Zákon č. 394/2012 Z. z.Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Čiastka 98/2012
Platnosť od 19.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013
01.01.2013

394

01.01.2013

ZÁKON

01.01.2013

z 29. novembra 2012

01.01.2013

o obmedzení platieb v hotovosti

01.01.2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


01.01.2013

Čl. I

01.01.2013

§ 1

01.01.2013

Tento zákon upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti.

01.01.2013

§ 2

01.01.2013

Na účely tohto zákona sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.

01.01.2013

§ 3

01.01.2013

Bankovky alebo mince, ktoré niekto odovzdal v súvislosti s tým, že zastupuje iného ako jeho zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávanie bankoviek a mincí, sa posudzujú akoby ich odovzdal zastupovaný.

01.01.2013

§ 4

01.01.2013

(1) Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odsek 2 neustanovuje inak.

01.01.2013

(2) Zakazuje sa platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.

01.01.2013

§ 5

01.01.2013

Ak došlo k porušeniu zákazu podľa § 4, nie je tým dotknutá platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa vykonala platba v hotovosti.

01.01.2013

§ 6

01.01.2013

(1) Hodnotou platby v hotovosti v inej mene, ako je mena euro, je nominálna hodnota bankoviek a mincí prepočítaná na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

01.01.2013

(2) Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

01.01.2013

§ 7

01.01.2013

(1) Zákaz podľa § 4 sa vzťahuje aj na odovzdanie hotovosti v cudzine odovzdávajúcim, ktoré súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky, ak odovzdávajúci má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

01.01.2013

(2) Zákaz podľa § 4 sa vzťahuje aj na prijatie hotovosti v cudzine príjemcom, ktoré súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky, ak príjemca má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

01.01.2013

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú, ak § 8 písm. j) neustanovuje inak.

01.01.2013

§ 8

01.01.2013

Zákaz podľa § 4 sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté

01.01.2013

a) pri poskytovaní platobných služieb,1) poštových služieb2) a poštového platobného styku,2)

01.01.2013

b) pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,3)

01.01.2013

c) pri spracovávaní bankoviek a mincí,4)

01.01.2013

d) pri preprave bankoviek a mincí,5)

01.01.2013

e) pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,

01.01.2013

f) pri správe daní,6)

01.01.2013

g) v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,7)

01.01.2013

h) v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,8)

01.01.2013

i) v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí,9) pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,10)

01.01.2013

j) v cudzine, ak

01.01.2013

1. platba v hotovosti súvisí so zabezpečovaním plnenia úloh ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky,11) so zabezpečovaním výkonu činnosti a plnenia úloh zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, so zabezpečovaním plnenia úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri medzinárodnej leteckej preprave ústavných činiteľov, významných predstaviteľov štátnych orgánov a pri vykonávaní medzinárodných letov štátnych lietadiel v policajných službách alebo so zabezpečovaním plnenia úloh v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce, alebo

01.01.2013

2. právo štátu, v ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto platbu inak ako v hotovosti,

01.01.2013

k) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu,12)

01.01.2013

l) pri výkone sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu,13)

01.01.2013

m) pri plnení úloh Slovenskou informačnou službou,14)

01.01.2013

n) v súvislosti so zabezpečovaním ochrany utajovaných skutočností,15)

01.01.2013

o) odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis.16)

01.01.2013

§ 9

01.01.2013

(1) Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí ten, kto

01.01.2013

a) ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti podľa § 4, alebo

01.01.2013

b) ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti podľa § 4.

01.01.2013

(2) Priestupky prejednáva daňový úrad17) alebo colný úrad,18) ak ich zistil pri výkone svojej činnosti. Colný úrad prejednáva priestupky aj vtedy, ak mu bolo oznámené porušenie zákazu podľa § 4.

01.01.2013

(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta do 10 000 eur.

01.01.2013

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.19)

01.01.2013

§ 10

01.01.2013

(1) Správneho deliktu sa podľa tohto zákona dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ak

01.01.2013

a) ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti podľa § 4, alebo

01.01.2013

b) ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti podľa § 4.

01.01.2013

(2) Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) a b) sa uloží pokuta do 150 000 eur.

01.01.2013

(3) Na konanie o správnych deliktoch je príslušný daňový úrad alebo colný úrad, ak ich zistil pri výkone svojej činnosti. Colný úrad je príslušný na konanie o správnych deliktoch aj vtedy, ak mu bolo oznámené porušenie zákazu podľa § 4.

01.01.2013

(4) Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť správneho deliktu, spôsob jeho spáchania, na jeho následky a na okolnosti, za ktorých bol spáchaný.

01.01.2013

(5) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

01.01.2013

(6) Zodpovednosť za správny delikt zaniká, ak príslušný orgán nevydá rozhodnutie o pokute do dvoch rokov odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov, od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu zákazu podľa § 4.

01.01.2013

(7) Na konanie o správnych deliktoch sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.20)

01.01.2013

§ 11

01.01.2013

Na určenie miestnej príslušnosti daňového úradu a colného úradu sa použijú ustanovenia osobitného predpisu6) o určení miestnej príslušnosti správcu dane. Daňový úrad alebo colný úrad, ktorý je miestne príslušný na prejednanie priestupku a konanie o správnom delikte odovzdávajúceho, je miestne príslušný aj na prejednanie priestupku a konanie o správnom delikte príjemcu a naopak. Ak je miestne príslušných niekoľko daňových úradov alebo colných úradov, uskutočňuje konanie ten, ktorý konanie začal prvý, ak sa nedohodli inak. Ak je miestne príslušných niekoľko daňových úradov alebo colných úradov a ak každý z nich odmieta uskutočniť konanie, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky určí, ktorý z nich konanie uskutoční.

01.01.2013

§ 12

01.01.2013

Na vymáhanie pokút sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o daňovom exekučnom konaní.21)

01.01.2013

§ 13

01.01.2013

Platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktorej hodnota prevyšuje sumu ustanovenú v § 4, možno vykonať do 31. marca 2013.


01.01.2013

Čl. II

01.01.2013

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


01.01.2013

Ivan Gašparovič v. r.

01.01.2013

Pavol Paška v. r.

01.01.2013

Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

01.01.2013

1) § 2 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.

01.01.2013

2) Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

01.01.2013

3) § 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

4) § 17f ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

5) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

6) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

7) Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6, Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

9) § 70 až 73 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 526/2002 Z. z.

01.01.2013

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

11) § 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 570/2005 Z. z.

01.01.2013

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

13) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z.

01.01.2013

15) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

16) Zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
§ 14 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

17) Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

18) Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

19) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

20) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

01.01.2013

21) § 88 až 153 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.