Nariadenie vlády č. 401/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-401
Platnosť od 29.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Aktuálne znenie 01.01.2019

401

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. decembra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťajú slová „strediská praktického vyučovania,“.

2. V § 3 ods. 4 písm. b) sa za slová „pracovnej triedy“ vkladá čiarka a slová „dĺžky praxe“.

3. V § 4 ods. 4 sa vypúšťa šiesta veta.

4. V § 4 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).

5. V § 4 odsek 12 znie:

(12) Normatív na žiaka strednej športovej školy, ktorý sa vzdeláva v dennej forme štúdia, sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený podľa prílohy č. 13.“.

6. V § 4 ods. 15 písm. b) sa vypúšťajú slová „počas doby zaradenia študijného odboru alebo učebného odboru v tomto zozname“.

7. V § 4 sa vypúšťajú odseky 16 a 17.

Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c sa vypúšťa.

8. § 4 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

(17) Normatív na žiaka špeciálnej základnej školy bez zdravotného znevýhodnenia alebo bez všeobecného intelektového nadania je 63 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy. Pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 0,63.“.

9. Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Normatív na žiaka študijného odboru gymnázium – šport, ktorý začal štúdium v tomto študijnom odbore podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 a jeho nasledujúcich ročníkov, sa určí rovnako ako na žiaka v kategórii

a) stredná športová škola – športové gymnázium, ak navštevuje športovú prípravu, alebo

b) gymnázium, ak nenavštevuje športovú prípravu.“.

10. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie

Číslo kategórieKategória škôl s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na vzdelávací procesPočet žiakov na pedagogického zamestnancaPočet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnancaČasť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiakaČasť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiakaPrepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnancaPríspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnancaKoeficient personálnej náročnosti (KPN)Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu (KENVP)Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
ABC=l/AD=B/AE=K*DF=C+EG = normalizácia na najmenšiu hodnotu v stĺpci FH =
0,5*(G+l)
1.Základné školy12,30,290,08130,02360,01570,09701,0001,0001,000
2.Gymnáziá10,50,260,09520,02480,01650,11171,1521,0761,000
3.Konzervatória2,90,230,34480,07930,05290,39774,0992,5502,000
4.Stredné športové školy - športové gymnázium5,10,240,19610,04710,03140,22752,3441,6723,000
5.Stredné športové školy - športový manažment4,90,240,20410,04900,03270,23672,4401,7203,000
6.Stredné odborné školy -1. kategória9,40,300,10640,03190,02130,12771,3161,1581,000
7.Stredné odborné školy - 2. kategória8,80,340,11360,03860,02580,13941,4371,2181,000
8.Stredné odborné školy - 3. kategória8,80,360,11360,04090,02730,14091,4521,2262,000
9.Stredné odborné školy - 4. kategória8,60,360,11630,04190,02790,14421,4861,2432,000
10.Stredné odborné školy - 5. kategória7,50,400,13330,05330,03560,16891,7411,3701,500
11.Stredné odborné školy - 6. kategória7,20,390,13890,05420,03610,17501,8041,4021,750
12.Stredné odborné školy - 7. kategória6,80,360,14710,05290,03530,18241,8801,4401,500
13.Stredné odborné školy - 8. kategória6,80,440,14710,06470,04310,19021,9601,4802,000
14.Stredné odborné školy - 9. kategória6,40,600,15630,09380,06250,21882,2551,6271,500
15.Stredné odborné školy -10. kategória60,300,16670,05000,03330,20002,0611,5311,250
16.Stredné odborné školy -11. kategória60,390,16670,06500,04330,21002,1651,5821,500
17.Stredné odborné školy -12. kategória60,320,16670,05330,03560,20222,0841,5421,500
18.Stredné odborné školy -13. kategória5,80,330,17240,05690,03790,21032,1681,5842,000
19.Stredné odborné školy -14. kategória5,40,360,18520,06670,04440,22962,3671,6831,750
20.Stredné odborné školy -15. kategória50,410,20000,08200,05470,25472,6251,8122,000
21.Špeciálne základné školy80,300,12500,03750,02500,15001,5461,2732,000
22.Gymnáziá a konzervatória - špeciálne stredné školy5,80,260,17240,04480,02990,20232,0851,5431,500
23.Stredné odborné školy - špeciálne stredné školy4,50,300,22220,06670,04440,26672,7491,8741,500
24.Odborné učilištia a praktické školy4,30,300,23260,06980,04650,27912,8761,9381,500
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)0,67

11. Prílohy č. 12 a 13 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

ČASŤ A

Vzorec na výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy

Vysvetlivky:

i - pedagogický zamestnanec zaradený v platovej triede, pracovnej triede s príslušným kreditovým príplatkom a rokmi praxe

ci - koeficient na pedagogického zamestnanca pre príslušnú platovú triedu, pracovnú triedu s príslušným kreditovým príplatkom a rokmi praxe „i"

