Opatrenie č. 155/2012 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany v dôchodkových fondoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-155
Čiastka 38/2012
Platnosť od 31.05.2012 do14.01.2013
Účinnosť od 01.06.2012 do14.01.2013
Zrušený 5/2013 Z. z.
Znenie 01.06.2012

155

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 15. mája 2012

o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany v dôchodkových fondoch

Národná banka Slovenska podľa § 55a ods. 6, § 82b ods. 6, § 82d ods. 6, § 82e ods. 6, § 83a ods. 7, § 83c ods. 6, § 83d ods. 6 a § 83e ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Toto opatrenie upravuje

a) podrobnosti o systéme riadenia rizík (§ 4 až 14),

b) podrobnosti o osobe zodpovednej za riadenie rizík [§ 6 ods. 1 písm. g) a h), § 7 ods. 1 písm. h) a i) a § 8],

c) ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík (§ 3),

d) dodatočné náležitosti informačného prospektu dôchodkového fondu a ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde (§ 38),

e) podrobnosti o

1. vykonávaní spätného testovania podľa § 55a ods. 2 písm. b) zákona (§ 32),

2. vykonávaní stresového testovania podľa § 55a ods. 2 písm. c) zákona (§ 33),

f) kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky na stresové testovanie (§ 34 a 35),

g) podrobnosti o spôsobe krytia záväzkov súvisiacich s derivátom, ktorého podkladovým nástrojom je výlučne drahý kov, alebo s derivátom, ktorého podkladovým nástrojom je výlučne index drahých kovov (ďalej len „derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov“), v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde (§ 42),

h) metódy konverzie pozícií v derivátoch drahého kovu alebo v derivátoch indexu drahých kovov podľa § 82d ods. 2 zákona pre jednotlivé druhy derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov (§ 15),

i) kritériá na určenie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde podľa § 82d ods. 3 zákona (§ 17),

j) spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie podľa § 82d ods. 4 zákona pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom (§ 19, 21 a 24),

k) spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa § 82d ods. 5 zákona pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom (§ 25),

l) spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde metódou relatívnej hodnoty v riziku podľa § 82e ods. 3 zákona (§ 26),

m) spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde metódou absolútnej hodnoty v riziku podľa § 82e ods. 3 zákona (§ 27 ods. 1 a 2),

n) kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky na prístup hodnoty v riziku pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu (§ 28 až 31 a 36),

o) maximálny limit, ktorý sa nemôže prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde (§ 27 ods. 3),

p) iné podrobnosti o výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde prístupom hodnoty v riziku (§ 37),

q) podrobnosti o spôsobe krytia záväzkov súvisiacich s finančnými derivátmi v majetku v indexovom dôchodkovom fonde (§ 41),

r) čo sa rozumie repo obchodom [§ 25 ods. 5 písm. a) a b)],

s) metódy konverzie pozícií vo finančných derivátoch podľa § 83c ods. 2 zákona pre jednotlivé druhy finančných derivátov (§ 15),

t) kritériá na určenie finančných derivátov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v indexovom dôchodkovom fonde podľa § 83c ods. 3 zákona (§ 16),

u) spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie podľa § 83c ods. 4 zákona pri výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu záväzkovým prístupom (§ 18, 20, 22 a 23),

v) spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa § 83c ods. 5 zákona pri výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu záväzkovým prístupom (§ 25),

w) spôsob výpočtu celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu metódou relatívnej hodnoty v riziku podľa § 83d ods. 3 zákona (§ 26),

x) spôsob výpočtu celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu metódou absolútnej hodnoty v riziku podľa § 83d ods. 3 zákona (§ 27 ods. 1 a 2),

y) kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky na prístup hodnoty v riziku pri výpočte celkového rizika finačných derivátov indexového dôchodkového fondu (§ 28 až 31 a 36),

z) maximálny limit, ktorý sa nemôže prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku v indexovom dôchodkovom fonde (§ 27 ods. 3),

aa) iné podrobnosti o výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu prístupom hodnoty v riziku (§ 37),

ab) požiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej dôchodková správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany (§ 39),

ac) pravidlá na výpočet limitov podľa § 83a zákona (§ 40).

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) dôchodkovým fondom dlhopisový dôchodkový fond, zmiešaný dôchodkový fond, akciový dôchodkový fond a indexový dôchodkový fond,

b) zmierňovaním rizík v majetku v dôchodkovom fonde postup používaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri správe majetku v dôchodkových fondoch na zníženie najmä veľkosti trhového rizika prostredníctvom opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty (hedging) v súlade s rizikovým profilom dôchodkového fondu, ktorý spravuje, a na zníženie veľkosti rizika protistrany prostredníctvom prijatia zábezpeky pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu,

c) bezrizikovými aktívami aktíva, ktoré sú akceptované na finančnom trhu ako aktíva, ktoré zabezpečujú bezrizikový výnos; takými aktívami sú krátkodobé štátne dlhopisy vysokej kvality s lehotou zostávajúcou do splatenia istiny najviac tri mesiace,

d) právom na úpis právo existujúcich akcionárov spoločnosti upísať novú emisiu kmeňových akcií predtým, ako je ponúknutá verejnosti, a to za upisovaciu cenu, ktorá je obvykle nižšia ako cena ponúkaná verejnosti pri upisovaní,

e) warrantom cenný papier, ktorý jeho majiteľovi dáva právo upísať alebo kúpiť podkladový nástroj za dohodnutú cenu pred uplynutím doby jeho splatnosti alebo v deň uplynutia jeho splatnosti; túto kúpu možno vysporiadať dodaním príslušného majetku alebo vyrovnaním v hotovosti.

DRUHÁ ČASŤ

ĎALŠIE RIZIKÁ ROZLÍŠENÉ NA ÚČELY RIADENIA RIZÍK A PODROBNOSTI O SYSTÉME RIADENIA RIZÍK A O OSOBE ZODPOVEDNEJ ZA RIADENIE RIZÍK

§ 3

Ďalšie riziká

Ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík, okrem tých, ktoré sú uvedené v § 55a ods. 3 zákona, sú najmä

a) riziko štátu, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce z toho, že príslušné orgány štátu alebo centrálna banka nebudú schopné alebo ochotné splniť svoje záväzky voči zahraničným subjektom a ostatní dlžníci v príslušnom štáte nebudú schopní plniť svoje záväzky voči zahraničným subjektom z dôvodu, že sú rezidentmi tohto štátu,

b) riziko koncentrácie, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce z koncentrácie obchodov s majetkom v dôchodkovom fonde voči osobe, skupine hospodársky spojených osôb, štátu, zemepisnej oblasti alebo hospodárskemu odvetviu,

c) riziko vyrovnania obchodu, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce z toho, že vyrovnanie obchodu sa nerealizuje podľa dohodnutých podmienok,

d) všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb,

e) špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého finančného nástroja, ktorá nesúvisí so zmenami všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb a je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja alebo podkladového nástroja, a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja alebo podkladového nástroja,

f) riziko udalosti, ktoré znamená riziko straty v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom, ak je porovnaná so všeobecným správaním trhu, a spôsobom, ktorý presahuje obvyklé pásmo kolísania jeho hodnoty; riziko udalosti zahŕňa aj pohyb rizika na produkty úrokovej sadzby alebo riziko významných zmien alebo skokov cien akcií,

g) úrokové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde,

h) špecifické úrokové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny úrokového nástroja zapríčinenej činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja, alebo ak ide o finančné deriváty, emitenta príslušného podkladového nástroja,

i) menové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde vyjadrenú v eurách,

j) akciové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde,

k) všeobecné akciové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny akciového nástroja zapríčinenej zmenami cien majetkových cenných papierov, a to bez vplyvu činiteľov týkajúcich sa emitenta príslušného finančného nástroja,

l) špecifické akciové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny akciového nástroja zapríčinenej činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja, alebo ak ide o finančné deriváty, emitenta príslušného podkladového nástroja,

m) riziko drahých kovov, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien cien drahých kovov a ich vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde,

n) riziko spojené s opciami, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny hodnoty premenných, ktoré ovplyvňujú cenu opcie; hlavnými zložkami rizika spojeného s opciami sú delta riziko, gama riziko, vega riziko, ró riziko a théta riziko, pričom

1. delta riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny ceny podkladového nástroja,

2. gama riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny citlivosti na zmenu ceny podkladového nástroja,

3. vega riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny volatility ceny podkladového nástroja,

4. ró riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny bezrizikovej úrokovej miery,

5. théta riziko znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny opcie v dôsledku zmeny zostávajúceho času do možnej realizácie opcie,

o) riziko likvidity, ktoré znamená riziko, že sa pozícia v majetku v dôchodkovom fonde nebude môcť predať, zlikvidovať alebo uzatvoriť za obmedzených nákladov a za dostatočne krátky čas, čím sa ohrozí schopnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyplácať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo pozostalostný dôchodok, alebo pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej spoločnosti sa ohrozí schopnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti previesť sumu zodpovedajúcu jeho aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

§ 4

Podrobnosti o systéme riadenia rizík

Systém riadenia rizík zahŕňa všetky procesy týkajúce sa identifikácie, merania a riadenia trhového rizika, operačného rizika, kreditného rizika a rizika protistrany, ako aj všetkých ostatných významných rizík, a to najmä

a) postup riadenia rizík,

b) politiku riadenia rizík,

c) riadenie a organizáciu postupov riadenia rizík,

d) informačné toky pre riadenie rizík a podmienky podávania správ, ich obsah a pravidelnosť.

§ 5

Postup riadenia rizík

Postupom riadenia rizík je

a) vytvorenie predpokladov na riadenie rizík, najmä

1. vypracovanie politiky riadenia rizika podľa § 6,

2. zabezpečenie riadenia a organizácie riadenia rizík podľa § 7, ktoré zodpovedajú povahe, rozsahu a zložitosti činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje, a umožňuje realizovať prijatú politiku riadenia rizík,

3. vytvorenie primeraných informačných tokov a podávania správ podľa § 8,

4. vytvorenie primeraného systému uzatvárania obchodov a vypracovanie vnútorných aktov riadenia podľa § 9,

5. vytvorenie systému na používanie nových finančných nástrojov pri riadení investícií dôchodkového fondu podľa § 10,

b) identifikácia, meranie, sledovanie a zmierňovanie rizík majetku v dôchodkovom fonde, najmä

1. určenie metód na identifikáciu rizík,

2. určenie metód na meranie rizík, ktoré zodpovedajú povahe, rozsahu a zložitosti činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje; zvolená metóda na meranie rizík sa nemôže bezdôvodne meniť,

3. určenie metód na určenie limitov a sledovanie rizík,

4. určenie obchodov, činností a postupov na zmierňovanie rizík,

c) primerané prispôsobenie systému vnútornej kontroly systému riadenia rizík podľa § 11.

§ 6

Politika riadenia rizík

(1) Politika riadenia rizík obsahuje hlavné ciele a zásady používané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri riadení rizík vznikajúcich sporiteľom a poberateľom dôchodku, najmä

a) podrobnejšie vymedzenie rizík dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, pri riadení rizík,

b) ciele dôchodkovej správcovskej spoločnosti v oblasti vystavenia sa riziku (exposure) podľa rizikového profilu príslušného dôchodkového fondu, najmä

1. akceptovateľnú mieru rizika,

2. očakávané dôsledky vyplývajúce z vystavenia sa akceptovateľnej miere rizika,

c) zásady a metódy na pravidelnú identifikáciu významných rizík,

d) postupy, nástroje a opatrenia, ktoré umožňujú vhodné meranie významných rizík,

e) metódy výpočtu celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu a celkového rizika derivátov drahých kovov alebo derivátov indexu drahých kovov zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu,

f) rozdelenie úloh a zodpovedností jednotlivých častí systému riadenia rizík súvisiace s riadením rizík v rámci dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

g) podmienky vzájomnej interakcie osoby zodpovednej za riadenie rizík a zamestnancov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v kompetencii ktorých je uzatváranie obchodov, pri ktorých sa majetok v dôchodkových fondoch vystavuje riziku, a riadenie investícií v príslušnom dôchodkovom fonde (ďalej len „zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií“) na účely dodržania súladu rizikového profilu s investičnou stratégiou dôchodkového fondu,

h) podmienky, obsah a pravidelnosť správ o výkone činnosti osoby zodpovednej za riadenie rizík podávaných predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prokuristom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti podľa zákona (ďalej len „vrcholový manažment“) a dozornej rade,

i) typy limitov, ktoré bude dôchodková správcovská spoločnosť používať a zásady na výber a určenie ďalších limitov,

j) zásady na zaradenie a používanie nových finančných nástrojov podľa § 10,

k) obdobie na pravidelné prehodnocovanie politiky riadenia rizík.

(2) Okrem cieľov a zásad podľa odseku 1 politika riadenia rizík obsahuje aj identifikáciu príslušného útvaru alebo zamestnancov vykonávajúcich úlohy riadenia rizík. Pri identifikácii sa uvádza minimálne počet zamestnancov a ich úlohy.

