Vyhláška č. 227/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-227
Platnosť od 22.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019
Aktuálne znenie 01.08.2019

227

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. júna 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. g) a § 8 vrátane nadpisu sa slovo „hodnotenie“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „posúdenie“ v príslušnom tvare.

2. Poznámka pod čiarov k odkazu 1 znie:

1) STN EN ISO 8996 Ergonómia tepelného prostredia. Stanovenie metabolizmu (ISO 8996) (83 3565).“.

3. V § 2 odsek 18 znie:

(18) Ukazovateľ WBGT je výpočtový ukazovateľ tepelnej záťaže, ktorý sa určuje podľa technickej normy2) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.

Poznámka pod čiarov k odkazu 2 znie:

2) STN EN ISO 7243 Ergonómia tepelného prostredia. Posudzovanie tepelnej záťaže podľa ukazovateľa WBGT (teploty mokrého a guľového teplomeru) (ISO 7243) (833561).“.

4. § 2 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

(21) Technológia je výrobný postup alebo pracovný postup, pri ktorom môžu na pracovisku vznikať tepelné zmeny.“.

5. V § 3 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Zamestnávateľ na vnútornom pracovisku zabezpečuje optimálne hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy podľa prílohy č. 2; tam, kde nemožno zabezpečiť optimálne hodnoty, zabezpečí prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v teplom období a chladnom období podľa prílohy č. 2. Predpokladom na dosiahnutie optimálnych hodnôt alebo prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy je stavebné riešenie budovy, technické zariadenie budovy alebo vhodná technológia zabezpečená na pracovisku zamestnávateľom.

(3) Na vnútornom pracovisku, na ktorom nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie, ako aj na inom pracovisku z dôvodu nevyhovujúceho stavebného riešenia budovy alebo technického zariadenia budovy, zamestnávateľ zabezpečí ochranné opatrenia a preventívne opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom alebo záťaže chladom na zdravie zamestnancov podľa § 4 a 5.“.

6. V § 3 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „tabuľkách č. 1 a 2“.

7. V § 3 ods. 5 písm. a) sa za slovo „rozdiel“ vkladá slovo „operatívnej“.

8. V § 4 ods. 1 druhej vete a v § 5 ods. 1 druhej vete sa za slová „pri ktorých je“ vkladajú slová „na pracovisku“.

9. V § 4 ods. 2 znie:

(2) Na vnútornom pracovisku, na ktorom dochádza k záťaži teplom, zamestnávateľ vykoná opatrenia na jej odstránenie. Ak záťaž teplom nie je možné odstrániť stavebnými, technickými alebo technologickými opatreniami, zamestnávateľ vykoná ďalšie primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov podľa odsekov 7 a 9. Dodržiavanie dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce zabezpečí zamestnávateľ pri prekročení maximálnej prípustnej operatívnej teploty podľa prílohy č. 2 tabuliek č. 1 a 2, ak sú takéto teploty pravidelne prekračované viac ako 50 % dní v roku.“.

10. V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.

11. Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) STN EN ISO 7933 Ergonómia tepelného prostredia. Analytické určovanie a interpretácia tepelného zaťaženia predpokladaného tepelného namáhania výpočtom (ISO 7933).“.

12. V § 4 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov sú najmä:

a) zmena trvania času práce,

b) posun začiatku pracovnej zmeny,

c) poskytovanie prestávok v práci,

d) predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,

e) pobyt v klimatizovaných priestoroch,

f) striedanie zamestnancov,

g) klimatizácia alebo nútené vetranie,

h) tienenie okien a svetlíkov,

i) sprchovanie a ochladzovanie,

j) vhodný pracovný odev.

(8) Na vnútornom pracovisku a na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní zamestnávateľ vykoná primerané opatrenia podľa odsekov 7 a 9.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

13. V § 4 ods. 9 a v § 5 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 7“.

14. V § 5 ods. 5 sa slová „opatrenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 štvrtom bode“ nahrádzajú slovami „primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom na zdravie zamestnancov podľa odsekov 12 a 13“.

15. V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

(12) Opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom na zdravie zamestnancov sú najmä:

a) zmena trvania času práce,

b) posun začiatku pracovnej zmeny,

c) poskytovanie prestávok v práci,

d) predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,

e) striedanie zamestnancov,

f) osobné ochranné pracovné prostriedky,

g) ohrievareň a sušiareň pracovného odevu a pracovnej obuvi.“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

16. V § 6 ods. 1 a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.

17. Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

7) STN EN ISO 13732-1 Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 1: Horúce povrchy (ISO 13732-1) (83 3558).

8) STN EN ISO 13732-3 Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 3: Chladné povrchy (ISO 13732-2) (83 3558).“.

