Nariadenie vlády č. 443/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-443
Čiastka 106/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Aktuálne znenie 01.01.2013

443

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:

s) stredné odborné školy – 15. kategória,“.

Doterajšie písmená s) až w) sa označujú ako písmená t) až x).

2. V § 2 odsek 3 znie:

(3) Kategórie škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla podľa § 3 ods. 7 sú

a) školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. a), b), e), f) a t),

b) školy s mierne zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. n),

c) školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. i), k), m), o), p), v) až x),

d) školy s veľmi zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. j) a r),

e) školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. c), d), g), h), l), q), s) a u).“.

3. V § 2 ods. 5 sa slová „e) až r)“ nahrádzajú slovami „e) až s)“.

4. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Z finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtovaných na kalendárny rok v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3 ods. 2 písm. a) prvého bodu zákona a v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona sa odpočítajú finančné prostriedky na bežné výdavky

a) pre materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „špeciálne materské školy“),

b) pre špeciálne výchovné zariadenia a centrá špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „špeciálne školské zariadenia“),

c) pre ostatné školské zariadenia.“.

5. V § 4 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

a) v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. e), f) a i) až s) je 60 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy alebo

b) v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) je 80 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy.“.

6. V § 4 ods. 5 písm. h) prvý a druhý bod znejú:

1. v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. e), f) a i) až s) započítava s koeficientom 0,6,

2. v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) započítava s koeficientom 0,8.“.

7. § 4 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

(13) Normatív na žiaka prvého až štvrtého ročníka osemročného gymnázia sa určí rovnako ako na žiaka základnej školy.“.

8. V § 5 ods. 1 sa číslo „90“ nahrádza číslom „100“.

9. V § 6 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „v kapitole ministerstva podľa § 2 ods. 1 zákona“ nahrádzajú slovami „v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona“.

10. V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 12.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

11. V § 7 ods. 12 a 15 sa slová „orgánu miestnej štátnej správy v školstve“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu v sídle kraja“.

12. V § 9 ods. 6 sa slová „z kapitoly ministerstva“ nahrádzajú slovami „z rozpočtovej kapitoly ministerstva a z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra“.

13. V § 9 ods. 8 prvá veta znie: „Hodnota vzdelávacieho poukazu na bežný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel objemu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie vyčlenených v rozpočtovej kapitole ministerstva podľa § 3 ods. 2 písm. a) siedmeho bodu zákona, v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra podľa § 3 ods. 3 písm. h) zákona a počtu žiakov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v bežnom kalendárnom roku.“.

14. V § 10 a 11 sa slová „zriaďovateľov štátnych škôl“ nahrádzajú slovami „školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vyššieho územného celku a obvodného úradu v sídle kraja“.

15. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až s) podľa číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl

Názov kategórie školy s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až s)Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru
Stredná odborná škola – 1. kategória6308 N, 6310 Q, 6314 N, 6314 Q, 6317 M, 6317 N, 6318 Q, 6324 M, 6324 N, 6325 M, 6325 N, 6328 M, 6328 N, 6329 M, 6329 N, 6332 Q, 6335 Q, 6336 M, 6336 N, 6337 M, 6337 N, 6341 M, 6341 N, 6343 M, 6343 N, 6352 M, 6352 N, 6354 M, 6354 N, 6355 M, 6355 N, 6362 M, 6362 N,
6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6317 6, 6318 7, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 6, 6329 6, 6332 7,
6334 7, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6,
Stredná odborná škola – 2. kategória1140 N, 2381 Q, 2675 Q, 2695 Q, 2839 Q, 2840 M, 2840 N, 2841 M, 2841 N, 2847 M, 2847 N, 2848 M, 2848 N, 2849 M, 2849 N, 2885 M, 2885 N, 2940 M, 2940 N, 2940 Q, 2949 M, 2949 N, 2951 M, 2951 N, 3125 M, 3125 N, 3158 M, 3158 N, 3231 M, 3231 N, 3336 M, 3336 N, 3431 M, 3431 N, 3432 M, 3432 N, 3650 M, 3650 N, 3739 M, 3739 N, 3760 M, 3760 N, 3764 Q, 3765 M, 3765 N, 3767 M, 3767 N, 3794 M, 3794 N, 3916 M, 3916 N, 3917 M, 3917 N, 3918 M, 3918 N, 3919 Q, 3920 M, 3920 N, 3957 M, 3957 N, 3964 M, 3964 N, 3965 M, 3965 N, 5371 H, 6292 N, 6851 N, 6851 Q, 6857 M, 6857 N, 7218 M, 7218 N, 7235 M, 7235 N, 7237 M, 7237 N, 7518 Q, 7646 M, 7646 N, 7661 M, 7661 N, 7662 M, 7662 N, 7667 N, 7669 M, 7669 N, 9245 M, 9245 N,
1140 6, 2141 6, 2156 7, 2241 6, 2381 7, 2399 6, 2665 7, 2675 7, 2695 7, 2699 6, 2720 6, 2840 6,
2841 6, 2847 6, 2848 6, 2849 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6, 3125 6, 3126 6, 3135 7,
3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3699 6, 3739 6, 3760 6,
3764 7, 3765 6, 3767 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3957 6, 3964 6, 3965 6, 5371 3,
6292 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7218 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7661 6, 7662 6, 7663 6,
7667 6, 7669 6, 9245 6,
Stredná odborná škola – 3. kategória2157 M, 2157 N, 2234 M, 2234 N, 2235 M, 2235 N, 2381 M, 2381 N, 2387 M, 2387 N, 2675 M, 2675 N, 2694 M, 2694 N, 3692 M, 3692 N, 3779 M, 3779 N, 3968 M, 3968 N, 4210 M, 4210 N, 4210 Q, 4211 M, 4211 N, 4215 M, 4215 N, 4219 M, 4219 N, 4221 Q, 4223 Q, 4227 M, 4227 N, 4228 M, 4228 N, 4234 M, 4236 M, 4236 N, 4238 M, 4238 N, 4239 M, 4239 N, 4243 M, 4243 N, 4246 M, 4246 N, 4336 M, 4336 N, 7649 M, 7649 N,
2147 6, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3779 6, 3968 6, 4210 6,
4210 7, 4211 6, 4211 7, 4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6,
4238 6, 4239 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7, 7649 6,
Stredná odborná škola – 4. kategória6323 K, 6323 N, 6323 6,
Stredná odborná škola – 5. kategória2153 L, 2414 L, 2493 L, 2675 L, 2676 L, 2737 L, 2859 K, 2859 N, 2890 L, 2952 L, 2958 K, 2958 N, 2960 K, 2960 N, 2982 L, 3125 L, 3137 K, 3137 N, 3139 L, 3243 K, 3243 N, 3244 K, 3244 N, 3247 K, 3247 N, 3248 L, 3341 K, 3341 N, 3347 L, 3454 L, 3656 K, 3656 N, 3659 L, 3660 L, 3756 L, 3757 L, 3758 K, 3758 N, 3759 K, 3759 N, 3778 K, 3778 N, 3792 K, 3792 N, 4508 L, 4511 L, 4512 L, 4521 L, 4526 L, 6403 L, 6405 K, 6405 N, 6411 L, 6421 L, 6425 K, 6425 N, 6426 L, 6432 K, 6432 N, 6441 N, 6442 K, 6442 N, 6476 L, 8501 L,
2153 4, 2398 6, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2675 4, 2676 4, 2737 4, 2859 4, 2890 4, 2952 4, 2958 4, 2960 4, 2982 4, 3125 4, 3137 4, 3138 4, 3139 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3248 4, 3341 4, 3347 4, 3454 4, 3656 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 3758 4, 3759 4, 3778 4, 3792 4, 4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6405 4, 6411 4, 6421 4, 6425 4, 6426 4, 6428 2, 6432 4, 6441 4, 6442 4, 6443 4, 6476 4, 8501 4,
Stredná odborná škola – 6. kategória 2262 K, 2262 N, 2411 K, 2411 N, 2413 K, 2413 N, 2419 K, 2419 N, 2426 K, 2426 N, 2447 K, 2447 N, 2497 K, 2497 N, 2682 K, 2682 N, 2684 K, 2684 N, 2697 K, 2697 N, 2860 K, 2860 N, 2880 K, 2880 N, 2888 K, 2888 N, 3446 K, 3446 N, 3447 K, 3447 N, 3776 K, 3776 N, 4553 K, 4553 N, 4556 K, 4556 N, 6444 K, 6444 N, 6445 K, 6445 N, 2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2426 4, 2447 4, 2490 4, 2497 4, 2499 4, 2682 4, 2684 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3446 4, 3447 4, 3776 4, 4553 4, 4556 4, 4558 4, 6444 4, 6445 4,