(3) Politika riadenia rizík sa prehodnocuje a schvaľuje formou samostatného vnútorného aktu riadenia alebo ako časť vnútorných aktov riadenia súvisiacich s organizáciou dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré obsahujú jasnú identifikáciu úloh riadenia rizík, zodpovedností a prevádzkových postupov.

§ 7

Riadenie a organizácia postupov riadenia rizík

(1) Riadenie a organizácia postupov riadenia rizík zahŕňa najmä

a) zabezpečenie, že informácie zo systému riadenia rizík sú primerane zohľadňované v rozhodovacích procesoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a vytvorenie vhodných podmienok na riadenie rizík v rámci dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b) zabezpečenie primeraných postupov riadenia rizík na riadne a presné identifikovanie, riadenie a sledovanie všetkých významných rizík vyplývajúcich z pozícií v majetku v dôchodkových fondoch a z činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c) zabezpečenie implementácie politiky riadenia rizík na všetkých príslušných úrovniach riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d) vytvorenie organizačnej štruktúry, ktorá umožňuje realizovať schválenú politiku riadenia rizík,

e) organizačné a personálne oddelenie činností a zodpovedností organizačných zložiek dôchodkovej správcovskej spoločnosti a jej zamestnancov primerane k povahe, rozsahu a zložitosti činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje, v záujme do najvyššej možnej miery zabrániť konfliktu záujmov, najmä oddelenie príslušných útvarov alebo zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií od činností spojených s vyrovnaním obchodov a od osoby zodpovednej za riadenie rizík a aj zabezpečenie nezávislosti osoby zodpovednej za riadenie rizík od prevádzkových útvarov, ak je to primerané povahe, rozsahu a zložitosti činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje,

f) zabezpečenie dostatočných zdrojov potrebných na realizáciu schválenej politiky riadenia rizík, najmä finančných zdrojov a počtu zamestnancov vykonávajúcich úlohy riadenia rizík so skúsenosťami, vedomosťami a potrebnou kvalifikáciou na plnenie ich povinností podľa zákona a zabezpečenie ich zastupiteľnosti,

g) zabezpečenie súladu medzi motiváciou zamestnancov, odmeňovaním zamestnancov a politikou riadenia rizík; najmä zabezpečenie, aby metóda odmeňovania zamestnanca zodpovedného za výkon riadenia rizík ani potenciálne neohrozovala jeho objektivitu,

h) vytvorenie primeraných informačných tokov medzi osobou zodpovednou za riadenie rizík a ostatnými organizačnými útvarmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 8,

i) zabezpečenie vybudovania pravidelných komunikačných kanálov medzi osobou zodpovednou za riadenie rizík a zamestnancami zodpovednými za riadenie investícií na účely účinného fungovania systému riadenia rizík; zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií je zodpovedný za prijatie investičných rozhodnutí kompatibilných so systémom limitov rizika; osobe zodpovednej za riadenie rizík je pridelené meranie zodpovedajúcich rizík a sledovanie systémov limitov rizika,

j) primerané oboznámenie všetkých zodpovedných zamestnancov dôchodkovej správcovskej spoločnosti so schválenou politikou riadenia rizík.

(2) Organizačné a personálne oddelenie osoby zodpovednej za riadenie rizík od zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií podľa odseku 1 písm. e) sa zabezpečí až po najvyššiu možnú riadiacu úroveň.

(3) Prevádzkovým útvarom sa na účely odseku 1 písm. e) rozumie organizačná zložka dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečujúca administráciu podľa § 47 ods. 2 písm. b) prvého až pätnásteho bodu zákona, propagačnú činnosť a reklamu dôchodkových fondov podľa § 47 ods. 2 písm. c) zákona.

(4) Ak nie je primerané a vhodné vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje, aby dôchodková správcovská spoločnosť mala oddelený výkon činnosti osoby zodpovednej za riadenie rizík podľa odseku 1 písm. e), v politike riadenia rizík sa okrem cieľov a zásad podľa § 6 presne určia iné opatrenia na zamedzenie vzniku konfliktu záujmov, ktoré umožnia nezávislý výkon činností riadenia rizík.

(5) Na účely riadenia kreditného rizika, ktorému je vystavený majetok v dôchodkovom fonde, sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti oddelene vykonávajú činnosti spojené s vyrovnaním obchodov od činností spojených s riadením kreditného rizika.

(6) Na účely odseku 5 sa činnosťami spojenými s vyrovnaním obchodu rozumejú najmä

a) kontrola náležitostí uzatvoreného obchodu,

b) vystavenie účtovných dokladov a zaúčtovanie obchodu,

c) sledovanie plnenia zmluvných podmienok obchodu,

d) finančné vyrovnanie obchodu.

(7) Na účely odseku 5 sa činnosťami spojenými s riadením kreditného rizika rozumejú najmä

a) schvaľovanie vnútorných limitov kreditného rizika v majetku v dôchodkovom fonde, a to v rámci systému vnútorných limitov podľa § 55a ods. 2 písm. d) zákona a v súlade s rizikovým profilom príslušného dôchodkového fondu, a kontrola dodržiavania týchto vnútorných limitov,

b) schvaľovanie osobitných vnútorných limitov na protistranu pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatváranými mimo regulovaného trhu a podmienok v prípade prijatia alebo poskytnutia zábezpeky v prospech alebo na ťarchu majetku v dôchodkovom fonde podľa § 83e ods. 4 a 5 zákona a kontrola dodržiavania týchto osobitných vnútorných limitov,

c) hodnotenie ekonomickej situácie emitentov cenných papierov v majetku v dôchodkových fondoch a protistrán pri finančných derivátoch uzatváraných mimo regulovaného trhu,

d) schvaľovanie metód a postupov na riadenie kreditného rizika,

e) identifikácia, meranie, sledovanie a zmierňovanie kreditného rizika,

f) spracúvanie a poskytovanie informácií o kreditnom riziku pre potreby riadenia kreditného rizika a rozhodovacích procesov dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(8) Na účely riadenia trhového rizika, ktorému je vystavený majetok v dôchodkovom fonde, sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti oddelene vykonávajú činnosti spojené s vyrovnaním obchodov a činnosti spojené s riadením trhového rizika.

(9) Na účely odseku 8 sa činnosťami spojenými s vyrovnaním obchodu rozumejú najmä

a) kontrola náležitostí uzatvoreného obchodu,

b) zasielanie a prijímanie potvrdení k uzatvorenému obchodu,

c) finančné a majetkové vyrovnanie obchodu,

d) vystavenie účtovných dokladov a zaúčtovanie obchodu.

(10) Na účely odseku 8 sa činnosťami spojenými s riadením trhového rizika rozumejú najmä

a) schvaľovanie vnútorných limitov trhového rizika majetku v dôchodkovom fonde, a to v rámci systému vnútorných limitov podľa § 55a ods. 2 písm. d) zákona a v súlade s rizikovým profilom príslušného dôchodkového fondu a kontrola dodržiavania týchto vnútorných limitov,

b) schvaľovanie metód a postupov na riadenie trhového rizika,

c) schvaľovanie metód, postupov a modelov na oceňovanie pozícií, pri ktorých vzniká trhové riziko,

d) oceňovanie pozícií, pri ktorých vzniká trhové riziko,

e) identifikácia, meranie, sledovanie a zmierňovanie trhového rizika,

f) spracúvanie a poskytovanie informácií o trhovom riziku pre potreby riadenia trhového rizika a rozhodovacích procesov dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(11) Na účely riadenia operačného rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávajú činnosti spojené s riadením operačného rizika, ktorými sa rozumejú najmä

a) schvaľovanie metód a postupov na riadenie operačného rizika,

b) identifikácia, odhad a sledovanie operačného rizika,

c) zatrieďovanie udalostí operačného rizika,

d) prijímanie opatrení na minimalizáciu operačného rizika, spracúvanie a poskytovanie informácií o operačnom riziku pre potreby riadenia a rozhodovania.

§ 8

Informačné toky pre riadenie rizík a podmienky podávania správ

Informačné toky a podmienky podávania správ podľa § 4 písm. d) zahŕňajú najmä

a) poskytovanie pravidelných informácií osobou zodpovednou za riadenie rizík vrcholovému manažmentu o aktuálnej úrovni rizika, ktorému sú dôchodkové fondy vystavené; informácie sa poskytujú v takej periodicite, aktuálnosti a detailnosti, aby umožňovali efektívne riadenie rizík s významným vplyvom na výkonnosť a hospodárenie dôchodkového fondu a obsahovali najmä

1. zhodnotenie úrovne a trendov vo vývoji rizík,

2. porovnanie, či výnosy alebo predpokladané výnosy zodpovedajú podstupovanej úrovni rizík,

3. overenie, či úroveň rizík je v súlade s určenými vnútornými limitmi,

4. zhodnotenie platnosti, vhodnosti a splnenia predpokladov použitých pri meraní rizík,

5. zhodnotenie výsledkov stresového testovania a spätného testovania,

b) zabezpečenie dostupnosti aktuálnych a spoľahlivých informácií pre riadenie rizík všetkým zamestnancom zodpovedným za výkon činnosti riadenia rizík,

c) zabezpečenie vzájomnej komunikácie medzi osobou zodpovednou za riadenie rizík a ostatnými útvarmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najmä s portfólio manažérmi a s členmi vrcholového manažmentu dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d) pravidelné vyhodnocovanie informácií o úrovni rizík predstavenstvom a následné informovanie osoby zodpovednej za riadenie rizík, ostatných útvarov dôchodkovej správcovskej spoločnosti a ostatných členov vrcholového manažmentu dôchodkovej správcovskej spoločnosti o zmenách v procese riadenia rizík.

§ 9

Systém uzatvárania obchodov a vnútorné predpisy

(1) Na účely riadenia rizík sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vytvára primeraný systém uzatvárania obchodov s majetkom v dôchodkovom fonde a vykonávania činností v súlade so schválenou politikou riadenia rizík a zvolenými metódami identifikácie, merania, sledovania a zmierňovania rizík.

(2) Systém uzatvárania obchodov a vykonávania činností a postup na identifikáciu, meranie, sledovanie a zmierňovanie rizík je súčasťou vnútorných aktov riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti vydaných v súlade so schválenou politikou riadenia rizík.

§ 10

Nové finančné nástroje

(1) Na účely riadenia rizík sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zavedie postup na schválenie, zaradenie a používanie nových finančných nástrojov pri riadení investícií v majetku v dôchodkových fondoch do systému riadenia rizík, ktorý obsahuje najmä

a) popis nového finančného nástroja a činností súvisiacich s týmto finančným nástrojom,

b) identifikáciu rizikových faktorov finančného nástroja,

c) analýzu dopadov navrhovaného finančného nástroja na majetok v dôchodkovom fonde,

d) zavedenie postupov, ktoré sa budú používať na meranie, sledovanie a kontrolu rizík spojených s navrhovaným finančným nástrojom,

e) hodnotenie pripravenosti jednotlivých útvarov dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zavedenie nového finančného nástroja.

(2) Na účely riadenia rizík sa novým finančným nástrojom rozumie taký všeobecne známy finančný nástroj, pri ktorom vzniká kreditné riziko alebo trhové riziko a ktorý môže tvoriť majetok v dôchodkovom fonde podľa zákona, ktorý však dôchodková správcovská spoločnosť nemá zaradený pri riadení investícií dôchodkových fondov, ktoré spravuje, ale ktorý má v úmysle zaradiť a používať pri riadení investícií majetku v dôchodkových fondoch.

§ 11

Systém vnútornej kontroly

(1) Prispôsobenie systému vnútornej kontroly dôchodkovej správcovskej spoločnosti potrebám systému riadenia rizík zahŕňa najmä

a) vytvorenie zodpovedajúceho kontrolného prostredia pri vykonávaní činností v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najmä

1. kontrolných činností a mechanizmov vykonávaných predstavenstvom,

2. kontrolných činností vykonávaných ostatným vrcholovým manažmentom,

3. kontrolných činností vykonávaných zamestnancami dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako súčasti ich povinností a zodpovedností,

b) pravidelné overenie funkčnosti systému riadenia rizík funkciou vnútorného auditu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak je zriadená, a vyhodnotenie účinnosti systému vnútornej kontroly.

(2) Systém vnútornej kontroly dôchodkovej správcovskej spoločnosti v oblasti riadenia rizík v prípade zistenia nedostatkov zabezpečuje

a) informovanie kompetentných útvarov a vedúcich zamestnancov dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedných za riadenie jednotlivých druhov rizík o zistených nedostatkoch,

b) prijatie a vykonanie zodpovedajúcich opatrení na nápravu,

c) včasné vykonanie nevyhnutných úprav systému riadenia rizík.