18. V § 7 ods. 6 písmeno a) znie:

a) pri záťaži teplom podľa odseku 1 prostredníctvom pitného režimu náhradu najmenej 70 % tekutín stratených počas pracovnej zmeny potením a dýchaním; minimálne množstvo tekutín, ktoré zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, je uvedené v prílohe č. 4 prvom bode, pričom minerálne nápoje poskytnuté podľa odseku 4 tvoria polovicu množstva nahrádzaných tekutín,“.

19. V § 8 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „so zohľadnením pracovných podmienok a triedy práce“.

20. V § 9 úvodnej vete sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

21. V § 9 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s prihliadnutím na vek, zdravotný stav, individuálne fyzické schopnosti a zručnosti zamestnanca“.

22. § 9 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) pokyny a vybavenie na poskytnutie prvej pomoci.“.

23. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

TRIEDY PRÁCE PODĽA CELKOVÉHO ENERGETICKÉHO VÝDAJA

Tabuľka

Trieda práceEnergetický výdaj qM [W m-2]Príklady činností
11a≤ 80Sedenie: ľahká administratívna práca (písanie, práca na počítači, kreslenie, účtovníctvo, kancelárska práca).
1b81 - 105Sedenie: ľahká manuálna práca (jednoduché šitie, laboratórna práca); práca paží a ramien (malé pracovné nástroje, kontrolná činnosť, zostavovanie alebo triedenie ľahkých predmetov); práca paží a nôh (riadenie vozidla za bežných podmienok, ovládanie pedálov). Státie: vŕtanie alebo frézovanie drobných súčiastok, navíjanie cievok, rezanie závitov malých armatúr, obrábanie s nízko výkonovými nástrojmi, občasná chôdza (rýchlosť do 2,5 km/h).
1c106 - 130
22a131 - 165Kontinuálna práca rúk a paží (zatĺkanie klincov, plnenie); práca paží a nôh (riadenie nákladných áut, traktorov alebo stavebných strojov mimo cestnej komunikácie alebo v teréne); práca paží a trupu (práca s pneumatickým kladivom, montáž traktora, omietanie, prerušovaná manipulácia so stredne ťažkým materiálom, trhanie buriny, okopávanie, zber ovocia alebo zeleniny, tlačenie alebo ťahanie ľahkých vozíkov alebo fúrikov, chôdza rýchlosťou 2,5 až 5,5 km/h, kovanie).
2b166 - 200
3201 - 260Intenzívna práca paží a trupu (nosenie ťažkého materiálu, práca s lopatou, práca s ťažkým kladivom, pílenie, hobľovanie alebo opracovávanie tvrdého dreva, chôdza rýchlosťou 5,5 až 7 km/h, tlačenie alebo ťahanie ťažko naložených vozíkov alebo fúrikov, otĺkanie odliatkov, kladenie betónových panelov).
4>260Veľmi intenzívna činnosť v rýchlom až maximálnom tempe (práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo kopanie, stúpanie po schodoch, na rampu alebo po rebríku, rýchla chôdza malými krokmi, chôdza rýchlosťou väčšou ako 7 km/h).

Vysvetlivky k tabuľke:

1) Uvedené príklady činností sú orientačné. Práce neuvedené v tabuľke možno zaradiť podľa podobných činností. Zatriedenie (1b, 1c, 2a alebo 2b) v rámci základnej triedy 1 alebo 2 sa vykoná podľa toho, či práca je vykonávaná s nižšou alebo vyššou intenzitou. Na spoľahlivé zatriedenie práce sa vykoná objektívne meranie energetického výdaja s podrobnou analýzou vykonávanej činnosti.

2) Tepelná záťaž 1 W • m-2 zodpovedá produkcii potu 1,47 g • h-1.".

24. V prílohe č. 2 tabuľka č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Tabuľka č. 2

Rozsah optimálnych a prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre chladné obdobie

Trieda práceOperatívna teplota
to [°C]
Prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu
va [m • s1]
Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu rh [%]
optimálnaprípustná
min.max.
1a20 - 242026≤ 0,230 až 70
1b18 - 211824≤ 0,25
1c15 - 201522≤ 0,3
2a13 - 181320≤ 0,3
2b12- 161220≤ 0,5
3nestanovuje sa *)10nestanovuje sa *)
410

*) Postupuje sa podľa prílohy č. 3.

Vysvetlivka k tabuľkám č. 1 a 2:

Pri určovaní minimálnej a maximálnej prípustnej operatívnej teploty sa v rámci rozsahu teplôt pre danú triedu práce zohľadňuje reálny energetický výdaj pri danej činnosti.".

25. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

DLHODOBO ÚNOSNÝ ČAS PRÁCE A KRÁTKODOBO ÚNOSNÝ ČAS PRÁCE, REŽIM PRÁCE A ODPOČINKU, TEPLOTA VZDUCHU KORIGOVANÁ PODĽA RÝCHLOSTI PRÚDENIA VZDUCHU A ĎALŠIE OPATRENIA PRI ZÁŤAŽI TEPLOM A CHLADOM

1. Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce

Tabuľka č. 1

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - aklimatizovaní muži

Podmienky: tg t ; va ≤ 0,1 m • s-1 ; rh < 70 % ; Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce r [min.
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
20ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
323
323
232
151
22ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
323
323
218
87
24ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
282
282
207
61
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
245
157
196
47
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
352
352
230
83
186
37
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
468
468
280
280
217
56
177
30
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
348
348
262
111
205
41
169
25
34ζsh
ζmax
480
480
480
480
392
392
308
151
245
59
195
31
161
21
36ζsh
ζmax
385
385
433
433
351
130
287
66
230
38
185
24
154
17
38ζsh
ζmax
274
274
395
106
324
63
268
42
217
28
176
20
148
15
40ζsh
ζmax
247
90
362
56
301
40
251
30
205
22
168
16
142
13
42ζsh
ζmax
226
52
335
38
281
30
236
23
194
18
160
14
136
11
44ζsh
ζmax
207
36
311
28
263
23
223
19
185
15
153
12
131
10
46ζsh
ζmax
191
27
290
22
248
19
211
16
176
13
147
11
126
9
48ζsh
ζmax
178
22
272
18
233
16
200
13
168
11
140
9
121
8
50ζsh
ζmax
166
20
256
17
221
15
190
13
160
11
135
9
117
8

Tabuľka č. 2

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - aklimatizovaní muži

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 0,5 m • s-1 ; rh < 70 % ; Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
20ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
103
323
323
260
260
22ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
323
323
221
115
24ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
316
316
209
73
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
248
248
197
52
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
382
352
231
101
187
40
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
290
290
217
63
177
32
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
386
386
261
145
205
45
169
27
34ζsh
ζmax
480
480
480
480
443
443
307
241
244
66
194
33
161
22
36ζsh
ζmax
423
423
459
459
347
190
284
74
228
40
184
25
153
18
38ζsh
ζmax
267
267
387
136
319
70
264
44
215
29
174
20
147
15
40ζsh
ζmax
240
105
354
60
296
41
247
30
203
22
166
16
140
13
42ζsh
ζmax
218
54
326
38
275
29
232
23
192
18
158
14
135
11
44ζsh
ζmax
199
35
302
27
257
22
218
18
182
15
151
12
129
10
46ζsh
ζmax
184
25
281
21
241
18
206
15
173
13
145
10
124
9
48ζsh
ζmax
170
21
263
18
227
15
195
13
165
11
138
9
119
8
50ζsh
ζmax
159
19
247
17
214
14
185
12
157
11
133
9
115
8

Tabuľka č. 3

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - aklimatizovaní muži

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 1,0 m • s-1 ; rh < 70 % ; Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
20ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
323
323
269
269
22ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
323
323
224
144
24ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
323
323
210
82
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
265
265
198
56
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
395
395
231
112
187
42
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
301
301
217
66
177
33
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
399
399
259
155
204
46
168
27
34ζsh
ζmax
480
480
480
480
457
457
303
303
244
67
192
33
160
22
36ζsh
ζmax
426
426
475
475
342
224
280
76
226
40
182
25
152
18
38ζsh
ζmax
267
267
378
146
313
70
260
43
212
28
173
20
146
15
40ζsh
ζmax
232
105
344
58
289
40
243
29
200
22
164
16
139
13
42ζsh
ζmax
210
51
316
36
268
28
227
22
189
17
156
14
133
11
44ζsh
ζmax
191
32
292
26
250
21
214
18
179
14
149
12
128
10
46ζsh
ζmax
176
24
272
20
234
17
201
14
170
12
142
10
123
9
48ζsh
ζmax
163
20
254
17
220
15
191
13
162
11
136
9
118
8
50ζsh
ζmax
151
19
238
16
208
14
181
12
154
10
131
9
113
8

Tabuľka č. 4

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - aklimatizované ženy

Podmienky: tgta ; va ≤ 0,1 m • s-1 ; rh < 70 % ; Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
20ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
227
227
22ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
224
117
24ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
212
75
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
241
157
200
54
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
226
83
190
41
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
275
275
213
56
181
33
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
342
342
257
111
202
41
172
27
34ζsh
ζmax
480
480
480
480
385
385
303
151
241
59
191
31
164
22
36ζsh
ζmax
378
378
425
425
345
130
282
66
226
38
182
24
157
18
38ζsh
ζmax
269
269
388
106
319
63
263
42
213
28
173
20
150
16
40ζsh
ζmax
243
90
356
56
296
40
246
30
202
22
165
16
144
14
42ζsh
ζmax
222
52
329
38
276
30
232
23
191
18
157
14
138
12
44ζsh
ζmax
203
36
306
28
259
23
219
19
181
15
150
12
132
10
46ζsh
ζmax
188
27
285
22
243
19
207
16
173
13
144
11
127
9
48ζsh
ζmax
175
22
267
18
229
16
196
13
165
11
138
9
122
8
50ζsh
ζmax
163
20
252
17
217
15
186
13
157
11
133
9
118
8