PPZi- prepočítaný počet pedagogických zamestnancov zaradených v platovej triede, pracovnej triede s príslušným kreditovým príplatkom a rokmi praxe

ČASŤ B

Koeficienty na výpočet hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa zaradenia pedagogického zamestnanca do platovej triedy a pracovnej triedy s príslušným kreditovým príplatkom a rokmi praxe

Platová tarifa - pracovná trieda 1
Roky praxe456
Kreditový príplatok v %Kreditový príplatok v %Kreditový príplatok v %
061206120612
00,660380,700000,739620,731540,775430,819320,818330,867430,91653
10,667390,707430,747470,739080,783430,827770,826950,876570,92619
20,673850,714290,754720,746630,791430,836230,835040,885140,93525
30,680320,721140,761960,753640,798860,844080,843130,893710,94430
40,686790,728000,769210,761190,806860,852530,851210,902290,95336
50,693800,735430,777060,768190,814290,860380,859300,910860,96242
60,700270,742290,784300,775740,822290,868830,867920,920000,97208
70,706740,749140,791550,782750,829710,876680,876010,928570,98113
80,713210,756000,798790,790300,837710,885130,884100,937140,99019
90,720220,763430,806640,797840,845710,893580,892180,945710,99925
100,726680,770290,813890,804850,853140,901430,900270,954291,00830
110,733150,777140,821130,812400,861140,909890,908360,962861,01736
120,739620,784000,828380,819410,868570,917740,916980,972001,02702
130,746630,791430,836230,826950,876570,926190,925070,980571,03608
140,753100,798290,843470,833960,884000,934040,933150,989141,04513
150,759570,805140,850720,841510,892000,942490,941240,997711,05419
160,766040,812000,857960,849060,900000,950940,949331,006291,06325
170,769810,816000,862190,852290,903430,954570,953641,010861,06808
180,773050,819430,865810,856060,907430,958790,957951,015431,07291
190,776280,822860,869430,859840,911430,963020,961731,019431,07713
200,779510,826290,873060,863610,915430,967250,966041,024001,08196
210,782750,829710,876680,867390,919430,971470,969811,028001,08619
220,785980,833140,880300,870620,922860,975090,974121,032571,09102
230,789220,836570,883920,874390,926860,979320,978441,037141,09585
240,792450,840000,887550,878170,930860,983550,982211,041141,10008
250,796230,844000,891770,881940,934860,987770,986521,045711,10491
260,799460,847430,895400,885180,938290,991400,990301,049711,10913
270,802700,850860,899020,888950,942290,995620,994611,054291,11396
280,805930,854290,902640,892720,946290,999850,998381,058291,11819
290,809160,857710,906260,896500,950291,004081,002701,062861,12302
300,812400,861140,909890,900270,954291,008301,007011,067431,12785
310,815630,864570,913510,903500,957711,011921,010781,071431,13208
320,818870,868000,917130,907280,961711,016151,015091,076001,13691
330,822640,872000,921360,911050,965711,020381,018871,080001,14113
340,825880,875430,924980,914820,969711,024601,023181,084571,14596
350,829110,878860,928600,918600,973711,028831,027491,089141,15079
360,832350,882290,932230,921830,977141,032451,031271,093141,15502
370,835580,885710,935850,925610,981141,036681,035581,097711,15985
380,838810,889140,939470,929380,985141,040911,039351,101711,16408
390,842050,892570,943090,933150,989141,045131,043671,106291,16891
400,845280,896000,946720,936390,992571,048751,047981,110861,17374
Roky praxePlatová tarifa - pracovná trieda 1
789
Kreditovy príplatok v %Kreditovy príplatok v %Kreditovy príplatok v %
061206120612
00,893260,946861,000451,000001,060001,120001,119681,186861,25404
10,902430,956571,010721,010241,070861,131471,131001,198861,26672
20,911590,966291,020981,020491,081711,142941,142321,210861,27940
30,920220,975431,030641,030191,092001,153811,153641,222861,29208
40,929380,985141,040911,040431,102861,165281,164961,234861,30475
50,938010,994291,050571,050131,113141,176151,175741,246291,31683
60,947171,004001,060831,060381,124001,187621,187061,258291,32951
70,955801,013141,070491,070081,134291,198491,198381,270291,34219
80,964961,022861,080751,080321,145141,209961,209701,282291,35487
90,974121,032571,091021,090031,155431,220831,220491,293711,36694
100,982751,041711,100681,100271,166291,232301,231811,305711,37962
110,991911,051431,110941,110511,177141,243771,243131,317711,39230
121,000541,060571,120601,120221,187431,254641,254451,329711,40498
131,009701,070291,130871,130461,198291,266111,265771,341711,41766