§ 12

Riadenie kreditného rizika

Na účely riadenia kreditného rizika vytvorenie primeraného systému uzatvárania obchodov podľa § 9 zahŕňa pre obchody s majetkom v dôchodkovom fonde, pri ktorých vzniká kreditné riziko, najmä

a) vymedzenie druhov finančných nástrojov alebo iných aktív, s ktorými možno obchodovať v majetku v príslušnom dôchodkovom fonde,

b) zavedenie pravidiel na uzatváranie obchodov, ktoré obsahujú najmä

1. menovité hodnoty jednotlivých finančných nástrojov alebo iných aktív, do ktorých sú zodpovední zamestnanci oprávnení uzatvárať obchody s majetkom v príslušnom dôchodkovom fonde, alebo iné obmedzenia ich činností v súvislosti s vykonávaním týchto obchodov vrátane schvaľovania týchto obchodov predstavenstvom dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo osobitným výborom dôchodkovej správcovskej spoločnosti určeným vnútorným aktom riadenia o organizácii dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

2. postup v prípade zmeny alebo zrušenia uzatvoreného obchodu,

3. určenie osôb, ktoré môžu povoliť zamestnancom výnimku z obmedzení podľa prvého a druhého bodu, podmienok, za akých môžu tieto osoby povoliť výnimku z obmedzení, a prípadov, keď môže zamestnanec žiadať takúto výnimku,

c) požiadavku na vyhotovenie písomného záznamu alebo zvukového záznamu z dojednávania a uzatvorenia každého obchodu,

d) požiadavku na uloženie záznamov uvedených v písmene c) mimo organizačného útvaru, ktorý uzatvára obchody tak, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii najmenej na dobu, kým nezaniknú záväzky a pohľadávky dôchodkového fondu z obchodov, ktoré sú zaznamenané, najmenej však na päť rokov,

e) zaznamenanie všetkých uzatvorených obchodov správne a včas,

f) určenie pravidiel na prijatie zábezpeky a poskytnutie zábezpeky v prospech alebo na ťarchu majetku v dôchodkovom fonde pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu.

§ 13

Riadenie trhového rizika

(1) Na účely riadenia trhového rizika vytvorenie primeraného systému uzatvárania obchodov podľa § 9 s majetkom v dôchodkovom fonde, pri ktorých vzniká trhové riziko, zahŕňa najmä

a) vymedzenie druhov finančných nástrojov a iných aktív v majetku v príslušnom dôchodkovom fonde, s ktorými možno obchodovať,

b) zavedenie pravidiel na uzatváranie obchodov, ktoré obsahujú najmä

1. menovité hodnoty jednotlivých finančných nástrojov a iných aktív, do ktorých sú zodpovední zamestnanci oprávnení uzatvárať obchody s majetkom v príslušnom dôchodkovom fonde, alebo iné obmedzenia ich činností v súvislosti s vykonávaním týchto obchodov vrátane schvaľovania týchto obchodov predstavenstvom dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo osobitným výborom dôchodkovej správcovskej spoločnosti určeným vnútorným aktom riadenia o organizácii dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

2. postup v prípade zmeny alebo zrušenia uzatvoreného obchodu,

3. určenie osôb, ktoré môžu povoliť zamestnancom výnimku z obmedzení podľa prvého a druhého bodu, podmienok, za akých môžu tieto osoby povoliť výnimku z obmedzení, a prípadov, keď môže zamestnanec žiadať takúto výnimku,

c) požiadavku na vyhotovenie písomného záznamu alebo zvukového záznamu z dojednávania a uzatvorenia každého obchodu,

d) požiadavku na uloženie záznamov uvedených v písmene c) mimo organizačného útvaru, ktorý uzatvára obchody tak, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii najmenej na dobu, kým nezaniknú záväzky a pohľadávky dôchodkového fondu z obchodov, ktoré sú zaznamenané, najmenej však na päť rokov.

(2) Na účely riadenia trhového rizika vnútorné akty riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vydané v súlade so schválenou politikou riadenia rizík pre trhové riziko, obsahujú

a) rozdelenie kompetencií na uzatváranie a schvaľovanie obchodov, pri ktorých vzniká trhové riziko,

b) postup a kompetencie na vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi,

c) postup na monitorovanie cien pri uzatvorení obchodu a ich porovnanie s trhovými cenami,

d) spôsob spolupráce a popis informačných tokov medzi organizačnými útvarmi, ktoré vykonávajú obchodné činnosti, činnosti spojené s vyrovnaním obchodov a činnosti spojené s riadením trhového rizika,

e) postup na spätné testovanie a stresové testovanie, ak dôchodková správcovská spoločnosť používa prístup hodnoty v riziku (value at risk) na meranie trhového rizika,

f) požiadavky na pravidelné a podrobné informácie o trhovom riziku pre predstavenstvo a ostatných členov vrcholového manažmentu dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

g) kontrolné činnosti pri uzatváraní obchodov a vykonávaní činností.

(3) Systém merania trhového rizika v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedá povahe, rozsahu a zložitosti činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje, a najmä

a) zaznamenáva všetky uzatvorené obchody správne a včas,

b) umožňuje zachytávanie všetkých významných zdrojov trhového rizika majetku v dôchodkových fondoch,

c) vyhodnocuje dopad zmien trhových rizikových faktorov na výnosy, ako aj na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde,

d) umožňuje meranie trhového rizika metódou zvolenou v súlade s politikou riadenia rizík dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

e) umožňuje správne ocenenie pozícií,

f) umožňuje meranie celkovej hodnoty trhového rizika a porovnávanie hodnoty s určenými limitmi,

g) umožňuje primerané dokumentovanie predpokladov a parametrov merania trhového rizika,

h) umožňuje meranie úrokového rizika v každej mene, v ktorej sú denominované aktíva v majetku v dôchodkovom fonde.

(4) Na účely merania trhového rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečí najmä

a) pravidelné vykonávanie spätného testovania,

b) prehodnocovanie metód a postupov merania trhového rizika na základe výsledkov spätného testovania,

c) pravidelné vykonávanie stresového testovania,

d) pravidelné preverovanie platnosti predpokladov stresových scenárov v súlade so zmenou podmienok na trhu,

e) mimoriadne vykonávanie stresového testovania, a to v prípade vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré môžu mať významný vplyv na vystavenie majetku v dôchodkovom fonde riziku,

f) prehodnocovanie určených limitov trhového rizika podľa výsledkov stresového testovania,

g) informovanie o výsledkoch spätného testovania a stresového testovania podľa § 8.

(5) Na účely sledovania trhového rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečí najmä

a) určenie limitu miery trhového rizika a limitu jednotlivých zložiek trhového rizika v súlade s rizikovým profilom dôchodkových fondov, ktoré spravuje; podľa rozsahu činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje, môžu byť určené aj ďalšie limity, najmä pre jednotlivé druhy majetku v dôchodkovom fonde alebo druhy obchodov,

b) súlad vnútorných limitov dôchodkovej správcovskej spoločnosti s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond podľa zákona,

c) sledovanie pozícií v majetku v dôchodkovom fonde, ktorými sa majetok v dôchodkovom fonde vystavuje riziku, najmä podľa

1. druhu finančného nástroja,

2. zmluvnej strany,

3. mien,

d) vytvorenie systému priebežnej kontroly dodržiavania určených limitov,

e) určenie pravidiel a postupov pre prekročenie limitov a pre povolenie výnimiek z určených limitov,

f) informovanie príslušných útvarov dôchodkovej správcovskej spoločnosti o miere trhového rizika a prekročení limitov.

(6) Na účely zmierňovania trhového rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečí najmä

a) určenie druhov zabezpečovacích obchodov a činností na zmierňovanie trhového rizika,

b) určenie spôsobu a postupu použitia vybraných zabezpečovacích obchodov,

c) pravidelné vyhodnocovanie účinnosti zabezpečovacích obchodov a na základe jeho výsledkov zmeny v použití alebo v druhoch zabezpečovacích obchodov,

d) pravidelné informovanie príslušných útvarov dôchodkovej správcovskej spoločnosti o výsledkoch vyhodnocovania účinnosti zabezpečovacích obchodov.

§ 14

Riadenie operačného rizika

(1) Identifikácia operačného rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečuje vo všetkých

a) druhoch obchodov, ktoré uzatvára,

b) procesoch, ktoré uplatňuje,

c) informačných systémoch, ktoré používa.

(2) Na účely riadenia operačného rizika identifikácia zahŕňa

a) vymedzenie udalostí operačného rizika sledovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

b) zatrieďovanie udalostí operačného rizika do skupín určených dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v súlade s politikou riadenia rizík.

(3) Na účely riadenia operačného rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zavedie systém odhadu operačného rizika, ktorý zodpovedá povahe, rozsahu a zložitosti činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkových fondov, ktoré spravuje, a ktorý najmä

a) umožňuje pravidelné monitorovanie prípadov strát z operačného rizika,

b) umožňuje zachytávať všetky významné zdroje operačného rizika v obchodoch pri riadení investícií dôchodkových fondov a pri ostatných činnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c) poskytuje včasné upozornenie o zvýšenom riziku budúcich strát na základe číselných ukazovateľov určených dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(4) Na odhad miery operačného rizika sa využije najmä

a) hodnotenie procesov a činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k súboru vymedzených udalostí operačného rizika sledovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

b) monitorovanie operačného rizika vznikajúceho v rámci jednotlivých obchodných činností riadenia investícií dôchodkových fondov,

c) sledovanie ukazovateľov operačného rizika, napríklad počet neúspešných obchodov, miera fluktuácie zamestnancov, frekvencia a početnosť chýb,

d) meranie operačného rizika, napríklad na základe sledovania predchádzajúcich strát z udalostí operačného rizika.

(5) Na účely sledovania operačného rizika sa v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečí najmä

a) určenie číselných ukazovateľov pre operačné riziko s cieľom včas upozorniť na zvýšené riziko možných strát,

b) sledovanie udalostí operačného rizika a vyhodnocovanie strát vyplývajúcich z týchto udalostí,

c) informovanie príslušných útvarov dôchodkovej správcovskej spoločnosti o úrovni operačného rizika podľa zvoleného systému hodnotenia operačného rizika a významných udalostí operačného rizika.

TRETIA ČASŤ

Výpočet celkového rizika FinaNčných derivátov A DERIVÁTOV DRAHÉHO KOVU ALEBO DERIVÁTOV INDEXU DRAHÝCH KOVOV použitím záväzkového prístupu

§ 15

Metódy konverzie pozícií vo finančných derivátoch podľa § 83c ods. 2 zákona a derivátoch drahého kovu alebo derivátoch indexu drahých kovov podľa § 82d ods. 2 zákona pre jednotlivé druhy finančných derivátov a derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov

(1) Pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom sa každá pozícia v štandardnom finančnom deriváte a deriváte drahého kovu alebo deriváte indexu drahých kovov vždy konvertuje na trhovú hodnotu ekvivalentnej pozície v podkladovom nástroji tohto finančného derivátu, derivátu drahého kovu alebo derivátu indexu drahých kovov. Takúto pozíciu možno konvertovať aj na nominálnu hodnotu (notional value) alebo na cenu futures, ak je to konzervatívnejšie. Pre neštandardné deriváty možno použiť alternatívny prístup za predpokladu, že celková čiastka derivátov predstavuje zanedbateľnú časť hodnoty majetku v dôchodkovom fonde; neštandardným derivátom je taký finančný derivát, pri ktorom nie je možná konverzia na trhovú hodnotu alebo nominálnu hodnotu ekvivalentného podkladového nástroja.

(2) Pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom sa postupuje takto:

a) vypočíta sa záväzok z každého individuálneho finančného derivátu, derivátu drahého kovu alebo derivátu indexu drahých kovov vrátane akéhokoľvek prevoditeľného cenného papiera a nástroja peňažného trhu obsahujúceho derivát (ďalej len „vnorený derivát“) a pákového efektu (leverage) spojeného s postupmi a nástrojmi efektívneho riadenia investícií podľa § 25,

b) identifikujú sa opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrenia na vzájomné započítanie (netting); čistý záväzok sa pre každé opatrenie na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrenie na vzájomné započítanie vypočíta tak, že

1. hrubý záväzok sa rovná súčtu záväzkov individuálnych finančných derivátov, derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov vrátane vnorených derivátov po vzájomnom započítaní derivátov,

2. ak sa opatrenie na zabezpečenie pred rizikom straty alebo opatrenie na vzájomné započítanie týka pozícií cenných papierov, na započítanie hrubého záväzku možno použiť trhovú hodnotu pozícií týchto cenných papierov,

3. absolútna hodnota tohto výpočtu sa rovná čistému záväzku,

c) vypočíta sa celkové riziko, ktoré sa rovná súčtu

1. absolútnej hodnoty záväzku každého individuálneho derivátu nezahrnutého do opatrení vzájomného započítania alebo zabezpečenia pred rizikom straty,

2. absolútnej hodnoty každého čistého záväzku po opatreniach na zabezpečenie pred rizikom straty alebo opatreniach na vzájomné započítanie podľa písmena b) a

3. absolútnych hodnôt záväzku spojeného s postupmi a nástrojmi efektívneho riadenia investícií príslušného dôchodkového fondu podľa § 25.

(3) Výpočet hrubého a čistého záväzku je založený na presnej konverzii pozície vo finančnom deriváte, deriváte drahého kovu alebo deriváte indexu drahých kovov na trhovú hodnotu ekvivalentnej pozície v podkladovom nástroji tohto derivátu.