Tabuľka č. 5

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - aklimatizované ženy

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 0,5 m • s-1 ; rh < 70 % ; Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
20ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
227
227
22ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
227
176
24ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
214
94
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
243
243
202
62
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
227
101
191
45
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
285
285
214
63
181
36
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
329
329
256
145
201
45
172
29
34ζsh
ζmax
480
480
480
480
435
435
301
241
239
66
190
33
164
23
36ζsh
ζmax
415
415
451
451
341
190
279
74
224
40
180
25
156
19
38ζsh
ζmax
262
262
380
136
314
70
260
44
211
29
171
20
149
16
40ζsh
ζmax
236
105
348
60
290
41
243
30
199
22
163
16
142
14
42ζsh
ζmax
214
54
320
38
270
29
228
23
188
18
156
14
136
12
44ζsh
ζmax
196
35
297
27
253
22
214
18
179
15
149
12
131
10
46ζsh
ζmax
180
25
276
21
237
18
202
15
170
13
142
10
126
9
48ζsh
ζmax
167
21
258
18
223
15
192
13
162
11
136
9
121
8
50ζsh
ζmax
156
19
243
17
211
14
182
12
154
11
131
9
116
8

Tabuľka č. 6

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - aklimatizované ženy

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 1,0 m • s-1 ; rh < 70 % ; Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
20ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
227
227
22ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
224
117
24ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
215
109
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
260
260
202
67
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
227
112
191
47
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
296
296
213
66
181
36
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
392
392
255
155
200
46
171
29
34ζsh
ζmax
480
480
480
480
449
449
298
298
237
67
189
33
163
23
36ζsh
ζmax
419
419
467
467
336
224
275
76
222
40
179
25
155
19
38ζsh
ζmax
262
262
371
146
308
70
255
43
208
28
170
20
148
16
40ζsh
ζmax
228
105
338
58
284
40
238
29
196
22
161
16
141
13
42ζsh
ζmax
206
51
311
36
264
28
223
22
186
17
154
14
135
12
44ζsh
ζmax
188
32
287
26
246
21
210
18
176
14
146
12
129
10
46ζsh
ζmax
173
24
267
20
230
17
198
14
167
12
140
10
124
9
48ζsh
ζmax
160
20
249
17
217
15
187
13
159
11
134
9
119
8
50ζsh
ζmax
149
19
234
16
204
14
178
12
151
10
128
9
115
8

Tabuľka č. 7

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - neaklimatizovaní muži

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 1,0 m • s-1 ; rh < 70 % ; Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
20ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
317
300
177
59
22ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
264
155
167
47
24ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
356
215
93
158
39
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
473
338
300
187
65
149
33
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
446
391
268
193
176
49
142
28
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
472
357
313
214
98
166
39
135
24
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
425
372
265
169
200
62
157
32
129
21
34ζsh
ζmax
480
480
476
417
299
184
235
77
187
42
148
26
123
18
36ζsh
ζmax
385
385
330
153
268
78
219
48
176
31
141
21
118
16
38ζsh
ζmax
274
139
301
73
248
49
204
35
166
25
134
18
113
14
40ζsh
ζmax
247
69
276
47
230
35
191
27
156
20
128
15
108
12
42ζsh
ζmax
226
46
255
34
215
27
180
22
148
17
122
13
104
11
44ζsh
ζmax
207
34
237
26
201
22
170
18
141
15
117
12
100
10
46ζsh
ζmax
191
26
222
22
189
18
161
15
134
13
112
11
96
9
48ζsh
ζmax
178
22
208
18
178
16
152
13
128
11
107
9
92
8
50ζsh
ζmax
166
20
195
17
169
15
145
13
122
11
103
9
89
8

Tabuľka č. 8

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - neaklimatizovaní muži

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 0,5 m • s-1 ; rh < 70 % ; Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
20ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
323
303
198
69
22ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
291
230
169
52
24ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
378
241
112
159
42
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
362
317
189
73
150
35
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
474
416
292
269
176
53
142
29
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
385
337
221
112
166
41
135
25
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
458
402
295
295
199
69
156
33
129
22
34ζsh
ζmax
480
480
480
453
338
338
234
92
186
45
148
27
123
19
36ζsh
ζmax
423
423
350
247
265
91
217
52
174
32
140
21
117
16
38ζsh
ζmax
267
202
295
83
244
52
202
36
164
25
133
18
112
14
40ζsh
ζmax
240
76
270
49
225
36
188
27
155
20
127
15
107
12
42ζsh
ζmax
218
47
249
34
210
27
177
22
146
17
121
13
103
11
44ζsh
ζmax
199
33
230
26
196
21
166
18
139
14
115
12
99 10
46ζsh
ζmax
184
25
215
21
184
18
157
15
132
12
110
10
95
9
48ζsh
ζmax
170
21
201
18
173
15
149
13
126
11
106
9
91
8
50ζsh
ζmax
159
19
188
17
164
14
141
12
120
11
101
9
88
8

