Vyhláška č. 323/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-323
Platnosť od 16.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019
Aktuálne znenie 01.11.2019

323

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 1. októbra 2019,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 a § 216 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a so Štatistickým úradom Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami sa mení takto:

V § 5 odsek 1 znie:

(1) Odmena za výkon funkcie člena okrskovej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie (ďalej len „člen volebnej komisie“) a zapisovateľa volebnej komisie za deň konania volieb, ak nemajú v deň konania volieb nárok na náhradu podľa § 36 ods. 1 zákona, sa ustanovuje v sume, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby. Predsedovi okrskovej volebnej komisie a predsedovi miestnej volebnej komisie patrí odmena podľa prvej vety zvýšená o 30 % a zapisovateľovi volebnej komisie patrí odmena podľa prvej vety zvýšená o 25 %.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.


v z. Michal Bagačka v. r.