(4) Výpočet záväzku každej pozície vo finančnom deriváte, deriváte drahého kovu alebo deriváte indexu drahých kovov sa konvertuje na eurá použitím spotového výmenného kurzu. Spotovým výmenným kurzom sa na účely výpočtu záväzku pozície vo finančnom deriváte, deriváte drahého kovu alebo deriváte indexu drahých kovov rozumie výmenný kurz eura vo vzťahu k mene záväzku na konci obchodného dňa, ku ktorému sa záväzok konvertuje, evidovaný v informačnom systéme. Informačným systémom sa na účely tohto opatrenia rozumie všeobecne uznávaný informačný systém uverejňujúci oficiálne trhové ceny finančných nástrojov a výmenné kurzy mien, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom dôchodkového fondu používa na určenie hodnoty finančných nástrojov.

(5) Ak akýkoľvek menový derivát má dve série peňažných tokov (legs), ktoré nie sú v eurách, obidve série peňažných tokov sa zohľadňujú pri výpočte záväzku.

(6) Metódy konverzie pozícií štandardných finančných derivátov pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom sú uvedené v prílohe č. 1.

(7) Metódy konverzie vnorených derivátov pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom sú uvedené v prílohe č. 2.

(8) Metódy konverzie pozícií neštandardných finančných derivátov pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom sú uvedené v prílohe č. 3.

(9) Metóda konverzie bariérových opcií (knock-in alebo knock-out) je pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom uvedená v prílohe č. 4.

(10) Na účely konverzie pozície bariérových opcií sa bariérovou opciou rozumie opcia, pri ktorej okrem dohodnutej ceny (strike price) existuje aj dodatočná podmienka, že špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte nastane, len ak táto cena bude vyššia alebo nižšia ako hodnota bariéry; bariérové opcie sa spravidla delia na knock-out opcie, pri ktorých právo vyplývajúce z opcie po prekročení bariéry počas trvania opčného kontraktu zaniká, alebo knock-in opcie, pri ktorých právo vyplývajúce z opcie po prekročení bariéry počas trvania opčného kontraktu vzniká, alebo na kombináciu oboch typov opcií.

(11) Metódy konverzie pozícií derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 16

Kritériá na určenie finančných derivátov vylúčených z výpočtu celkového rizika v indexovom dôchodkovom fonde

(1) Finančné deriváty, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v indexovom dôchodkovom fonde, ktorých pozície v podkladovom nástroji sa nezohľadňujú pri výpočte záväzkov podľa § 83c ods. 3 zákona, sú finančné deriváty spĺňajúce tieto kritériá:

a) vymieňajú výkonnosť finančných aktív držaných v majetku v indexovom dôchodkovom fonde za výkonnosť iných referenčných aktív,

b) úplne vyrovnávajú trhové riziko vymieňaných aktív držaných v majetku v indexovom dôchodkovom fonde tak, že výkonnosť indexového dôchodkového fondu nezávisí od výkonnosti vymieňaných aktív,

c) v rámci týchto finančných derivátov nie sú zahrnuté žiadne dodatočné opčné prvky ani podmienky pákového efektu, ani iné ďalšie riziká v porovnaní s priamym držaním referenčných finančných aktív.

(2) Finančný derivát sa takisto nezohľadňuje pri výpočte záväzkov podľa § 83c ods. 3 zákona, ak

a) kombinované držanie finančného derivátu v majetku v indexovom dôchodkovom fonde vzťahujúceho sa k finančnému aktívu a hotovosti, ktorá sa investuje do bezrizikových aktív, je ekvivalentné držaniu pozície hotovosti v danom finančnom aktíve a

b) finančný derivát nevytvára žiadne zvýšenie vystavenia sa riziku a pákového efektu alebo trhového rizika.

§ 17

Kritériá na určenie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov vylúčených z výpočtu celkového rizika v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde

Derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde sa nezohľadňuje pri výpočte záväzkov podľa § 82d ods. 3 zákona, ak

a) kombinované držanie derivátu drahého kovu alebo derivátu indexu drahých kovov a hotovosti, ktorá sa investuje do bezrizikových aktív v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde, je ekvivalentné držaniu pozície hotovosti v danom podkladovom aktíve a

b) derivát drahého kovu alebo derivát indexu drahých kovov nevytvára žiadne zvýšenie vystavenia sa riziku a pákového efektu alebo trhového rizika.

§ 18

Spôsoby zohľadnenia opatrení na vzájomné započítanie a zabezpečenie pred rizikom straty v indexovom dôchodkovom fonde podľa § 83c ods. 4 zákona

(1) Na účely výpočtu celkového rizika finančných derivátov v majetku v indexovom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom sa opatreniami na vzájomné započítanie rozumejú spojenia obchodov v rámci finančných derivátov alebo pozícií cenných papierov, ktoré sa vzťahujú na rovnaké podkladové aktíva, a to v prípade finančných derivátov bez ohľadu na dátum splatnosti kontraktu, a pri ktorých obchody v rámci finančných derivátov alebo pozícií cenných papierov sú uzatvorené s jediným cieľom odstránenia rizík spojených s pozíciami prijatými prostredníctvom iných finančných derivátov alebo pozícií cenných papierov.

(2) Na účely výpočtu celkového rizika finančných derivátov v majetku v indexovom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom sa opatreniami na zabezpečenie pred rizikom straty rozumejú spojenia obchodov v rámci finančných derivátov alebo pozícií cenných papierov, ktoré sa spravidla nevzťahujú na rovnaké podkladové nástroje, a pri ktorých obchody v rámci finančných derivátov alebo pozícií cenných papierov sú uzatvorené s jediným cieľom vyrovnania rizík spojených s pozíciami prijatými prostredníctvom iných finančných derivátov alebo pozícií cenných papierov.

(3) Ak sa pre indexový dôchodkový fond používa namiesto presného výpočtu záväzku pre každý finančný derivát konzervatívny odhad, opatrenia vzájomného započítania a zabezpečenia pred rizikom straty sa nezohľadňujú na zníženie záväzku v rámci zahrnutých derivátov, ak by to viedlo k podceneniu celkového rizika.

§ 19

Spôsoby zohľadnenia opatrení na vzájomné započítanie a zabezpečenie pred rizikom straty v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde podľa § 82d ods. 4 zákona

Pre spôsoby zohľadnenia opatrení na vzájomné započítanie a zabezpečenie pred rizikom straty pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde záväzkovým prístupom sa použije § 18 rovnako.

§ 20

Opatrenia na vzájomné započítanie v indexovom dôchodkovom fonde

(1) Pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom sa môžu vzájomne započítať pozície v majetku v indexovom dôchodkovom fonde

a) medzi finančnými derivátmi, ak sa tieto vzťahujú na rovnaké podkladové nástroje, a to napriek tomu, že dátum splatnosti finančných derivátov je rozdielny,

b) medzi finančným derivátom, ktorého podkladovým nástrojom je prevoditeľný cenný papier, nástroj peňažného trhu alebo cenný papier subjektu kolektívneho investovania, a rovnakým podkladovým nástrojom,

c) medzi derivátmi úrokovej sadzby na základe ustanovení o pravidlách započítania durácie podľa § 22 s cieľom zohľadniť vzájomný vzťah medzi splatnosťou segmentov krivky úrokovej sadzby pri dôchodkovom fonde, ktorého majetok sa investuje do derivátov úrokovej sadzby.

(2) Na účely vzájomného započítania durácie sa derivátom úrokovej sadzby rozumie finančný derivát, pri ktorom je podkladovým aktívom právo zaplatiť alebo prijať nominálnu peňažnú sumu pri vopred dohodnutej úrokovej sadzbe a ktorého zmena trhovej hodnoty je závislá najmä od pohybu úrokovej krivky. Derivátmi úrokovej sadzby sú okrem iného swap úrokovej sadzby (interest rate swap), dohoda o budúcej úrokovej sadzbe (forward rate agreement), future úrokovej sadzby (interest rate future), future na nominálny dlhopis (future on notional bond). Derivátom úrokovej sadzby nie je opcia na podnikové dlhopisy ani iné finančné deriváty, ktorých rizikový profil obsahuje okrem rizika úrokovej sadzby aj ďalšie hlavné zdroje rizika.

§ 21

Opatrenia na vzájomné započítanie v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde

Pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom sa môžu vzájomne započítať pozície v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde medzi derivátmi drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov, ak sa tieto vzťahujú na rovnaké podkladové nástroje, a to napriek tomu, že dátum splatnosti derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov je rozdielny.

§ 22

Pravidlá vzájomného započítania durácie v indexovom dôchodkovom fonde

(1) Pravidlá vzájomného započítania durácie sa pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom nepoužijú, ak by to viedlo k nesprávnemu ohodnoteniu rizikového profilu indexového dôchodkového fondu. Ak sa používajú pravidlá vzájomného započítania durácie, stratégia úrokovej sadzby indexového dôchodkového fondu nemôže zahŕňať iné zdroje rizík, ako napríklad volatilitu. Pravidlá vzájomného započítania durácie sa pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom nepoužijú, ak ide o investičnú stratégiu arbitráže úrokovej sadzby.

(2) Použitie pravidiel vzájomného započítania durácie nemôže vytvárať akúkoľvek nadmernú úroveň pákového efektu prostredníctvom investície do krátkodobých pozícií. Ak sa používajú pravidlá vzájomného započítania durácie, krátkodobé deriváty úrokovej sadzby nemôžu byť hlavným zdrojom výkonnosti pre indexový dôchodkový fond, ktorého majetok má strednodobú duráciu.

(3) Metóda konverzie derivátov úrokovej sadzby pri použití vzájomného započítania durácie pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom je uvedená v prílohe č. 6.

(4) Pri výpočte celkového rizika záväzkovým prístupom možno používať pravidlá vzájomného započítania durácie nad rámec úpravy zabezpečenia pred rizikom straty podľa § 23; to neplatí pre deriváty úrokovej sadzby, ktoré sú zahrnuté do opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty.

§ 23

Opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty v indexovom dôchodkovom fonde

(1) Opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty sa zohľadňujú pri výpočte celkového rizika, iba ak vyrovnávajú riziká spojené s aktívami v majetku v indexovom dôchodkovom fonde a ak spĺňajú tieto kritériá:

a) používaním opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty je preukázateľné zníženie rizika, ktorému je majetok v indexovom dôchodkovom fonde vystavený,

b) používaním finančných derivátov pri opatreniach na zabezpečenie pred rizikom straty sú vyrovnané riziká spojené s týmito finančnými derivátmi, najmä všeobecné a špecifické trhové riziko,

c) opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty sa vzťahujú na rovnakú triedu aktív,

d) opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty sú účinné v stresových trhových podmienkach.

(2) Na účely tohto opatrenia sa za opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty nepovažujú investičné stratégie indexového dôchodkového fondu, ktoré sa zameriavajú na vytváranie výnosov.

(3) Žiadne trhovo neutrálne investičné stratégie alebo kombinované dlhé-krátke investičné stratégie (long/short strategy) nespĺňajú kritériá podľa odseku 1.

(4) Finančné deriváty využívané na účely zabezpečenia menového rizika, ktoré nevytvárajú dodatočné vystavenie sa riziku, pákový efekt alebo ďalšie trhové riziká, sa môžu započítať pri výpočte celkového rizika indexového dôchodkového fondu, aj ak nespĺňajú niektoré z kritérií podľa odseku 1.

§ 24

Opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde

Pre opatrenia na zabezpečenie pred rizikom straty v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde sa použije § 23 primerane.

§ 25

Spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov na účely efektívneho riadenia investícií v majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde

(1) Ak možno podľa štatútu indexového dôchodkového fondu, zmiešaného dôchodkového fondu alebo akciového dôchodkového fondu v rámci používania postupov a nástrojov na účely efektívneho riadenia investícií v majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde alebo akciovom dôchodkovom fonde v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde alebo akciovom dôchodkovom fonde uzatvárať obchody so spätným nákupom alebo obchody požičiavania cenných papierov s cieľom vytvoriť ďalšie pákové efekty prostredníctvom reinvestovania zábezpeky (collateral), tieto obchody sa zohľadňujú pri určení celkového rizika.

(2) Ak sa pri správe majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde alebo akciovom dôchodkovom fonde reinvestuje zábezpeka do iných ako bezrizikových finančných aktív podľa § 2 písm. c), do výpočtu celkového rizika sa zahŕňa

a) prijatá peňažná suma, ak zábezpeka sa drží v hotovosti, alebo

b) trhová hodnota príslušného aktíva, ak zábezpeka sa nedrží v hotovosti.

(3) Na účely výpočtu celkového rizika záväzkovým prístupom sa akékoľvek celkové riziko vytvárané prostredníctvom postupov a nástrojov efektívneho riadenia investícií majetku v indexovom dôchodkovom fonde spočítava s celkovým rizikom vytvoreným prostredníctvom využitia finančných derivátov a v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde spočítava s celkovým rizikom vytvoreným prostredníctvom využitia derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov.

(4) Akékoľvek ďalšie použitie prijatej zábezpeky ako časti ďalšieho obchodu so spätným nákupom alebo obchodu pôžičky cenných papierov sa zahŕňa do výpočtu celkového rizika primerane podľa odseku 3.