Tabuľka č. 9

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - neaklimatizovaní muži

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 1,0 m • s-1 ; rh < 70 % ; Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
20ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
323
319
215
76
22ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
403
307
300
171
55
24ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
403
390
255
128
160
44
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
373
327
202
78
151
36
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
427
301
300
176
55
143
30
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
396
347
230
117
165
42
135
25
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
469
411
304
300
198
70
156
34
128
22
34ζsh
ζmax
480
480
480
462
349
334
231
98
184
46
147
27
122
19
36ζsh
ζmax
426
426
362
327
261
97
214
52
172
32
139
21
116
16
38ζsh
ζmax
267
232
288
85
239
52
198
35
162
25
132
18
111
14
40ζsh
ζmax
232
75
263
47
221
35
185
26
152
20
125
15
106
12
42ζsh
ζmax
210
45
241
33
205
26
173
21
144
16
119
13
102
11
44ζsh
ζmax
191
31
223
24
191
20
163
17
136
14
114
11
97
10
46ζsh
ζmax
176
23
207
19
179
17
154
14
130
12
109
10
94
9
48ζsh
ζmax
163
20
194
17
168
15
145
13
123
11
104
9
90
8
50ζsh
ζmax
151
19
182
16
159
14
138
12
118
10
100
9
87
8

Tabuľka č. 10

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - neaklimatizované ženy

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 0,1 m • s-1 ; rh < 70 % ; Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
20ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
191
72
22ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
259
155
171
54
24ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
211
93
162
44
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
300
184
65
153
36
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
391
264
193
173
49
145
31
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
472
351
313
210
98
163
39
138
26
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
417
372
261
169
196
62
154
32
131
23
34ζsh
ζmax
480
480
480
480
294
184
231
77
184
42
146
26
125
19
36ζsh
ζmax
378
378
324
153
263
78
215
48
173
31
138
24
120
17
38ζsh
ζmax
269
139
296
73
243
49
201
35
163
25
132
18
114
15
40ζsh
ζmax
243
69
272
47
226
35
188
27
154
20
126
15
110
13
42ζsh
ζmax
222
46
251
34
211
27
177
22
146
17
120
13
105
11
44ζsh
ζmax
203
34
233
26
197
22
167
18
138
15
115
12
101
10
46ζsh
ζmax
188
26
218
22
186
18
158
15
132
13
110
11
97
9
48ζsh
ζmax
175
22
204
18
175
16
150
13
126
11
105
9
93
8
50ζsh
ζmax
163
20
192
17
166
15
142
13
120
11
101
9
90
8

Tabuľka č. 11

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - neaklimatizované ženy

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 0,5 m • s-1 ; rh < 70 % ; Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
20ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
219
86
22ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
230
175
61
24ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
237
112
163
48
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
317
186
73
154
39
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
286
269
173
53
146
32
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
378
337
217
112
163
41
138
27
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
450
402
289
289
196
69
154
33
131
24
34ζsh
ζmax
480
480
480
453
332
332
230
92
183
45
145
27
125
20
36ζsh
ζmax
415
415
344
247
260
91
213
52
171
32
138
21
119
17
38ζsh
ζmax
262
202
290
83
239
52
198
36
161
25
131
18
114
15
40ζsh
ζmax
236
76
265
49
222
36
185
27
152
20
124
15
109
13
42ζsh
ζmax
214
47
244
34
206
27
174
22
144
17
119
13
104
11
44ζsh
ζmax
196
33
226
26
193
21
164
18
136
14
113
12
100
10
46ζsh
ζmax
180
25
211
21
181
18
154
15
130
12
108
10
96
9
48ζsh
ζmax
167
21
197
18
170
15
146
13
123
11
104
9
92
8
50ζsh
ζmax
156
19
185
17
161
14
139
12
118
11
100
9
89
8

