Zákon č. 468/2019 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-468

(v znení č. 217/2020 Z. z.)

Platnosť od 27.12.2019
Účinnosť od 05.08.2020
Aktuálne znenie 05.08.2020

468

ZÁKON

z 3. decembra 2019

o štátnom rozpočte na rok 2020

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 sa rozpočtujú sumou 14 366 446 802 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 sa určujú sumou 26 319 080 528 eur.

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2020 sa určuje sumou 11 952 633 726 eur.

(3) Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2020 je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2020 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2020 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 1 635 356 391 eur; z toho do rozpočtov obcí 1 043 381 247 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 591 975 144 eur.

(6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2020 rozpočtujú v celkovej sume 86 198 153 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.

(7) Celková platba za poistencov štátu1) na verejné zdravotné poistenie na rok 2020 je uvedená v prílohe č. 7.

§ 2

(1) Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2020 uvedené v prílohách č. 2 až 7, pričom ustanovenia osobitného predpisu o vykonávaní rozpočtových opatrení2) tým nie sú dotknuté. Vláda alebo na základe splnomocnenia vlády minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2020 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.3)

(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa § 1 ods. 2.

§ 3

(1) Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2020 určuje vo výške 0 % ročne.

(2) Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2020 určuje vo výške 2 % ročne.

(3) Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu5) sa na rok 2020 určuje vo výške 3 % ročne.

§ 4

(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2020 je 14 015 510 250 eur.6)

(2) Vláda je oprávnená v roku 2020 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely spolufinancovania prioritných projektov v rámci Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 do výšky 400 000 000 eur.

(3) Vláda je oprávnená v roku 2020 prevziať rámcový úver od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.

(4) Vláda je oprávnená v roku 2020 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.

(5) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je po súhlase vlády oprávnené v roku 2020 poskytnúť záruku skupine Európskej investičnej banky na operácie v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19 do výšky 76 000 000 eur.

(6) Vláda je oprávnená v roku 2020 prostredníctvom Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti6a) prevziať rámcový úver od Európskej únie na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 650 000 000 eur.

§ 5

(1) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov finančnej správy7) sa v roku 2020 zvýšia o 10 % od 1. januára 2020.

(2) Hodnostné platy profesionálnych vojakov8) sa v roku 2020 zvýšia o 10 % od 1. januára 2020. Ak osobitný predpis9) ustanoví nové hodnostné platy profesionálnych vojakov, tieto nové hodnostné platy sa v roku 2020 zvýšia o 0 %.

§ 6

(1) Vodohospodárska výstavba, š. p., odvedie za rok 2020 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení10) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 200 000 eur.

(2) Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 200 000 eur do 31. októbra 2020.

(3) Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2020.

(4) Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu;11) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu11) zostávajú nedotknuté.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 ods. 14 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 15 až 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 74 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 122ya ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.

5) § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6a) Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20. 5. 2020).

7) § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 161 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z.

8) § 157 ods. 8 zákona č. 281/2015 Z. z.

9) § 157 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 377/2019 Z. z.

10) § 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.


Príloha č. 1 k zákonu č. 468/2019 Z. z.

Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2020

(v eurách)

Ukazovateľ
ab1
Príjmy spolu14 366 446802
A.Daňové príjmy11 546 644 000
A.1Dane z príjmov a kapitálového majetku2 731 510 000
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby-48 281000
v tom: zo závislej činnosti-47 363 000
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu-918 000
daň z príjmov právnickej osoby2 546 921 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou232 870 000
A.2Dane z majetku5 000
A.3Dane za tovary a služby8 778 877 000
v tom: daň z pridanej hodnoty6 361454 000
spotrebné dane2 204 065 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti142 800 000
iné dane za tovary a služby70 558 000
A.4Dane z medzinárodného obchodu a transakcií20 408 000
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch20 408 000
A.5Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska17 162 000
A.6Iné dane-1 318 000
B.Nedaňové príjmy1103 341 582
C.Granty a transfery1 716461220
Tuzemské granty a transfery38 772 241
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie1 677 688 979
Výdavky spolu26319 080 528
Prebytok/ Schodok(+/-)-11 952 633 726

Príloha č. 2 k zákonu č. 468/2019 Z. z.

Príjmy kapitol na rok 2020

(v eurách)

KapitolaPríjmy spoluZáväzný ukazovateľProstriedky z rozpočtu EÚ
a123
Kancelária Národnej rady SR732 413732 413
Kancelária prezidenta SR15 00010 000
Úrad vlády SR9 880 634600 0009 280 634
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Kancelária Ústavného súdu SR12 10012 000
Kancelária Najvyššieho súdu SR10 00010 000
Generálna prokuratúra SR220 000220 000
Najvyšší kontrolný úrad SR20 00020 000
Slovenská informačná služba130 000130 000
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR1 800 0001 800 000
Ministerstvo obrany SR4 701 1254 654 505
Ministerstvo vnútra SR113 200 59352 623 34058 556 733
Ministerstvo spravodlivosti SR23 280 74217 280 742
Ministerstvo financií SR133 473 25430 468 477103 004 777
Ministerstvo životného prostredia SR338 806 964350 000338 449 964
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR107 027 452499 068106 528 384
Ministerstvo zdravotníctva SR40 466 59040 466 590
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR206 757 44214 740 500191 901 642
Ministerstvo kultúry SR1 431 1321 431 132
Ministerstvo hospodárstva SR143 171 47780 218 76462 952 713
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR710 730 5539 558 772701 171 781
Ministerstvo dopravy a výstavby SR120 996 83015 054 479105 842 351
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR200 000200 000
Štatistický úrad SR120 000120 000
Úrad pre verejné obstarávanie1 000 0001 000 000
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví230 000230 000
Úrad jadrového dozoru SR8 869 0008 869 000
Úrad priemyselného vlastníctva SR3 310 0003 310 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR660 000660 000
Protimonopolný úrad SR200 000200 000
Národný bezpečnostný úrad16 90014 900
Správa štátnych hmotných rezerv SR907 844907 844
Všeobecná pokladničná správa12 393 576 757
Slovenská akadémia vied492 000492 000
Kancelária Súdnej rady SR
Spolu14 366 446 802286 884 5261 677 688 979

Príloha č. 3 k zákonu č. 468/2019 Z. z.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2020

( v eurách )

Príloha č. 4 k zákonu č. 468/2019 Z. z.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV VLÁDY SR A ČASTÍ PROGRAMOV VLÁDY SR NA ROK 2020

Príloha č. 5 k zákonu č. 468/2019 Z. z.

ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM A VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2020

(v eurách)

Príloha č. 6 k zákonu č. 468/2019 Z. z.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2020

(v eurách)

Rezerva vlády SR5 000 000
Rezerva predsedu vlády SR1 500 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii79 698 153
Spolu86 198 153

Príloha č. 7 k zákonu č. 468/2019 Z. z.

CELKOVÁ PLATBA ZA POISTENCOV ŠTÁTU NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE NA ROK 2020

(v eurách)

Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie1 139 028 589