(5) Postupy a nástroje efektívneho riadenia investícií majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde alebo akciovom dôchodkovom fonde, spĺňajúce podmienky podľa odseku 1, sú

a) repo obchody, ktorými sa rozumejú dohody o predaji a spätnom nákupe, pri ktorých sa z majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde alebo akciovom dôchodkovom fonde predáva majetok protistrane so záväzkom tento majetok spätne odkúpiť za dohodnutú cenu v budúcnosti; pri repo obchodoch sa prijatá záruka zahŕňa do výpočtu celkového rizika, ak sa ďalej reinvestuje podľa odseku 2,

b) reverzné repo obchody, ktorými sa rozumejú dohody o nákupe a spätnom predaji, pri ktorých sa do majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde alebo akciovom dôchodkovom fonde nadobúda majetok od protistrany so záväzkom tento majetok spätne odpredať za dohodnutú cenu v budúcnosti; pri reverzných repo obchodoch sa trhová hodnota predmetného majetku zahŕňa do výpočtu celkového rizika, ak sa predmetný majetok ďalej používa v rámci repo obchodov alebo v dohodách o pôžičkách cenných papierov,

c) dohody o pôžičkách cenných papierov, ktorými sa rozumejú také obchody, pri ktorých sa z majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde alebo akciovom dôchodkovom fonde požičiavajú cenné papiere protistrane za dohodnutý poplatok; pri dohodách o pôžičkách cenných papierov sa prijatá záruka zahŕňa do výpočtu celkového rizika, ak sa ďalej reinvestuje podľa odseku 2.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Výpočet celkového rizika FINANČNÝCH DERIVÁTOV A DERIVÁTOV DRAHÉHO KOVU ALEBO DERIVÁTOV INDEXU DRAHÝCH KOVOV použitím prístupu hodnoty v riziku

§ 26

Spôsob výpočtu metódou relatívnej hodnoty v riziku

(1) Celkové riziko sa pri používaní metódy relatívnej hodnoty v riziku vypočítava takto:

a) vypočíta sa hodnota v riziku (value at risk) aktuálneho portfólia, ktoré zahŕňa deriváty,

b) vypočíta sa hodnota v riziku referenčného portfólia,

c) skontroluje sa, či hodnota v riziku

1. indexového dôchodkového fondu nie je väčšia ako jedenapolnásobok hodnoty v riziku referenčného portfólia s cieľom zabezpečiť obmedzenie pomeru celkového pákového efektu indexového dôchodkového fondu a hodnoty v riziku referenčného portfólia na 1,5, pričom sa použije vzorec

Vzorec 01

kde VaR je hodnota v riziku,

2. zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu nie je väčšia ako 1,15-násobok hodnoty v riziku referenčného portfólia s cieľom zabezpečiť obmedzenie pomeru celkového pákového efektu zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu k hodnote v riziku referenčného portfólia na 1,15, pričom sa použijú vzorce

Vzorec 02

kde VaR je hodnota v riziku.

(2) Na účely výpočtu celkového rizika metódou relatívnej hodnoty v riziku sa relatívnou hodnotou v riziku (relative value at risk) rozumie pomer medzi hodnotou v riziku majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde a hodnotou v riziku referenčného ukazovateľa (benchmark) alebo referenčného portfólia.

(3) Referenčné portfólio a súvisiace postupy musia spĺňať tieto kritériá:

a) referenčné portfólio neobsahuje žiadny pákový efekt ani žiadne finančné deriváty, deriváty drahého kovu alebo deriváty indexu drahých kovov, alebo vnorené deriváty okrem prípadov

1. používania kombinovanej dlhej-krátkej investičnej stratégie, pri ktorých použité referenčné portfólio môže obsahovať finančné deriváty v indexovom dôchodkovom fonde alebo deriváty drahého kovu, alebo deriváty indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde na získanie krátkej expozície a

2. používania investičnej stratégie, pri ktorej je cieľom zabezpečenie majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde vo vzťahu k menovému riziku, pri ktorých môže byť referenčným portfóliom menovo zabezpečený index,

b) rizikový profil referenčného portfólia je v súlade s cieľmi a investičnou politikou príslušného indexového dôchodkového fondu, zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu a jeho obmedzením a rozložením rizika podľa zákona, jeho štatútu alebo vnútorných limitov,

c) postup týkajúci sa určenia a nepretržitého udržovania referenčného portfólia je integrovaný do procesu riadenia rizík a má primeranú podporu a

d) sú vypracované pravidlá na zloženie referenčného portfólia a aktuálne zloženie referenčného portfólia a akékoľvek zmeny sú riadne zdokumentované.

(4) Ak sa rizikovo-výnosový profil príslušného indexového dôchodkového fondu, zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu často mení alebo ak definovanie referenčného portfólia nie je možné, metóda relatívnej hodnoty v riziku nemôže byť použitá.

§ 27

Spôsob výpočtu metódou absolútnej hodnoty v riziku a maximálny limit hodnoty v riziku

(1) Pri výpočte celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku (absolute value at risk) sa limituje maximálna hodnota v riziku, ktorému je vystavený majetok v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde v pomere k čistej hodnote majetku.

(2) Na účely výpočtu celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku sa absolútnou hodnotou v riziku rozumie hodnota v riziku majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde určená ako podiel z čistej hodnoty majetku v príslušnom dôchodkovom fonde.

(3) Absolútna hodnota v riziku nemôže byť väčšia ako 20 % čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde a 15 % v zmiešanom dôchodkovom fonde.

§ 28

Minimálne požiadavky na prístup hodnoty v riziku

Pri výpočte celkového rizika finačných derivátov indexového dôchodkového fondu a derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu metódou relatívnej hodnoty v riziku alebo metódou absolútnej hodnoty v riziku musia byť splnené kvantitatívne požiadavky a kvalitatívne požiadavky na prístup hodnoty v riziku ustanovené v § 29 až 36.

Kvantitatívne požiadavky na prístup hodnoty v riziku

§ 29

(1) Pri výpočte relatívnej hodnoty v riziku alebo absolútnej hodnoty v riziku musia byť splnené tieto kvantitatívne požiadavky:

a) jednostranný interval spoľahlivosti je 99 %,

b) obdobie, pre ktoré sa vypočítava hodnota v riziku (holding period) (ďalej len „časový horizont“) je ekvivalentné 20 obchodným dňom,

c) skutočné pozorovacie obdobie rizikových faktorov je jeden rok s výnimkou, ak kratšie pozorovacie obdobie je odôvodnené významným zvýšením cenovej volatility,

d) dátové súbory sú aktualizované najmenej raz za štvrťrok alebo častejšie v prípadoch, ak trhové ceny podliehajú významným zmenám,

e) výpočet sa uskutočňuje najmenej jedenkrát za deň.

(2) Interval spoľahlivosti alebo časový horizont, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa odseku 1 písm. a) a b), sa môžu použiť, len ak interval spoľahlivosti nie je nižší ako 95 % a časový horizont nepresiahne 20 obchodných dní.

(3) Limity absolútnej hodnoty v riziku podľa § 27 ods. 3 sa vzťahujú na výpočet celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku na interval spoľahlivosti podľa odseku 1 písm. a) a časový horizont podľa odseku 1 písm. b). Iný interval spoľahlivosti alebo iný časový horizont ako podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) možno použiť na výpočet absolútnej hodnoty v riziku len v prípade, ak sú k takému inému intervalu spoľahlivosti alebo časovému horizontu upravené limity absolútnej hodnoty v riziku podľa § 27 ods. 3 a 4. Úprava limitu absolútnej hodnoty v riziku sa vykonáva len za predpokladu normálneho rozdelenia s identickým a nezávislým rozdelením rizikových faktorov výnosov vzťahujúcich sa na kvantily normálneho rozdelenia a druhú mocninu časového pravidla.

(4) Zásady úpravy limitu absolútnej hodnoty v riziku sú uvedené v prílohe č. 7.

§ 30

Model hodnoty v riziku používaný na výpočet celkového rizika zohľadňuje minimálne všeobecné trhové riziko, a ak je to vhodné, špecifické trhové riziko. Riziko udalosti alebo riziko zlyhania, ktorým je majetok v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde vystavený v dôsledku svojej investičnej stratégie, sa najmenej zohľadňuje v programe stresového testovania.

§ 31

Model hodnoty v riziku zabezpečuje úplnosť a presnosť ohodnotenia rizík, najmä ak

a) do výpočtu hodnoty v riziku sú zahrnuté všetky pozície v majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde,

b) model primerane zachytáva všetky významné trhové riziká spojené s pozíciami v majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde a najmä špecifické riziká spojené s finančnými derivátmi v indexovom dôchodkovom fonde a špecifické riziká spojené s derivátmi drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde; na tento účel sú modelom hodnoty v riziku pokryté všetky rizikové faktory, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na kolísanie hodnoty majetku v príslušnom dôchodkovom fonde,

c) kvantitatívne modely použité v rámci prístupu hodnoty v riziku, najmä nástroje ocenenia, odhady volatility a korelácií, zabezpečujú vysokú úroveň presnosti,

d) všetky údaje použité v rámci prístupu hodnoty v riziku zabezpečujú konzistenciu a spoľahlivosť výpočtu celkového rizika prístupom hodnoty v riziku.

§ 32

Podrobnosti o vykonávaní spätného testovania

(1) Presnosť a účinnosť modelu hodnoty v riziku sa sleduje vykonávaním programu spätného testovania podľa § 55a ods. 2 písm. b) zákona.

(2) Na účely vykonávania spätného testovania sa spätným testovaním hodnoty v riziku rozumie proces zhodnotenia presnosti a kvality modelu výpočtu hodnoty v riziku porovnaním hodnoty v riziku vygenerovanej modelom výpočtu hodnoty v riziku v priebehu obdobia vo vzťahu k skutočným zaznamenaným ziskom alebo stratám v majetku v dôchodkovom fonde vyplývajúcim z tohto rizika.

(3) Program spätného testovania zabezpečuje pre každý obchodný deň porovnanie jednodennej miery hodnoty v riziku majetku v dôchodkovom fonde vypočítanej modelom hodnoty v riziku na konci príslušného obchodného dňa s jednodňovou skutočnou zmenou hodnoty majetku v dôchodkovom fonde ku koncu následného obchodného dňa.

(4) Program spätného testovania sa pre dôchodkový fond vykonáva minimálne raz za mesiac retroaktívnym vykonaním porovnaní za každý obchodný deň podľa odseku 3.

(5) Pri spätnom testovaní sa určujú a sledujú prekročenia príslušnej jednodňovej zmeny hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ktoré presahujú príslušné jednodňové miery hodnoty v riziku vypočítané modelom hodnoty v riziku.

(6) Ak výsledky spätného testovania identifikujú najmenej štyri prekročenia za posledných 250 dní, preskúma sa model hodnoty v riziku a vykoná sa jeho primeraná úprava.

(7) Vrcholový manažment dôchodkovej správcovskej spoločnosti je informovaný najmenej raz za štvrťrok, ak počet pre každý spravovaný dôchodkový fond za posledných 250 obchodných dní je viac ako štyri prekročenia pri 99-percentnom intervale spoľahlivosti; informácia obsahuje analýzu a vysvetlenie zdrojov prekročení a stanovisko, ktoré opatrenia boli prijaté na zlepšenie presnosti modelu.

§ 33

Podrobnosti o vykonávaní stresového testovania

(1) Pri výpočte celkového rizika prístupom hodnoty v riziku sa vykonáva presný, úplný a primeraný program stresového testovania podľa § 55a ods. 2 písm. c) zákona v súlade s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi požiadavkami podľa § 34 a 35.

(2) Na účely vykonávania programu stresového testovania sa stresovým testovaním hodnoty v riziku rozumie proces identifikácie spravidla málo pravdepodobných udalostí na trhoch, ktoré by mohli mať mimoriadne nepriaznivý vplyv na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde, a vhodná kvantifikácia tohto vplyvu; stresové testovanie sa spravidla skladá z vytvorenia stresových scenárov a z hodnotenia ich vplyvu na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde.

(3) Program stresového testovania je zameraný na meranie akýchkoľvek potenciálne významných znehodnotení hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ktorá vyplýva z neočakávaných zmien v relevantných trhových parametroch a korelačných faktoroch. Ak je to primerané, program stresového testovania zároveň meria zmeny v relevantných trhových parametroch a korelačných faktoroch, ktoré by mohli viesť k významným znehodnoteniam hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(4) Stresové testy sú primerane integrované do systému riadenia rizík a výsledky stresových testov dôchodková správcovská spoločnosť zohľadňuje pri investičných rozhodnutiach s majetkom v dôchodkovom fonde.

(5) Zložitosť stresových testov je primeraná rizikovému profilu príslušného dôchodkového fondu.

(6) Stresové scenáre sa vyberajú a testujú v rámci stresového testovania takým spôsobom, aby zahrnuli extrémne zmeny v trhových faktoroch a iných faktoroch prostredia, ktoré by ovplyvnili hodnotu majetku v dôchodkovom fonde, pričom ide o také scenáre, ktoré sú málo pravdepodobné, ale nemožno vylúčiť, že nastanú.