Tabuľka č. 12

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - neaklimatizované ženy

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 1,0 m • s-1 ; rh < 70 % ; Rc1 = 0,64 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
20ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
227
99
22ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
263
263
191
66
24ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
329
251
128
164
50
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
329
327
198
78
154
40
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
411
411
296
296
173
55
146
33
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
389
347
226
117
163
42
138
28
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
461
411
299
299
194
70
153
34
131
24
34ζsh
ζmax
480
480
480
462
343
334
227
98
181
46
144
27
124
20
36ζsh
ζmax
419
419
356
327
256
97
210
52
169
32
136
21
118
17
38ζsh
ζmax
262
232
283
85
235
52
195
35
159
25
129
18
113
14
40ζsh
ζmax
228
75
258
47
217
35
182
26
150
20
123
15
108
13
42ζsh
ζmax
206
45
237
33
201
26
170
21
142
16
117
13
103
11
44ζsh
ζmax
188
31
219
24
188
20
160
17
134
14
112
11
99 10
46ζsh
ζmax
173
23
204
19
176
17
151
14
127
12
107
10
95
9
48ζsh
ζmax
160
20
190
17
165
15
143
13
121
11
102
9
91
8
50ζsh
ζmax
149
29
178
16
156
14
136
12
116
10
98
9
87
8

Tabuľka č. 13

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - aklimatizovaní muži

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 0,1 m • s-1 ; rh < 60 % ; Rc1 = 0,85 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
480
480
309
309
235
61
189
32
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
435
435
290
144
223
45
181
27
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
350
350
272
79
212
36
174
23
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
409
409
326
127
257
54
202
29
167
20
34ζsh
ζmax
463
463
472
472
378
153
305
69
243
39
193
24
160
18
36ζsh
ζmax
306
306
432
145
351
74
286
46
230
30
184
20
154
15
38ζsh
ζmax
277
144
398
73
327
48
269
34
218
24
177
18
148
14
40ζsh
ζmax
253
72
369
48
306
35
254
27
208
20
169
15
143
12
42ζsh
ζmax
232
48
344
35
288
28
241
22
198
17
162
14
138
11
44ζsh
ζmax
215
35
322
27
271
22
228
18
189
15
156
12
133
10
46ζsh
ζmax
200
27
302
22
256
19
217
16
181
13
150
11
128
9
48ζsh
ζmax
187
23
284
19
243
16
207
14
173
12
144
10
124
8
50ζsh
ζmax
175
22
269
18
231
15
198
13
166
11
139
9
120
8
55ζsh
ζmax
151
19
236
16
205
14
177
12
150
10
127
8
110
7
60ζsh
ζmax
132
16
210
14
184
12
160
11
137
9
116
8
101
7
65ζsh
ζmax
118
14
188
13
166
11
145
10
125
8
107
7
94
6
70ζsh
ζmax
106
13
170
11
151
10
133
9
115
8
99
7
86
6
75ζsh
ζmax
96
12
155
10
138
9
122
8
105
7
91
6
80
5
80ζsh
ζmax
87
11
142
9
127
8
112
7
97
6
84
6
74
5

Tabuľka č. 14

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - aklimatizovaní muži

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 0,1 m • s-1 ; rh < 60 % ; Rc1 = 1,03 clo (jednovrstvový odev)

tg
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b34
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
420
420
299
108
229
41
185
25
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
480
480
366
285
282
70
219
34
178
22
30ζsh
ζmax
480
480
480
480
434
434
343
119
267
52
209
29
172
20
32ζsh
ζmax
480
480
480
480
402
181
321
74
254
40
200
25
165
18
34ζsh
ζmax
389
389
467
228
374
90
303
52
241
32
192
22
160
16
36ζsh
ζmax
305
276
431
96
350
58
286
39
229
27
184
19
154
14
38ζsh
ζmax
279
106
400
60
329
42
270
31
219
22
177
17
149
13
40ζsh
ζmax
256
64
373
43
309
33
257
25
209
19
170
15
144
12
42ζsh
ζmax
237
46
350
34
292
27
244
21
200
17
164
13
139
11
44ζsh
ζmax
221
34
329
27
277
22
233
18
192
15
158
12
134
10
46ζsh
ζmax
206
28
310
22
263
19
222
16
184
13
152
11
130
9
48ζsh
ζmax
194
24
293
20
250
17
212
14
177
12
147
10
126
8
50ζsh
ζmax
182
22
278
19
238
16
203
14
170
11
142
9
122
8
55ζsh
ζmax
159
19
246
16
213
14
183
12
155
10
130
9
112
8
60ζsh
ζmax
140
17
220
15
192
13
166
11
141
9
120
8
104
7
65ζsh
ζmax
125
15
198
13
174
12
152
10
130
9
110
7
96
6
70ζsh
ζmax
112
14
180
12
159
11
139
9
119
8
102
7
89
6
75ζsh
ζmax
102
13
164
11
145
10
128
9
110
7
94
6
83
6
80ζsh
ζmax
93 11151
10
134
9
118
8
101
7
87
6
76
5

