Nariadenie vlády č. 73/1953 Zb.Nariadenie o vyznamenaniach a čestných uznaniach pre učiteľov a iných školských pracovníkov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1953-73
Čiastka 42/1953
Platnosť od 01.09.1953 do14.10.1990
Účinnosť od 01.09.1953 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.
Znenie 01.09.1953

73.

Vládne nariadenie

zo dňa 21. júla 1953

o vyznamenaniach a čestných uznaniach pre učiteľov a iných školských pracovníkov.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


§ 1.

Pre ocenenie učiteľov a iných školských pracovníkov, ktorí svojím pracovným nadšením a mimoriadnymi výsledkami svojej práce pri budovaní socialistickej školy podnecujú iniciatívu ostatných a sú im príkladom pre nasledovanie,

1. zakladá sa vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského“,

2. zavádza sa verejné uznanie,

3. zavádzajú sa čestné tituly

a) „Zaslúžilý učiteľ“,

b) „Zaslúžilý školský pracovník“,

c) „Vzorný učiteľ“.

Vyznamenanie.

§ 2.

Vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského“ sa udeľuje učiteľom a iným školským pracovníkom zvlášť vynikajúcim v odbore pedagogiky za úspešné riešenie otázok teórie a dejín pedagogiky, psychologie, defektologie, školskej hygieny, za zdokonalenie vyučovacích metód, za vytvorenie vzorných učebníc, príručiek pre učiteľov a učebných pomôcok a pod.

§ 3.

(1) Vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského“ udeľuje prezident republiky na návrh vlády.

(2) Podrobnosti o podmienkach udelenia vyznamenania, opis vyznamenania, ako i podrobnosti o jeho nosení sú obsiahnuté v pripojených stanovách, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia.

§ 4.

Verejné uznanie.

(1) Učiteľom a iným školským pracovníkom sa udeľuje za vynikajúce práce v odbore pedagogických vied verejné uznanie.

(2) Verejné uznanie udeľuje vláda.

(3) Vyznamenaní dostanú listinu o tom, že im bolo prejavené verejné uznanie (diplom).

Čestné tituly.

§ 5.

Čestný titul „Zaslúžilý učiteľ“ sa udeľuje zvlášť zaslúžilým a vynikajúcim učiteľom, ktorí pracovali v škole najmenej 10 rokov, zvlášť vynikli výchovno-pedagogickou činnosťou, ktorá sa prejavila vynikajúcimi úspechmi v socialistickej výchove a vyučovaní mládeže, a ktorí sa činne zúčastnili na verejnom živote.

§ 6.

Iným zvlášť zaslúžilým a vynikajúcim školským pracovníkom, ktorí pracovali v školskom odbore najmenej 10 rokov a zvlášť vynikli touto svojou činnosťou, ktorá sa prejavila vynikajúcimi úspechmi v socialistickej výchove a vyučovaní mládeže, a ktorí sa činne zúčastnili na verejnom živote, udeľuje sa čestný titul „Zaslúžilý školský pracovník“.

§ 7.

Čestné tituly „Zaslúžilý učiteľ“ a „Zaslúžilý školský pracovník“ udeľuje vláda na návrh ministra školstva a osvety. Učiteľom a školským pracovníkom v odbore pôsobnosti iného ústredného úradu navrhuje udelenie týchto čestných titulov vedúci kompetentného ústredného úradu po dohode s ministrom školstva a osvety.

§ 8.

Čestný titul „Vzorný učiteľ“ sa udeľuje učiteľom a iným školským pracovníkom, ktorých mimoriadne výkony a úspechy vo výchovno-vzdelávacej práci alebo pri jej vedení a organizácii výrazne prevyšujú výkony a výsledky práce iných učiteľov a školských pracovníkov, a ktorí príkladným plnením všetkých svojich povinností sa stali vzorom strhujúcim pre nasledovanie.

§ 9.

Čestný titul „Vzorný učiteľ“ udeľuje pracovníkom v odbore pôsobnosti Ministerstva školstva a osvety minister školstva a osvety. Školským pracovníkom v odbore pôsobnosti iného ústredného úradu udeľuje tento čestný titul vedúci kompetentného ústredného úradu po dohode s ministrom školstva a osvety.

§ 10.

(1) Vyznamenaní dostanú zároveň s čestným titulom listinu o tom, že im bol udelený čestný titul (diplom).

(2) S čestnými titulmi je spojené právo nosiť čestný odznak.


§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády a minister školstva a osvety po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Široký v. r.

Sýkora v. r.


Príloha k vládnemu nariadeniu č. 73/1953 Zb.

Stanovy

pre vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského”.

(1) Vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského” sa udeľuje učiteľom a iným školským pracovníkom zvlášť vynikajúcim v odbore pedagogiky za úspešné riešenie otázok teórie a dejín pedagogiky, psychologie, defektologie, školskej hygieny, za zdokonalenie vyučovacích metód, za vytvorenie vzorných učebníc, príručiek pre učiteľov a učebných pomôcok a pod.

(2) Vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského” udeľuje na návrh vlády prezident republiky.

(3) Zároveň s vyznamenaním dostane vyznamenaný diplom a preukaz ako doklad na nosenie vyznamenania.

(4) Vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského” má tvar kruhu priemeru 27 mm. Na líci lemovanom vavrínovými ratolesťami je plastické poprsie Jána Amosa Komenského, naľavo od poprsia je letopočet „1592”, napravo letopočet „1670” a pod ním nápis „Ján Amos Komenský”. Na rube lemovanom lipovými ratolesťami sú v hornej časti písmená „ČSR” a pod nimi nápis „Za zásluhy v odbore pedagogických vied”. Nápisy na medaile sú vypuklé. Medaila je razená zo striebra, patinovaná. Nosí sa na závesnej spone tvaru obdĺžnika 25 mm širokej a 15 mm dlhej, potiahnutej hodvábnou stuhou. Stuha je tmavočervená s dvoma 3 mm širokými prúžkami uprostred, z ktorých pravý prúžok je biely a ľavý modrý.

(5) Vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského” sa nosí na ľavej strane pŕs. Ak sa nosí iba stužka vyznamenania, je napnutá na pravouhlej lište 10 mm širokej a 25 mm dlhej. Na stužke je miniatúra medaily.

(6) Vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského” sa zaraďuje zprava doľava v poradí za vyznamenaním "Za vynikajúcu prácu"; ak sa nosí iba stužka vyznamenania, zaraďuje sa v tom istom poradí.

(7) Veci vyznamenania „Medaila Jána Amosa Komenského” spravuje predseda vlády.