(7) Pri vykonávaní stresového testovania sa primerane vo vzťahu k investičnej stratégii a rizikovému profilu dôchodkového fondu a na základe konkrétnej situácie rizík aktívne identifikujú scenáre, ktoré by mali vážny vplyv na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde, a existuje pravdepodobnosť ich realizovania. Pre scenáre podľa prvej vety sa v systéme riadenia rizík zavádzajú primerané opatrenia na včasné varovanie a prevenciu.

(8) Ak nemožno presne ohodnotiť potenciálne zníženie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde alebo zmeny v parametroch a koreláciách na špecifické typy rizík, ktorým je vystavený majetok v dôchodkovom fonde, vykonáva sa kvalifikovaný odhad.

(9) Stresové testy sú súčasťou systému riadenia rizík. Výsledky stresových testov monitoruje a analyzuje osoba zodpovedná za riadenie rizík a predkladajú sa vrcholovému manažmentu. Ak výsledky stresového testu identifikujú konkrétnu zraniteľnosť vo vzťahu k danému súboru okolností, ak je to vhodné a primerané, vykonávajú sa nápravné opatrenia v rámci systému riadenia rizík.

§ 34

Kvantitatívne požiadavky na stresové testovanie

(1) Stresové testy musia pokrývať všetky riziká, ktoré ovplyvňujú hodnotu alebo zmeny hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v akejkoľvek významnej miere okrem takých rizík, ktoré majú aj v stresových situáciách len zanedbateľný účinok na hodnotu majetku v dôchodkovom fonde. Stresové testy zohľadňujú najmä také riziká, ktoré nie sú plne zachytené použitým modelom hodnoty v riziku. Stresové testy sa zameriavajú na také riziká, ktoré aj keď nie sú významné za normálnych okolností, možno ich považovať za významné v stresových trhových situáciách, a to najmä riziká neobvyklých zmien vzájomných korelácií, nelikviditu trhov v stresových trhových situáciách alebo správanie sa komplexných štruktúrovaných produktov v podmienkach stresovej likvidity.

(2) Stresový test musí byť primeraný na analyzovanie možných situácií, pri ktorých použitie významného pákového efektu by vystavilo indexový dôchodkový fond, zmiešaný dôchodkový fond a akciový dôchodkový fond významným rizikám znehodnotenia majetku v príslušnom dôchodkovom fonde a ktoré by mohli viesť k úplnej strate hodnoty majetku v príslušnom dôchodkovom fonde. Pri stresovom testovaní sa aktívne identifikujú scenáre, ktoré by mohli viesť k negatívnej hodnote majetku v indexovom dôchodkovom fonde, ak by majetok v indexovom dôchodkovom fonde z dôvodu pákového efektu a v závislosti od zloženia majetku a rizikového profilu indexového dôchodkového fondu mohol za mimoriadnych situácií stratiť viac, ako je hodnota majetku v indexovom dôchodkovom fonde. Pre také scenáre sa zavedú v systéme riadenia rizík primerané opatrenia na včasné varovanie.

§ 35

Kvalitatívne požiadavky na stresové testovanie

(1) Stresové testy sa musia uskutočňovať pravidelne, najmenej raz mesačne; to neplatí, ak cieľom investičnej politiky indexového dôchodkového fondu, zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu je kopírovanie indexu podľa § 81 ods.7 zákona. Okrem toho sa stresové testy uskutočňujú kedykoľvek, keď zmena v hodnote alebo v zložení majetku v príslušnom dôchodkovom fonde alebo zmena trhových podmienok môže spôsobiť, že výsledky stresových testov budú významne rozdielne.

(2) Nastavenie stresových testov sa prispôsobuje zloženiu majetku v dôchodkovom fonde a trhovým podmienkam, ktoré sú relevantné pre príslušný dôchodkový fond.

(3) V rámci systému riadenia rizík sa zavedú postupy týkajúce sa nastavenia a nepretržitého prispôsobovania stresových testov. Program na uskutočnenie stresových testov je na základe týchto postupov vyvinutý pre každý dôchodkový fond, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje. Program stresových testov, ako aj ukončené stresové testy spolu s ich výsledkami sú v rámci systému riadenia rizík náležite zdokumentované a stanovenie individuálnych stresových testov obsahuje vysvetlenie, prečo je program vhodný pre príslušný dôchodkový fond. Ak sa plánuje odchýlka od zavedeného programu stresového testovania, dokumentácia obsahuje uvedenie príslušných dôvodov.

§ 36

Kvalitatívne požiadavky na prístup hodnoty v riziku

(1) Zabezpečenie činností osobou zodpovednou za riadenie rizík pri výpočte celkového rizika prístupom hodnoty v riziku:

a) zabezpečovanie zdrojov, testovanie, udržovanie a používanie modelu hodnoty v riziku na každodennej báze,

b) kontrola postupu určenia referenčného portfólia, ak sa spôsob výpočtu celkového rizika zmení na metódu relatívnej hodnoty v riziku,

c) nepretržité prispôsobenie modelu hodnoty v riziku zloženiu majetku v dôchodkovom fonde,

d) opakovaná validáciu modelu,

e) validácia a zavedenie zdokumentovaného systému vnútorných limitov hodnoty v riziku pre každý dôchodkový fond, ktorý zodpovedá rizikovému profilu príslušného dôchodkového fondu a schvaľuje ho vrcholový manažment dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

f) sledovanie dodržiavania limitov hodnoty v riziku,

g) pravidelné monitorovanie úrovne pákového efektu v majetku v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde,

h) pravidelné predkladanie správ týkajúcich sa aktuálnej úrovne miery hodnoty v riziku vrátane výsledkov spätného testovania a stresového testovania vrcholovému manažmentu.

(2) Model hodnoty v riziku a jeho výstupné údaje sú neoddeliteľnou súčasťou dennej činnosti riadenia rizík a sú začlenené do riadneho investičného procesu v rámci činnosti osôb zodpovedných za riadenie investícií ako časť systému riadenia rizík na účely udržania rizikového profilu dôchodkového fondu pod kontrolou a v súlade s investičnou stratégiou dôchodkového fondu.

(3) Model hodnoty v riziku sa po jeho počiatočnom vývoji validuje inou osobou nezávislou od procesu vývoja modelu, aby sa zabezpečilo, že model je koncepčne správny a zachytí primerane všetky významné riziká. Validácia modelu hodnoty v riziku sa uskutočňuje aj po akejkoľvek významnej zmene modelu. Validáciu na účely prvej vety vykonáva audítor alebo audítorska spoločnosť, alebo externý poskytovateľ služieb, ktorý je nezávislý od procesu vytvorenia modelu.

(4) Opakovanú validáciu modelu hodnoty v riziku vykonáva osoba zodpovedná za riadenie rizík podľa odseku 1 písm. d) na účely zabezpečenia presnosti modelu. To zahŕňa aj spätné testovanie podľa § 32. Preskúmanie modelu osobou zodpovednou za riadenie rizík je v rámci systému riadenia rizík zdokumentované, a ak je to potrebné, model hodnoty v riziku je upravený.

(5) Prístup hodnoty v riziku obsahuje primeranú dokumentáciu modelu hodnoty v riziku a súvisiacich postupov podľa § 55a ods. 2 písm. a) zákona, ktorá zahŕňa najmä

a) riziká pokryté modelom,

b) metodiku modelu,

c) matematické predpoklady a základy modelu,

d) použité údaje,

e) presnosť a úplnosť ohodnotenia rizík,

f) metódy použité na potvrdenie platnosti modelu,

g) postup spätného testovania,

h) postup stresového testovania,

i) platnosť rozsahu modelu,

j) prevádzkovú implementáciu.

§ 37

Iné podrobnosti o výpočte celkového rizika prístupom hodnoty v riziku

(1) Ak sa celkové riziko vypočítava prístupom hodnoty v riziku, pravidelne sa sleduje pákový efekt použitý v investičnej stratégii s cieľom pokryť všetky významné riziká a najmä kumulácia rizík.

(2) Ak je to primerané rizikovému profilu a investičnej stratégii indexového dôchodkového fondu, zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu, postupy merania hodnoty v riziku a postupy stresového testovania sa dopĺňajú inými metódami merania rizík.

PIATA ČASŤ

DodatočnÉ náležitosti INFORMAČNÉHO prospektu a ročnej správy týkajúce sa merania a riadenia rizík v DÔCHODKOVOM fonde

§ 38

(1) Dodatočnou náležitosťou informačného prospektu dôchodkového fondu je uvedenie použitej metódy na meranie (výpočet) trhového rizika v majetku v dôchodkovom fonde.

(2) Dodatočnými náležitosťami informačného prospektu indexového dôchodkového fondu, zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu okrem náležitosti uvedenej v odseku 1 sú:

a) uvedenie použitého prístupu a metódy na výpočet celkového rizika,

b) uvedenie očakávanej úrovne pákového efektu a možnosti vyšších úrovní pákového efektu za určitých okolností, ak sa používa prístup hodnoty v riziku,

c) informácia o referenčnom portfóliu, ak sa používa metóda relatívnej hodnoty v riziku.

(3) Dodatočnou náležitosťou ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde je uvedenie použitej metódy na meranie (výpočet) trhového rizika v majetku v dôchodkovom fonde.

(4) Dodatočnými náležitosťami ročnej správy o hospodárení s majetkom v indexovom dôchodkovom fonde, zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde okrem náležitosti uvedenej v odseku 3 sú:

a) uvedenie použitého prístupu a metódy na výpočet celkového rizika,

b) informácia o referenčnom portfóliu, ak sa používa metóda relatívnej hodnoty v riziku,

c) uvedenie miery hodnoty v riziku, ktorá obsahuje minimálne najnižšie, najvyššie a priemerné použitie limitu hodnoty v riziku vypočítaného počas obdobia, za ktoré sa ročná správa predkladá; v ročnej správe sa uvedie aj použitý model hodnoty v riziku a vstupy použité na výpočet a

d) uvedenie úrovne pákového efektu použitého počas príslušného obdobia.

(5) Na účely odsekov 2 a 4 sa pákový efekt vypočíta ako súčet nominálnych hodnôt použitých finančných derivátov.

ŠIESTA ČASŤ

riziko protistrany A PRAVIDLÁ NA výpočEt limitOV podľa § 83e zákona

§ 39

Požiadavky na zábezpeku, ktorou sa môže znížiť riziko protistrany pri obchodoch uzatváraných mimo regulovaného trhu

(1) Požiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej dôchodková správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany, podľa § 83e ods. 4 zákona sú:

a) dostatočná likvidita zábezpeky, ktorou sa na účely zníženia rizika protistrany rozumie

1. akákoľvek prijatá zábezpeka, ktorú možno rýchlo predať za plnú cenu, ktorá je blízko jej predpredajnému oceneniu,

2. so zábezpekou sa bežne obchoduje na likvidnom trhu s transparentným ocenením,

b) ocenenie, ktorým sa na účely zníženia rizika protistrany rozumie, že zábezpeka sa oceňuje najmenej raz za obchodný deň, pričom sa nepoužívajú neaktuálne ceny,

c) kreditná kvalita vystaviteľa zábezpeky,

d) neexistencia vzájomnej korelácie medzi protistranou pri obchodoch uzatvorených mimo regulovaných trhov a prijatou zábezpekou,

e) diverzifikácia zábezpeky, ktorou sa na účely zníženia protistrany rozumie, že zábezpeka nie je koncentrovaná v rámci jednej emisie, sektora alebo krajiny,

f) operačné a právne riziká v súvislosti s prijatou zábezpekou sú zabezpečené primeranými systémami, operačnými schopnosťami a právnou kvalifikáciou,

g) zábezpeku drží uschovávateľ, ktorý podlieha dohľadu nad obozretným podnikaním a buď nemá žiadny vzťah s poskytovateľom zábezpeky, alebo je právne zabezpečený pred následkami zlyhania týkajúcimi sa poskytovateľa zábezpeky,

h) zábezpeka musí byť kedykoľvek uplatniteľná bez ohľadu na oznámenie protistrane alebo súhlas protistrany,

i) zábezpeka, ktorou nie je hotovosť, nemôže byť predaná, reinvestovaná alebo daná do zálohu,

j) zábezpeka, ktorou je hotovosť, sa investuje len do bezrizikových aktív.

(2) Na riziko protistrany sa neprihliada, ak hodnota zábezpeky ocenená trhovou cenou a po zohľadnení primeraných diskontov presahuje vždy v danom čase hodnotu čiastky vystavenej riziku.

(3) Na ocenenie zábezpeky, ktorá predstavuje významné riziko kolísania jej hodnoty, sa použijú obozretné diskontné sadzby, ktoré sa určujú simuláciou ocenení tak cenných papierov, ako aj zábezpeky v priebehu viacnásobných období ich držania.

§ 40

Pravidlá na výpočet limitov podľa § 83a zákona

(1) Do výpočtu limitov podľa § 83a zákona sa zahŕňajú aj tieto vystavenia sa riziku:

a) poskytnutá vstupná marža (initial margin),

b) pohľadávky z marže súvisiacej s finančnými derivátmi, ktorá nie je chránená ochranou práv klientov spojených s finančnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami klientov1) alebo inými opatreniami na ochranu majetku indexového dôchodkového fondu vo vzťahu k insolventnosti obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.