Tabuľka č. 15

Dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce - aklimatizovaní muži

Podmienky: tg ≥ ta ; va ≤ 0,1 m • s-1 ; rh < 60 % ; Rc1 = 1,5 clo (špeciálny odev na prácu v horúčave)

h
[°C]
Únosný čas práce ζ [min.]
Trieda práce1a1b1c2a2b4
qM [W m-2]≤ 8081-105106-130131-165166-200201-260> 260
26ζsh
ζmax
480
480
480
480
470
279
366
85
282
43
219
26
179
19
28ζsh
ζmax
480
480
480
480
440
138
347
64
270
37
211
24
173
17
30ζsh
ζmax
480
480
480
251
414
91
329
51
259
32
204
21
168
16
32ζsh
ζmax
359
359
480
129
390
67
313
42
248
28
197
20
163
15
34ζsh
ζmax
329
205
458
83
369
52
299
36
238
25
190
18
158
14
36ζsh
ζmax
304
106
430
60
349
41
285
30
229
22
184
16
154
13
38ζsh
ζmax
283
71
405
46
332
34
273
26
220
20
178
15
149
12
40ζsh
ζmax
264
53
382
37
316
29
261
23
212
18
172
14
145
11
42ζsh
ζmax
247
42
362
31
301
25
250
20
205
16
167
13
141
10
44ζsh
ζmax
232
34
344
26
287
22
240
18
197
14
162
12
137
10
46ζsh
ζmax
219
28
327
23
275
19
231
16
191
13
157
11
133
9
48ζsh
ζmax
207
25
311
21
263
18
222
15
184
12
152
10
129
9
50ζsh
ζmax
197
24
297
20
253
17
214
14
178
12
147
10
126
8
55ζsh
ζmax
174
21
267
18
229
15
195
13
164
11
137
9
117
8
60ζsh
ζmax
155
19
241
16
208
14
179
12
151
10
126
8
109
7
65ζsh
ζmax
140
17
219
15
190
13
164
11
139
9
117
8
101
7
70ζsh
ζmax
127
16
200
13
175
12
152
10
129
9
109
7
94
6
75ζsh
ζmax
116
14
184
12
161
11
140
9
119
8
101
7
88
6
80ζsh
ζmax
107
13
169
11
148
10
129
9
110
7
94
6
81
5

Vysvetlivky k tabuľkám č. 1 až 15:

tg - výsledná teplota guľového teplomeru [°C]

a- teplota vzduchu (teplota suchého teplomeru) [°C]

va - rýchlosť prúdenia vzduchu [m • s1]

rh - relatívna vlhkosť vzduchu [%]

Rcl - celkový tepelný odpor odevu a medznej vrstvy vzduchu [clo]

qM- celkový energetický výdaj [W • m-2]

ζsh - dlhodobo únosný čas práce za pracovnú zmenu

ζmax - krátkodobo únosný čas práce (bez prerušenia).

Tabuľky č. 1 až 15 možno použiť za týchto podmienok:

a) zamestnanec je oblečený

- v jednovrstvovom pracovnom odeve s celkovým tepelným odporom Rc1 = 0,64 clo (u muža napríklad krátke spodky, tričko bez rukávov, dvojdielna ľahká pracovná kombinéza alebo košeľa a nohavice, ponožky a ľahká obuv; u ženy napríklad nohavičky, podprsenka, ľahká pracovná kombinéza alebo sukňa, blúzka, ponožky a ľahká obuv),

- v dvojvrstvovom pracovnom odeve s celkovým tepelným odporom Rc1 = 0,85 clo (napríklad krátke spodky, bavlnená košeľa alebo tričko, montérkové nohavice a blúza s ohňovzdornou impregnáciou, textilné rukavice, ponožky, kožená pracovná obuv),

- v zváračskom odeve s celkovým tepelným odporom Rc1 = 1,03 clo (napríklad krátke spodky, bavlnená košeľa alebo tričko, montérkové nohavice, blúza s ohňovzdornou impregnáciou, rukavice z termostabilného materiálu, zváračská zástera, ponožky, kožená pracovná obuv),

- v špeciálnom odeve pre prácu v horúčave s celkovým tepelným odporom Rc1 = 1,5 clo (napríklad krátke spodky, bavlnená košeľa alebo tričko, montérkové nohavice a blúza s ohňovzdornou impregnáciou, rukavice z termostabilného materiálu, krátky kabát pokovovaný hliníkom, hutnícky klobúk, ponožky, kožená pracovná obuv),

b) rýchlosť prúdenia vzduchu va ≤ 0,1 m • s-1; 0,5 m • s-1 a 1,0 m • s-1; pre iné va sa hodnoty ζ určia interpoláciou,

c) relatívna vlhkosť vzduchu rh < 70 % (tabuľky č. 1 až 12) a rh < 60 % (tabuľky č. 13 až 15),

d) tg 4, pričom 20 °C ≤ tg50 °C ; ta > 5 °C.

