Vyhláška č. 286/2019 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-286
Platnosť od 30.09.2019
Účinnosť od 01.10.2019 do31.12.2020
Zrušený 449/2020 Z. z.
Znenie 01.10.2019

286

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 24. septembra 2019,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní, sa dopĺňa takto:

V prílohe sa za riadok „5329001 Sanitár“ vkladá riadok „5329002 Podporný pracovník v zdravotníctve“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.


Alexander Ballek v. r.