(2) Do výpočtu limitu podľa § 82 ods. 3 zákona sa zahrnuje aj akékoľvek čisté riziko protistrany vytvárané prostredníctvom požičania cenného papiera alebo repo obchodu. Čistým rizikom sa na účely prvej vety rozumie čiastka pohľadávky v prospech majetku v indexovom dôchodkovom fonde znížená o zábezpeku poskytnutú uschovávateľovi. Do výpočtu limitu podľa § 82 ods. 3 zákona sa zahŕňa aj vystavenie sa riziku v dôsledku reinvestície zábezpeky.

(3) Pri výpočte limitov vystavenia sa riziku podľa § 83a zákona sa určí, či vystavenie sa riziku protistrany majetku v indexovom dôchodkovom fonde je vo vzťahu k protistrane pri obchode uzatvorenom mimo regulovaného trhu, obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, alebo systému zúčtovania a vyrovnania.

(4) Súčet pozícií vystavenia sa riziku k podkladovým nástrojom finančných derivátov vrátane vnorených derivátov, ktorými sú prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu alebo cenné papiere subjektov kolektívneho investovania s pozíciami vyplývajúcimi z priamych investícií do týchto prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu alebo cenných papierov subjektov kolektívneho investovania, na účely výpočtu limitov nemôže presiahnuť limity ustanovené v § 82 zákona.

(5) Pri výpočte rizika koncentrácie emitenta sa finančný derivát vrátane vnoreného derivátu zohľadňuje vo výpočtoch limitov koncentrácie emitenta podľa § 82 zákona. Výpočet limitov podľa § 82 zákona sa vykonáva použitím záväzkového prístupu, ak je to primerané, alebo sa použije najvyššia možná strata ako výsledok nesplnenia záväzkov emitenta, ak je taký prístup viac konzervatívny. Tento spôsob výpočtu limitov podľa § 82 zákona sa používa bez ohľadu na to, či dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika záväzkový prístup, alebo prístup hodnoty v riziku.

(6) Ustanovenie odseku 5 sa nepoužije, ak ide o finančný derivát, ktorého podkladovým aktívom je finančný index a tento finančný index spĺňa kritériá podľa § 81 ods.7 zákona.

SIEDMA ČASŤ

spôsob krytia záväzkov súvisiacich s finančnými derivátmi, DERIVÁTMI DRAHÉHO KOVU ALEBO DERIVÁTMI INDEXU DRAHÝCH KOVOV

§ 41

(1) Spôsob krytia záväzkov súvisiacich s finančnými derivátmi v majetku v indexovom dôchodkovom fonde sa používa vo všetkých prípadoch, keď indexový dôchodkový fond má záväzky podľa podmienok zmluvy o finančnom deriváte, aby sa zabezpečilo, že dôchodková správcovská spoločnosť je vždy schopná splniť všetky svoje povinnosti platieb a dodaní vzniknutých pri obchodoch s majetkom v indexovom dôchodkovom fonde, ktoré zahŕňajú finančné deriváty.

(2) Ak zmluvy o finančných derivátoch upravujú dodanie podkladových finančných nástrojov, a to buď automatické, alebo podľa výberu protistrany v deň splatnosti (due date), alebo v deň uplatnenia (exercise date), v prípade takých finančných derivátov, kde dodanie podkladových finančných nástrojov je bežná obchodná zvyklosť, majetok v indexovom dôchodkovom fonde musí obsahovať ako krytie

a) podkladové finančné nástroje, alebo

b) ak sa považuje podkladový finančný nástroj za dostatočne likvidný, iné likvidné aktíva vrátane hotovosti pod podmienkou, že tieto aktíva sú v takom množstve, že možno ich kedykoľvek použiť na získanie podkladových finančných nástrojov, ktoré sa majú dodať.

(3) Ak zmluvy o finančných derivátoch upravujú vyrovnanie v hotovosti, a to buď automatické, alebo podľa rozhodnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti, majetok v indexovom dôchodkovom fonde musí obsahovať dostatok likvidných aktív, ktoré umožnia vykonať zmluvne dohodnuté platby. Určenie úrovne krytia pre zmluvy s vyrovnaním v hotovosti sa určuje takou metódou, ktorá zabezpečí, že dôchodková správcovská spoločnosť je vždy schopná splniť všetky svoje záväzky vyplývajúce z obchodov s finančnými derivátmi, ktoré sú v majetku v indexovom dôchodkovom fonde podľa § 83a ods. 5 zákona.

(4) Sledovanie obchodov s finančnými derivátmi na účely zabezpečenia ich primeraného krytia tvorí časť systému riadenia rizík. Systém riadenia rizík zahrnuje pravidelné overenie, či krytie v majetku v indexovom dôchodkovom fonde, buď vo forme podkladových finančných nástrojov, alebo vo forme likvidných aktív, existuje v dostatočnom množstve, aby boli splnené všetky budúce záväzky dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyplývajúce zo správy majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

§ 42

(1) Spôsob krytia záväzkov súvisiacich s derivátmi drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde sa používa vo všetkých prípadoch, keď zmiešaný dôchodkový fond a akciový dôchodkový fond majú záväzky podľa podmienok zmluvy o deriváte drahého kovu alebo deriváte indexu drahých kovov, aby sa zabezpečilo, že dôchodková správcovská spoločnosť je vždy schopná splniť všetky svoje povinnosti platieb vzniknutých pri obchodoch s majetkom v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde, ktoré zahŕňajú deriváty drahého kovu alebo deriváty indexu drahých kovov.

(2) Zmluvy o derivátoch drahého kovu alebo derivátoch indexu drahých kovov môžu upravovať iba automatické vyrovnanie v hotovosti bez možnosti vyžadovať dodanie podkladového nástroja alebo práva protistrany žiadať dodanie podkladového nástroja podľa § 82b ods. 4 zákona; majetok v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde musí obsahovať dostatok likvidných aktív, ktoré umožnia vykonať zmluvne dohodnuté platby. Úroveň krytia pre zmluvy s vyrovnaním v hotovosti sa určuje takou metódou, ktorá zabezpečí, že dôchodková správcovská spoločnosť je vždy schopná splniť všetky svoje záväzky vyplývajúce z obchodov s derivátmi drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov, ktoré sú v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde.

(3) Sledovanie obchodov s derivátmi drahého kovu alebo derivátmi indexu drahých kovov na účely zabezpečenia ich primeraného krytia tvorí časť systému riadenia rizík. Systém riadenia rizík zahrnuje pravidelné overenie, či krytie v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde vo forme likvidných aktív existuje v dostatočnom množstve, aby boli splnené všetky budúce záväzky dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyplývajúce zo správy majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde.


ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 43

Dôchodkové správcovské spoločnosti prispôsobia svoju činnosť ustanoveniam tohto opatrenia do 31. decembra 2012.

§ 44

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2012.


v z. Viliam Ostrožlík v. r.


Príloha č. 1 k opatreniu č. 155/2012 Z. z.

METÓDY KONVERZIE POZÍCIÍ ŠTANDARDNÝCH FINANČNÝCH DERIVÁTOV PRI VÝPOČTE CELKOVÉHO RIZIKA ZÁVÄZKOVÝM PRÍSTUPOM

Pozície štandardných finančných derivátov sa konvertujú na ich ekvivalentnú pozíciu podkladového nástroja takto:

1. Futures

1.1. Dlhopisový future (Bond Future):

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová cena najlacnejších referenčných dlhopisov na dodanie

1.2. Future úrokovej sadzby (Interest Rate Future):

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size)

1.3. Menový future (Currency Future):

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size)

1.4. Akciový future (Equity Future):

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového akciového podielu

1.5. Indexové futures (Index Futures):

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x úroveň indexu

2. Opcie

Plain Vanilla (kúpené/predané puts and calls)

2.1. Plain Vanilla dlhopisová opcia (Plain Vanilla Bond Option):

Nominálna hodnota kontraktu (notional contract value) x trhová hodnota podkladového referenčného dlhopisu x delta

2.2. Plain Vanilla akciová opcia (Plain Vanilla Equity Option):

Nominálna hodnota kontraktu (notional contract value) x trhová hodnota podkladového akciového podielu x delta

2.3. Plain Vanilla menová opcia (Plain Vanilla Currency Option):

Nominálna hodnota kontraktu (notional contract value) x delta

2.4. Plain Vanilla opcia úrokovej sadzby (Plain Vanilla Interest Rate Option):

Nominálna hodnota menovej nohy (notional contract value of currency leg) (nôh) x delta

2.5. Plain Vanilla indexové opcie (Plain Vanilla Index Options):

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x úroveň indexu x delta

2.6. Plain Vanilla opcie na futures (Plain Vanilla Options on Futures):

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová hodnota podkladového aktíva x delta

2.7. Plain Vanilla swapcie (Plain Vanilla Swaptions):

Čiastka konverzie záväzku referenčného swapu x delta

2.8. Oprávnenia a práva (Warrants and Rights):

Počet akcií/dlhopisov x trhová hodnota podkladového referenčného nástroja x delta

3. Swapy

3.1. Plain Vanilla swapy pevnej/pohyblivej úrokovej sadzby a inflácie (Plain Vanilla Fixed/Floating Rate Interest Rate and Inflations Swaps):

Trhová hodnota podkladu; nominálnu hodnotu (notional value) pevnej série peňažného toku (leg) možno taktiež použiť

3.2. Menový swap (Currency Swap):

Nominálna hodnota (notional value) menovej série peňažného toku (tokov) (leg/legs)

3.3. Krížové menovo-úrokové swapy (Cross-currency Interest Rate Swaps):

Nominálna hodnota (notional value) menovej série peňažného toku (tokov) (leg/legs)

3.4. Základný swap celkových výnosov (Basic Total Return Swap):

Trhová hodnota podkladu referenčného aktíva (aktív)

3.5. Iný ako základný swap celkových výnosov (Non-Basic Total Return Swap):

Kumulatívna trhová hodnota podkladu oboch nôh swapu celkových výnosov

3.6. Swap úverového zlyhania (Single Name Credit Default Swap):

Ochrana predávajúceho – vyššia z trhovej hodnoty podkladového referenčného aktíva alebo nominálnej hodnoty (notional value) swapu úverového zlyhania
Ochrana kupujúceho – trhová hodnota podkladového referenčného aktíva

3.7. Finančná rozdielová zmluva (Contract for Differences):

Počet akcií/dlhopisov x trhová hodnota podkladového referenčného nástroja

4. Forwardy

4.1. Menový forward (FX Forward):

Nominálna hodnota (notional value) menovej série peňažného toku (tokov) (leg/legs)

4.2. Vystavenie sa riziku s pákovým efektom na indexy alebo indexy s vnoreným pákovým efektom (Leveraged exposure to indices or indicies with embedded leverage):

Pre derivát dodávajúci pákové vystavenie sa riziku na podkladový index alebo indexy, ktoré obsahujú vnorené pákové vystavenie sa riziku na jeho zloženie, sa použije štandardný vhodný záväzkový prístup na príslušné aktíva