Ak hodnoty tg, ta, va, rh presahujú rozsah hodnôt uvádzaných v tabuľkách, tepelný odpor odevu sa výrazne líši od hodnôt uvedených v písmene a) poznámky, práca spojená s energetickým výdajom vyšším ako 105 W • m-2 sa vykonáva v pracovnom odeve, ktorý obmedzuje odparovanie potu, alebo v prostredí, v ktorom je relatívna vlhkosť pracovného ovzdušia blízko 100 %, alebo ak trvanie pracovnej zmeny je iné ako 8 hodín, únosná záťaž teplom a únosný čas práce sa určia individuálne s použitím technických noriem alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

2. VÝPOČET REŽIMU PRÁCE A ODPOČINKU

2.1. Režim práce a odpočinku sa vypočíta tak, že naj skôr sa určí počet pracovných cyklov. Počet pracovných cyklov (c) je daný podielom dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce, pričom počet cyklov sa zaokrúhľuje na najbližšie vyššie celé číslo

C = ζsh / ζmax .

2.2. Medzi jednotlivými pracovnými cyklami sa zabezpečia prestávky na odpočinok. Dĺžka prestávok (rp) v minútach sa vypočíta podľa vzťahu

ζp=(480-ζsh)/(C-1).

2.3. Ak sú dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce vyjadrené tou istou hodnotou, výpočet sa nepoužije a požaduje sa len dodržanie dlhodobo únosného času práce.

3. STANOVENIE TEPLOTY VZDUCHU KORIGOVANEJ PODĽA RÝCHLOSTI PRÚDENIA VZDUCHU

Tabuľka č. 16

Teplota vzduchu korigovaná podľa rýchlosti prúdenia vzduchu

Rýchlosť prúdenia vzduchu va [m • s-1]Aktuálna teplota vzduchu ta [°C]
+5-1-7-12-16-23-29
1,8+5-1-7-12-16-23-29
2,2+3-3-9-15-21-26-32
4,5-2-9-15-23-30-36-43
6,7-6-13-21-28-38-43-50
8,9-8-16-23-32-40-47-55
11,2-9-18-26-34-42-51-59
13,4-11-19-28-36-44-53-62
15,6-12-20-29-37-45-55-63
17,9-12-21-30-38-47-56-65

“.

26. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

1. MINIMÁLNA NÁHRADA TEKUTÍN PRI PRÁCI V ZÁŤAŽI TEPLOM V ZÁVISLOSTI OD TEPLOTY U NA PRACOVISKU ZA OSEMHODINOVÚ PRACOVNÚ ZMENU

Tabuľka

Trieda práceEnergetický výdaj qM[W m-2]Náhrada tekutín za pracovnú zmenu
to(°C)(litre)*) (litre/1 °C)
1a≤ 8031 - ≥ 360,9 - 2,7 (0,36)**)
1b81 - 10527- ≥ 340,9-2,6(0,24)
1c106- 13024 - ≥ 320,9 - 2,8 (0,24)
2a131 - 16520 - ≥ 290,9-2,8(0,21)
2b166-20016 - ≥ 270,9-2,8(0,17)
3201 -26015 - ≥ 241,2 - 3,0 (0,20)
4>26015 - ≥ 211,6-3,0(0,23)

Vysvetlivky k tabuľke:

Množstvo poskytovaných nápojov platí pre va ≤ 1 m • s"1 a rh ≤ 70 %.

*) Náhrada tekutín na pracoviskách triedy práce 1 až 4 sa ustanoví prepočtom v závislosti od tg, teda na každý 1 °C nad dolnou hranicou rozpätia pre príslušnú triedu práce sa pripočíta k základnej hodnote náhrady tekutín pre danú triedu práce hodnota uvedená v zátvorke.

**) Veľkosť pripočítanej náhrady nad základnú hodnotu náhrady tekutín.

2. VÝPOČET MNOŽSTVA TEKUTÍN STRATENÝCH POTENÍM A DÝCHANÍM

Ak zamestnanec vykonáva prácu v mimoriadnych pracovných podmienkach, napríklad extrémne vysoké teploty, práca v celotelovom ochrannom reflexnom obleku alebo v nepremokavom obleku, práca v pracovnom prostredí s relatívnou vlhkosťou pracovného ovzdušia vyššou ako 80 % a podobne, pri ktorých môže byť strata tekutín a minerálnych látok potením a dýchaním za pracovnú zmenu vyššia ako 3,9 litra, množstvo tekutín stratených potením a dýchaním sa vypočíta podľa vzorca

SR = (V1 + P + N) - (V2 + M + S) (g) ,

kde SR = strata tekutín potením a dýchaním (g)

V1 = hmotnosť tela zamestnanca pred pracovnou zmenou (g)

P = potrava (g)

N = nápoje (g)

V2 = hmotnosť tela zamestnanca po pracovnej zmene (g)

M = moč (g)

S = stolica (g).".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.


Andrea Kalavská v. r.