141,018331,079431,140531,140161,208571,276981,276551,353141,42974
151,027491,089141,150791,150401,219431,288451,287871,365141,44242
161,036661,098861,161061,160111,229711,299321,299191,377141,45509
171,040971,103431,165891,165501,235431,305361,304581,382861,46113
181,045281,108001,170721,170351,240571,310791,310511,389141,46777
191,049601,112571,175551,175201,245711,316231,315901,394861,47381
201,054451,117711,180981,180051,250861,321661,321291,400571,47985
211,058761,122291,185811,185441,256571,327701,327221,406861,48649
221,063071,126861,190641,190301,261711,333131,332611,412571,49253
231,067921,132001,196081,195151,266861,338571,338541,418861,49917
241,072241,136571,200911,200001,272001,344001,343941,424571,50521
251,076551,141141,205741,205391,277711,350041,349331,430291,51125
261,080861,145711,210571,210241,282861,355471,355261,436571,51789
271,085711,150861,216001,215091,288001,360911,360651,442291,52392
281,090031,155431,220831,220491,293711,366941,366041,448001,52996
291,094341,160001,225661,225341,298861,372381,371971,454291,53660
301,099191,165141,231091,230191,304001,377811,377361,460001,54264
311,103501,169711,235921,235041,309141,383251,383291,466291,54928
321,107821,174291,240751,240431,314861,389281,388681,472001,55532
331,112131,178861,245581,245281,320001,394721,394071,477711,56136
341,116981,184001,251021,250131,325141,400151,400001,484001,56800
351,121291,188571,255851,255531,330861,406191,405391,489711,57404
361,125611,193141,260681,260381,336001,411621,411321,496001,58068
371,130461,198291,266111,265231,341141,417061,416711,501711,58672
381,134771,202861,270941,270081,346291,422491,422101,507431,59275
391,139081,207431,275771,275471,352001,428531,428031,513711,59940
401,143401,212001,280601,280321,357141,433961,433421,519431,60543
Roky
praxe
Platová tarifa - pracovná trieda 2
456
Kreditovy príplatok v %Kreditovy príplatok v %Kreditovy príplatok v %
061206120612
00,706740,749140,791550,780590,827430,874260,873850,926290,97872
10,714290,757140,800000,788680,836000,883320,883020,936000,98898
20,721290,764570,807850,796230,844000,891770,891640,945140,99864
30,728300,772000,815700,804310,852570,900830,900270,954291,00830
40,735310,779430,823550,811860,860570,909280,908890,963431,01796
50,742320,786860,831400,819950,869140,918340,918060,973141,02823
60,749330,794290,839250,827490,877140,926790,926680,982291,03789
70,756330,801710,847090,835580,885710,935850,935310,991431,04755
80,763340,809140,854940,843130,893710,944300,943941,000571,05721
90,770350,816570,862790,851210,902290,953360,952561,009711,06687
100,777900,824570,871250,858760,910290,961810,961731,019431,07713
110,784910,832000,879090,866850,918860,970870,970351,028571,08679
120,791910,839430,886940,874390,926860,979320,978981,037711,09645
130,798920,846860,894790,882480,935430,988380,987601,046861,10611
140,805930,854290,902640,890030,943430,996830,996231,056001,11577
150,812940,861710,910490,898110,952001,005891,005391,065711,12604
160,819950,869140,918340,905660,960001,014341,014021,074861,13570
170,823720,873140,922570,909430,964001,018571,018331,079431,14053
180,826950,876570,926190,913750,968571,023401,022641,084001,14536
190,830730,880570,930420,917520,972571,027621,026951,088571,15019
200,833960,884000,934040,921290,976571,031851,031271,093141,15502
210,837740,888000,938260,925070,980571,036081,035581,097711,15985
220,841510,892000,942490,929380,985141,040911,039891,102291,16468
230,844740,895430,946110,933150,989141,045131,044741,107431,17011
240,848520,899430,950340,936930,993141,049361,049061,112001,17494
250,851750,902860,953960,940700,997141,053581,053371,116571,17977
260,855530,906860,958190,945011,001711,058421,057681,121141,18460
270,858760,910290,961810,948791,005711,062641,061991,125711,18943
280,862530,914290,966040,952561,009711,066871,066311,130291,19426
290,865770,917710,969660,956331,013711,071091,070621,134861,19909
300,869540,921710,973890,960651,018291,075921,074931,139431,20392
310,873320,925710,978110,964421,022291,080151,079251,144001,20875
320,876550,929140,981740,968191,026291,084381,084101,149141,21419
330,880320,933140,985960,971971,030291,088601,088411,153711,21902
340,883560,936570,989580,975741,034291,092831,092721,158291,22385