Stredná odborná škola – 7. kategória 2412 K, 2412 N, 3658 K, 3658 N, 3693 K, 3693 N, 2412 4, 3658 4, 3693 4,
Stredná odborná škola – 8. kategória2679 K, 2679 N, 2679 4,
Stredná odborná škola – 9. kategória2965 H, 6456 H, 2965 2, 3178 2, 6456 2,
Stredná odborná škola – 10. kategória2866 H, 3151 H, 4567 H, 6423 L,6460 H, 2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 6423 4,6460 2,
Stredná odborná škola – 11. kategória2285 H, 2287 H, 2423 H, 2430 H, 2432 H, 2433 H, 2435 H, 2439 H, 2458 H, 2464 H, 2466 H, 2487 H, 2488 H, 2683 H, 2738 H, 2877 H, 2878 H, 2889 H, 2954 H, 2955 H, 2956 H, 2962 H, 2963 H, 2964 H, 2977 H, 2978 H, 3146 H, 3152 H, 3250 H, 3251 H, 3274 H, 3355 H, 3370 H, 3661 H, 3663 H, 3668 H, 3672 H, 3673 H, 3675 H, 3679 H, 3688 H, 3762 H, 3763 H, 3766 H, 4524 H, 4529 H, 4561 H, 4562 H, 4569 H, 4571 H, 4575 H, 4580 H, 4582 H, 4586 H, 6422 K, 6422 N, 6446 K, 6446 N, 6451 H, 6452 H, 6475 H, 8545 H, 8551 H, 8564 H, 8573 H, 8576 H, 2398 4, 2401 2, 2423 2, 2430 2, 2431 2, 2432 2, 2433 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2458 2, 2464 2, 2466 2, 2468 2, 2487 2, 2488 2, 2683 2, 2698 2,
2738 2, 2873 2, 2877 2, 2878 2, 2889 2, 2954 2, 2955 2, 2956 2, 2962 2, 2963 2, 2964 2, 2977 2,
2978 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3251 2, 3272 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2,
3664 2, 3668 2, 3672 2, 3673 2, 3675 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 3766 2, 4524 2, 4529 2,
4561 2, 4562 2, 4569 2, 4571 2, 4574 2, 4575 2, 4580 2, 4582 2, 6422 4, 6446 4, 6451 2, 6452 2,
6475 2, 8545 2, 8551 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2,
Stredná odborná škola – 12. kategória5304 M, 5304 N, 5308 M, 5308 N, 5310 N, 5311 M, 5311 N, 5312 M, 5312 N, 5314 M, 5314 N, 5315 N, 5317 Q, 5325 Q, 5333 Q, 5335 Q, 5356 M, 5356 N, 5358 M, 5358 N, 5370 M, 5370 N, 5376 M, 5376 N, 5304 6, 5308 6, 5310 6, 5311 6, 5312 6, 5314 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5333 7, 5335 7,
5356 6, 5358 6, 5370 6, 5376 6,
Stredná odborná škola – 13. kategória3434 K, 3434 N, 3457 K, 3457 N, 6444 H, 6445 H, 6489 H, 8218 Q, 8221 M, 8221 N, 8222 M, 8222 N, 8223 M, 8223 N, 8233 M, 8233 N, 8234 M, 8234 N, 8235 M, 8235 N, 8235 Q, 8236 M, 8236 N, 8237 Q, 8238 M, 8238 N, 8238 Q, 8240 M, 8240 N, 8244 M, 8244 N, 8245 M, 8245 N, 8247 M, 8247 N, 8248 M, 8248 N, 8257 Q, 8258 Q, 8259 Q, 8263 Q, 8259 M, 8259 N, 8260 M, 8260 N, 8261 M, 8261 N, 8267 M, 8267 N, 8269 M, 8269 N, 8270 M, 8270 N, 8273 M, 8273 N, 8275 Q, 8276 Q, 8278 M, 8278 N, 8279 M, 8279 N, 8283 M, 8283 N, 8284 M, 8284 N, 8288 M, 8288 N, 8289 M, 8289 N, 8290 M, 8290 N, 8291 Q, 8293 Q, 8294 M, 8294 N, 8295 M, 8295 N, 8296 M, 8296 N, 8297 M, 8297 N, 8298 M, 8298 N, 8299 M, 8299 N, 8503 K, 8503 N, 8504 K, 8504 N, 8513 K, 8513 N,
3434 4, 3453 4, 3471 4, 6444 2, 6445 2, 6489 2, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6,
8231 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8244 6, 8245 6,
8248 6, 8249 6, 8257 7, 8258 7, 8259 6, 8259 7, 8260 6, 8261 6, 8262 6, 8263 7, 8264 6, 8267 6,
8269 6, 8270 6, 8273 6, 8274 6, 8276 7, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8284 6, 8276 7, 8288 6,
8289 6, 8290 6, 8291 7, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6, 8299 6, 8503 4, 8504 4,
8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4,
Stredná odborná škola – 14. kategória2275 H, 2463 H, 3178 F, 3678 H, 3680 H, 3684 H, 4578 H, 4579 F, 6424 H, 2275 2, 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3676 2, 3178 0, 3678 2, 3680 2, 3684 2, 4578 2, 4579 0, 6424 2, 6453 2,
Stredná odborná škola – 15. kategória2176 H, 2477 F, 2478 F, 2752 F, 2982 F, 3161 F, 3179 F, 3282 F, 3283 F, 3284 F, 3383 F, 3473 H, 3686 F, 4572 F, 6449 F, 6468 F, 8541 H, 8555 H, 8557 H, 8559 H, 8571 H, 8572 H, 8582 H,
2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0, 3473 2,
3686 0, 4572 0, 6449 0, 8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2, 8571 2, 8572 2, 8582 2.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie

Číslo kate-górieKategória škôl s jednotným mzdovým normatívom
a s jednotným normatívom
na vzdelávací proces
Počet žiakov na pedagogického zamestnancaPočet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnancaČasť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiakaČasť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka Prepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnancaPríspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnancaKoeficient personálnej náročnosti (KPN)Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu (KENVP)Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
  ABC=1/AD=B/AE=K*DF=C+EG =
normalizácia na najmenšiu hodnotu v ståpci F
H = 0,5*(G+1) 
1.Základné školy 12,30,290,08130,02360,01570,09701,5801,2901,000
2.Gymnáziá10,50,260,09520,02480,01650,11171,8201,4101,000
3.Športové gymnáziá5,50,240,18180,04360,02910,21093,4352,2172,000
4.Konzervatóriá2,90,230,34480,07930,05290,39776,4773,7382,000
5.Stredné odborné školy
– 1. kategória
9,40,300,10640,03190,02130,12772,0791,5401,000
6.Stredné odborné školy
– 2. kategória
8,80,340,11360,03860,02580,13942,2701,6351,000
7.Stredné odborné školy
– 3. kategória
8,80,360,11360,04090,02730,14092,2951,6472,000
8.Stredné odborné školy
– 4. kategória
8,60,360,11630,04190,02790,14422,3481,6742,000
9.Stredné odborné školy
– 5. kategória
7,50,400,13330,05330,03560,16892,7501,8751,500
10.Stredné odborné školy
– 6. kategória
7,20,390,13890,05420,03610,17502,8501,9251,750
11.Stredné odborné školy
– 7. kategória
6,80,360,14710,05290,03530,18242,9701,9851,500
12.Stredné odborné školy
– 8. kategória
6,80,440,14710,06470,04310,19023,0972,0492,000
13.Stredné odborné školy
– 9. kategória
6,40,600,15630,09380,06250,21883,5632,2811,500
14.Stredné odborné školy
– 10. kategória
6,00,300,16670,05000,03330,20003,2572,1291,250
15.Stredné odborné školy
– 11. kategória
6,00,390,16670,06500,04330,21003,4202,2101,500
16.Stredné odborné školy
– 12. kategória
6,00,320,16670,05330,03560,20223,2932,1471,500
17.Stredné odborné školy
– 13. kategória
5,80,330,17240,05690,03790,21033,4262,2132,000
18.Stredné odborné školy
– 14. kategória
5,40,360,18520,06670,04440,22963,7402,3701,750
19.Stredné odborné školy
– 15. kategória
50,410,20000,08200,05470,25474,1472,5742,000
20.Strediská praktického vyučovania190,250,05260,01320,00880,06141,0001,0001,000
21.Špeciálne základné školy 80,300,12500,03750,02500,15002,4431,7212,000
22.Gymnáziá a konzervatóriá
–  špeciálne stredné školy
5,30,260,18870,04910,03270,22143,6052,3031,500
23.Stredné odborné školy
– špeciálne stredné školy
4,30,300,23260,06980,04650,27914,5452,7721,500
24.Odborné učilištia a praktické školy3,90,300,25640,07690,05130,30775,0113,0051,500
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K)0,67

“.

16. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Kategórie školských zariadení

Tabuľka č. 1 Kategórie školských zariadení podľa § 7 ods. 1

 Druh školského zariadeniaKategória
1.školský klub detíškolský klub detí
2.školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxeškolské hospodárstvo
stredisko odbornej praxe
3.centrum voľného časucentrum voľného času

Tabuľka č. 2 Kategórie školských zariadení podľa § 8 ods. 1

Druh školského zariadeniaKategória
špeciálne školské zariadeniadiagnostické centrum
reedukačné centrum
liečebno-výchovné sanatórium

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Robert Fico v. r.