Zákon č. 377/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-377

(v znení č. 440/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 111/2014
Platnosť od 20.12.2014
Účinnosť od 01.01.2016
Aktuálne znenie 01.01.2016

377

ZÁKON

z 9. decembra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 ods. 5 sa za slovo „školám“ vkladá čiarka, slová „podľa tohto zákona“ sa nahrádzajú slovami „v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo poskytne finančné prostriedky na ich zakúpenie podľa osobitného predpisu.14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 7 ods. 18 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 377/2014 Z. z.“.

2. V § 13 ods. 6 sa za slová „v školách“ vkladá čiarka, slová „podľa tohto zákona“ sa nahrádzajú slovami „v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,“ a na konci sa pripája táto veta: „Ministerstvo školstva môže v priebehu kalendárneho roka poskytnúť školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, finančné prostriedky na zakúpenie učebníc odporúčaných ministerstvom školstva podľa osobitného predpisu.14a)“.

3. V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Ministerstvo školstva zverejňuje a podľa potreby aktualizuje na svojom webovom sídle podľa ročníkov a druhu školy

a) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých poskytne školám finančné prostriedky, a

b) zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, ktoré poskytne školám bezplatne.“.

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

4. V § 65 ods. 6 sa číslovka „10“ nahrádza číslovkou „7“.

Čl. II

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. c) sa slovo „a“ za slovom „(ministerstvo)“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc (ďalej len „príspevok na učebnice“) podľa osobitného predpisu,20b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

20b) § 13 ods. 5 až 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 377/2014 Z. z.“.

2. V § 6c sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) výstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl a školských zariadení.“.

3. V § 6c ods. 4 druhej vete a odseku 8 sa slová „odseku 1 písm. a) až c) a g)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až c), g) a k)“.

4. § 7 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

(18) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy1) príspevok na učebnice uvedené v zozname schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc podľa osobitného predpisu.24fa) Príspevok na učebnice sa pridelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy1) podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na učebnice na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na svojom webovom sídle v závislosti od disponibilného objemu finančných ­pro­striedkov ministerstva. Príspevok na učebnice je účelovo určený.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24fa znie:

24fa) § 13 ods. 7 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 377/2014 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 325/2012 Z. z. sa mení takto:

V čl. VII sa slová „1. januára 2015“ nahrádzajú slovami „1. januára 2016“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.