350,887330,940570,993810,980051,038861,097661,097041,162861,22868
360,890570,944000,997430,983831,042861,101891,101351,167431,23351
370,894340,948001,001660,987601,046861,106111,105661,172001,23834
380,897570,951431,005280,991371,050861,110341,109971,176571,24317
390,901350,955431,009510,995691,055431,115171,114291,181141,24800
400,905120,959431,013740,999461,059431,119401,118601,185711,25283
Roky
praxe
Platová tarifa - pracovná trieda 2
789
Kreditovy príplatok v %Kreditovy príplatok v %Kreditovy príplatok v %
061206120612
00,952561,009711,066871,067391,131431,195471,195691,267431,33917
10,962261,020001,077741,078171,142861,207551,208091,280571,35306
20,971971,030291,088601,088951,154291,219621,219951,293141,36634
30,981671,040571,099471,099731,165711,231701,231811,305711,37962
40,990841,050291,109741,110511,177141,243771,243671,318291,39291
51,000541,060571,120601,120751,188001,255251,255531,330861,40619
61,010241,070861,131471,131541,199431,267321,267921,344001,42008
71,019411,080571,141741,142321,210861,279401,279781,356571,43336
81,029111,090861,152601,153101,222291,291471,291641,369141,44664
91,038811,101141,163471,163881,233711,303551,303501,381711,45992
101,047981,110861,173741,174121,244571,315021,315361,394291,47321
111,057681,121141,184601,184911,256001,327091,327221,406861,48649
121,067391,131431,195471,195691,267431,339171,339621,420001,50038
131,076551,141141,205741,206471,278861,351251,351481,432571,51366
141,086251,151431,216601,217251,290291,363321,363341,445141,52694
151,095961,161711,227471,227491,301141,374791,375201,457711,54023
161,105121,171431,237741,238271,312571,386871,387061,470291,55351
171,109971,176571,243171,243671,318291,392911,392991,476571,56015
181,114821,181711,248601,249061,324001,398941,399461,483431,56740
191,119681,186861,254041,254451,329711,404981,405391,489711,57404
201,124531,192001,259471,259841,335431,411021,411321,496001,58068
211,128841,196571,264301,265231,341141,417061,417251,502291,58732
221,133691,201711,269741,270621,346861,423091,423181,508571,59396
231,138541,206861,275171,276011,352571,429131,429111,514861,60060
241,143401,212001,280601,280861,357711,434571,435041,521141,60725
251,148251,217141,286041,286251,363431,440601,440971,527431,61389
261,153101,222291,291471,291641,369141,446641,446901,533711,62053
271,157411,226861,296301,297041,374861,452681,452831,540001,62717
281,162261,232001,301741,302431,380571,458721,458761,546291,63381
291,167121,237141,307171,307821,386291,464751,465231,553141,64106
301,171971,242291,312601,313211,392001,470791,471161,559431,64770
311,176821,247431,318041,318601,397711,476831,477091,565711,65434
321,181671,252571,323471,323991,403431,482871,483021,572001,66098
331,185981,257141,328301,329381,409141,488911,488951,578291,66762
341,190841,262291,333741,334231,414291,494341,494881,584571,67426
351,195691,267431,339171,339621,420001,500381,500811,590861,68091
361,200541,272571,344601,345011,425711,506421,506741,597141,68755
371,205391,277711,350041,350401,431431,512451,512671,603431,69419
381,210241,282861,355471,355801,437141,518491,518601,609711,70083
391,214561,287431,360301,361191,442861,524531,524531,616001,70747
401,219411,292571,365741,366581,448571,530571,531001,622861,71472

Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Skupiny žiakov v strednej športovej škole podľa športov na výpočet koeficientu personálnej náročnosti

SkupinaKoeficient pre kategóriu stredná športová škola-športové gymnáziumKoeficient pre kategóriu stredná športová škola-športový manažmentZaradenie žiakov do skupiny podľa športov
1.1,0001,000behy na krátke vzdialenosti, behy na stredné a dlhé vzdialenosti, viacboje, skokanské disciplíny, vrhačské disciplíny, športová chôdza, basketbal, bedminton, futbal, hádzaná, hokej ľadový, hokej pozemný, džudo, kárate, stolný tenis, tenis, vodné pólo, volejbal, zápasenie,
2.1,6041,575cyklistika, kanoistika, krasokorčuľovanie, lyžovanie zjazd, lyžovanie behy, lyžovanie skoky, plávanie, športová gymnastika, športová streľba, športový aerobik, vzpieranie,
3.0,7830,792všeobecná telesná príprava a ostatné športy okrem športov uvedených v 1. skupine a 2. skupine.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Pellegrini v. r.