spojené s vykonávaním tejto Dohody, a spoločne prijímať na zabezpečenie jej vykonávania potrebné opatrenia.

Článok 12

Dňom, keď nadobudne táto Dohoda platnosť, stráca platnosť Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu, podpísaný v Prahe 6. septembra 1955 v znení upravenom výmenou nót z 20. mája 1961 a 3. mája 1962.

Článok 13

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas. Stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa písomnej výpovede jednou zo zmluvných strán.

Článok 14

Táto Dohoda nadobudne platnosť po uplynutí tridsiatich dní od podpisu.

Dané vo Varšave 20. júla 1977 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Miloš Vejvoda v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky:

Marian Dmochowski v. r.

Príloha č. 1

Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanov oboch štátov

Cestovnými dokladmi občanov Československej socialistickej republiky sú:

Diplomatický pas
Osobitný pas
Služobný pas
Cestovný pas
Cestovný preukaz
Cestovná príloha k občianskemu preukazu
Cestovná príloha k občianskemu preukazu s fotografiou pre deti do 15 rokov
Cestovná súpiska
Plavecká knižka so služobným poverením.

Cestovnými dokladmi občanov Poľskej ľudovej republiky sú:

Diplomatický pas
Služobný pas
Pas
Hromadný pas
Pasová vložka spolu s občianskym preukazom alebo dočasným občianskym preukazom
Občiansky preukaz alebo dočasný občiansky preukaz so zápisom, spolu s kartou na prekročenie hraníc
Konzulárny pas
Pilotný diplom
Námornícka knižka so služobným poverením

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.