Na účely konverzie pozícií štandardných derivátov sa rozumie

a) futures pevný termínový obchod uzatváraný na regulovanom alebo na inom organizovanom verejnom trhu, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo prevziať na určenom mieste v dohodnutom čase a za vopred dohodnutú cenu, vybranú zo štandardizovanej ponuky tohto trhu, štandardizované množstvo finančného nástroja; zmluvná strana sa zároveň zaväzuje zaplatiť organizátorovi trhu počiatočnú maržu, a ak je to potrebné, spláca organizátorovi tohto trhu variačnú maržu,

b) menovým future (Currency Future) štandardizovaný prevoditeľný kontrakt, ktorý umožňuje kúpiť jednu menu a predať inú menu v presne určenom dni a pri určenom výmennom kurze v budúcnosti; menové futures kontrakty umožňujú investorom zabezpečiť sa proti menovému riziku,

c) Plain Vanilla základná alebo štandardná verzia finančných nástrojov, zvyčajne opcií, dlhopisov, futures a swapov; Plain Vanilla je opakom exotického nástroja, ktorý upravuje zložky tradičných finančných nástrojov, čím vedie do komplexnejších cenných papierov,

d) Plain Vanilla opciou kategória opcie, ktorá zahrnuje len také opcie, ktoré obsahujú najštandardnejšie zložky; Plain Vanilla opcia má deň uplynutia platnosti opcie (expiration date) a jasnú uplatnenú cenu (strike price),

e) opciou právo zmluvnej strany odobrať alebo dodať predmet opcie a povinnosť druhej zmluvnej strany, ak o to požiada zmluvná strana, dodať alebo odobrať predmet opcie za cenu dohodnutú pri uzavretí obchodu, pričom doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania, je dlhšia ako pri spotovom obchode,

f) swapciou opcia na uzavretie určitého podkladového swapu,

g) deltou opcie veľkosť zmeny ceny opcie vyvolanej jednotkovou zmenou ceny podkladového nástroja pre príslušnú opciu,

h) swapom pevný termínovaný obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo finančného nástroja za iný finančný nástroj,

i) swapom pevnej/pohyblivej úrokovej sadzby (Fixed/Floating Rate Interest Rate Swap) pevný termínovaný obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje v dohodnutý deň zameniť úrok vypočítaný pohyblivou úrokovou mierou z určenej istiny za úrok vypočítaný pevnou úrokovou mierou z určenej istiny, pričom obe platby znejú na rovnakú menu,

j) menovým swapom (Currency Swap) pevný termínovaný obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň jednu menu za inú menu podľa spotového kurzu platného ku dňu uzavretia obchodu alebo forwardového kurzu platného ku dňu realizácie obchodu a spätne zameniť tie isté meny po uplynutí dohodnutej doby podľa dohodnutého forwardového kurzu platného ku dňu splatnosti obchodu,

k) krížovým menovo-úrokovým swapom (Cross-Currency Interest Rate Swap) pevný termínovaný obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň jednu menu za inú menu podľa spotového kurzu platného ku dňu uzavretia obchodu alebo podľa dohodnutého forwardového kurzu ku dňu začiatku obchodu a spätne zameniť tie isté meny po uplynutí dohodnutej doby podľa dohodnutého forwardového kurzu platného ku dňu splatnosti obchodu, pričom zmluvné strany si platia úroky podľa dohodnutých úrokových mier zo zamenených objemov príslušných mien; zámena a spätná zámena príslušných mien môže byť aj pomyselná,

l) základným swapom celkových výnosov (Basic Total Rate of Return Swap) swap, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu celkový výnos referenčných aktív za celkovú pohyblivú výnosovú sadzbu,

m) iným ako základným swapom celkových výnosov (Non-Basic Total Rate of Return Swap) swap celkových výnosov, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu celkový výnos referenčných aktív za fixnú výnosovú sadzbu alebo za celkový výnos iných referenčných aktív,

n) swapom úverového zlyhania (Credit Default Swap) finančný derivát, pri ktorom jedna zmluvná strana platí druhej zmluvnej strane pravidelné platby v termínoch dohodnutých v deň uzavretia obchodu a druhá zmluvná strana sa zaväzuje poskytnúť prvej zmluvnej strane finančnú ochranu, ak nastane vopred dohodnutá kreditná udalosť (zlyhanie emitenta príslušného finančného nástroja),

o) finančnou rozdielovou zmluvou (Contract for Differences) dvojstranná zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho zaplatiť kupujúcemu rozdiel medzi aktuálnou hodnotou podkladového aktíva a hodnotou podkladového aktíva v čase uzavretia finančnej rozdielovej zmluvy,

p) forwardom pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje dodať alebo odobrať v dohodnutý deň za cenu dohodnutú pri uzatvorení obchodu dohodnuté množstvo finančného nástroja alebo zaplatiť určenú sumu peňažných prostriedkov, ktorá je rozdielom medzi dohodnutou cenou podkladového nástroja a trhovou cenou podkladového nástroja,

q) menovým forwardom (FX Forward) pevný termínový obchod, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje v dohodnutý deň kúpiť alebo predať dohodnutý objem jednej meny za inú menu pri dohodnutom výmennom kurze (forwardovom kurze) v deň uzavretia obchodu alebo zaplatiť v dohodnutý deň sumu peňažných prostriedkov v dohodnutej mene, ktorá je určená rozdielom medzi dohodnutým výmenným kurzom (forwardovým kurzom) a spotovým kurzom menového páru príslušných mien pre dohodnutý objem príslušnej meny v dohodnutý deň.

Príloha č. 2 k opatreniu č. 155/2012 Z. z.

METÓDY KONVERZIE VNORENÝCH DERIVÁTOV PRI VÝPOČTE CELKOVÉHO RIZIKA ZÁVÄZKOVÝM PRÍSTUPOM

Vnorené deriváty (Embedded Derivative) sa konvertujú na ich ekvivalentnú pozíciu podkladového nástroja takto:

1. Konvertibilné dlhopisy (Convertible Bonds):
Počet referenčných akcií x trhová hodnota podkladových referenčných akcií x delta

2. Úverové dlhové cenné papiere (Credit Linked Notes):
Trhová hodnota podkladového referenčného aktíva (aktív)

3. Čiastočne zaplatené cenné papiere (Partly Paid Securities):
Počet akcií/dlhopisov x trhová hodnota podkladového referenčného nástroja

4. Oprávnenia a práva (Warrants and Rights):
Počet akcií/dlhopisov x trhová hodnota podkladového referenčného nástroja x delta

Na účely konverzie pozícií vnorených derivátov sa rozumie

a) konvertibilným dlhopisom (Convertible Bond) dlhový cenný papier, ktorý môže majiteľ konvertovať na pevný počet akcií pri určenej cene pred jeho splatnosťou,

b) úverovým dlhovým cenným papierom (Credit Linked Note) cenný papier s vnoreným swapom úverového zlyhania (credit default swap), ktorý umožňuje previesť špecifické kreditné riziko na úver investorov,

c) čiastočne zaplatenými cennými papiermi (Partly Paid Security) cenné papiere v majetku v dôchodkovom fonde, ktorých nadobudnutie bolo z majetku v dôchodkovom fonde zaplatené len čiastočne a zostávajúca časť je splatná na základe podmienok predávajúceho alebo emitenta,

d) deltou veľkosť zmeny ceny vnoreného derivátu vyvolanej jednotkovou zmenou podkladového nástroja pre príslušný vnorený derivát.

Príloha č. 3 k opatreniu č. 155/2012 Z. z.

METÓDY KONVERZIE POZÍCIÍ NEŠTANDARDNÝCH FINANČNÝCH DERIVÁTOV PRI VÝPOČTE CELKOVÉHO RIZIKA ZÁVÄZKOVÝM PRÍSTUPOM

Pozície neštandardných finančných derivátov sa konvertujú na ich ekvivalentnú pozíciu podkladového nástroja takto:

1. Swapy rozdielu (Variance Swaps)

Nominál rozdielu (variance notional) sa vypočíta takto:

Vzorec 03

kde

nominál vega (vega notional) určuje teoretickú mieru zisku alebo straty vyplývajúcej z 1-percentnej zmeny volatility; pretože realizovaná volatilita nemôže byť nižšia než nula, dlhá swapová pozícia má známu maximálnu stratu; maximálna strata na krátky swap môže byť limitovaná zahrnutím obmedzenia (cap) na volatilitu; bez obmedzenia na volatilitu sú však možné straty krátkeho swapu nelimitované,

metóda konverzie, ktorá sa použije pre daný kontrakt v čase t, je

b) nominál rozdielu (variance notional) x (aktuálny) rozdielt (bez volatility cap),

c) nominál rozdielu (variance notional) x min [(aktuálny) rozdielt; volatilita cap2] (s volatilitou cap)

Vzorec 04

Na účely konverzie pozície neštandardného derivátu sa swapom rozdielu (Variance swap) rozumie swap, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje zameniť peňažnú čiastku, ktorá je závislá od rozdielu zmien trhových hodnôt podkladového aktíva, za pevnú sumu určenú pri uzavretí swapového kontraktu.

2. Swapy volatility (Volatility Swaps)
Analogicky so swapmi rozdielu sa pre swapy volatility použije metóda konverzie pre daný kontrakt v čase t takto:

a) nominál vega (notional vega) x (aktuálna) volatilitat (bez cap volatility),

b) nominál vega x min [(aktuálna) volatilitat; cap volatility] (s volatilitou cap),
pričom (aktuálna) volatilitat je funkciou realizovanej a implicitnej volatility.

Príloha č. 4 k opatreniu č. 155/2012 Z. z.

METÓDA KONVERZIE BARIÉROVÝCH OPCIÍ (KNOCK-IN ALEBO KNOCK-OUT) PRI VÝPOČTE CELKOVÉHO RIZIKA ZÁVÄZKOVÝM PRÍSTUPOM

Bariérové opcie (knock-in alebo knock-out) sa konvertujú na ich ekvivalentnú pozíciu podkladového nástroja takto:

Počet kontraktov x veľkosť nominálu kontraktu (notional contract size) x trhová hodnota podkladového akciového podielu x maximálna delta, pričom maximálna delta sa rovná najvyššej (ak je pozitívna) alebo najnižšej (ak je negatívna) hodnote, ktorú delta opcie môže dosiahnuť, zohľadňujúc všetky možné trhové scenáre.

Príloha č. 5 k opatreniu č. 155/2012 Z. z.

METÓDY KONVERZIE POZÍCIÍ DERIVÁTOV DRAHÉHO KOVU ALEBO DERIVÁTOV INDEXU DRAHÝCH KOVOV PRI VÝPOČTE CELKOVÉHO RIZIKA ZÁVÄZKOVÝM PRÍSTUPOM

Pozície derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov sa konvertujú na ich ekvivalentnú pozíciu podkladového nástroja takto:

1. Futures drahých kovov

1.1 Futures zlata (Gold Futures)

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového podielu zlata

1.2 Futures striebra (Silver Futures)

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového podielu striebra

1.3 Futures platiny (Platinum Futures)

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového podielu platiny

1.4 Futures paládia (Palladium Futures)

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová cena podkladového podielu paládia

1.5 Indexové futures drahých kovov (Index Futures)

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x úroveň indexu drahých kovov

2. Opcie drahých kovov (zlato, striebro, platina, paládium)
Plain Vanilla (kúpené/predané puts and calls)

2.1 Plain Vanilla opcie na futures drahých kovov

Počet kontraktov x nominálna veľkosť kontraktu (notional contract size) x trhová hodnota podkladového drahého kovu x delta

Na účely konverzie pozícií derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov sa rozumie

a) futures drahého kovu pevný termínový obchod uzatvorený podľa § 82b ods. 1 zákona, pri ktorom sa zmluvná strana zaväzuje predať alebo kúpiť na určenom mieste v dohodnutom čase a za vopred dohodnutú cenu, vybranú zo štandardizovanej ponuky tohto trhu, štandardizované množstvo drahého kovu, s ktorým je spojené právo na finančné vyrovnanie; zmluvná strana sa zároveň zaväzuje zaplatiť organizátorovi trhu počiatočnú maržu, a ak je to potrebné, spláca organizátorovi tohto trhu variačnú maržu,

b) opciou na futures drahého kovu je opčný obchod uzatvorený podľa § 82b ods. 1 zákona, pri ktorom podkladovým aktívom je futures drahého kovu (napr. Gold Futures Contract); zmluvná strana má právo kúpiť alebo predať podkladový futures drahého kovu a druhá strana má povinnosť, ak o to požiada zmluvná strana, predať alebo kúpiť podkladový futures drahého kovu za cenu dohodnutú pri uzavretí obchodu, pričom doba, ktorá uplynie od uzavretia obchodu do jeho vysporiadania, je dlhšia ako pri spotovom obchode a s obchodom je spojené právo na finančné vyrovnanie,

c) deltou opcie drahého kovu veľkosť zmeny ceny opcie vyvolanej zmenou ceny podkladového nástroja pre príslušnú opciu.

Príloha č. 6 k opatreniu č. 155/2012 Z. z.

METÓDA KONVERZIE DERIVÁTOV ÚROKOVEJ SADZBY PRI POUŽITÍ VZÁJOMNÉHO ZAPOČÍTANIA DURÁCIE PRI VÝPOČTE CELKOVÉHO RIZIKA ZÁVÄZKOVÝM PRÍSTUPOM

Deriváty úrokovej sadzby sa konvertujú na ich ekvivalentnú pozíciu podkladového nástroja takto:

1. Každý finančný derivát úrokovej sadzby sa pridelí do príslušného pásma („bucket“) nasledujúceho rebríčka podľa splatnosti:

BucketPásmo splatnosti
10 – 2 roky
22 – 7 rokov
37 – 15 rokov
4> 15 rokov

2. Vypočíta sa ekvivalentná pozícia podkladového nástroja každého derivátu úrokovej sadzby ako jeho durácia vydelená cieľovou duráciou dôchodkového fondu a vynásobí trhovou hodnotou podkladového aktíva.

Vzorec 05

kde

duráciaFDI je durácia (citlivosť úrokovej sadzby) derivátu úrokovej sadzby,

duráciatarget je v súlade s investičnou stratégiou, smerovými pozíciami a s očakávanou úrovňou rizík v každom čase a bude iným spôsobom upravená a je zároveň v súlade s duráciou portfólia za normálnych trhových podmienok,

MtMunderlying je trhová hodnota podkladového aktíva.

3. Vzájomne sa započítajú dlhé a krátke ekvivalentné pozície podkladových nástrojov v rámci každého pásma (bucketu). Čiastka dlhej pozície, ktorá je započítaná s krátkou pozíciou, je započítaná pozícia pre to pásmo.

4. Započíta sa čiastka zostávajúcej dlhej (alebo krátkej) pozície v pásme (i) s čiastkou zostávajúcej krátkej (dlhej) pozície zostávajúcej v pásme (i+2).

5. Započíta sa čiastka medzi nezapočítanými dlhými a krátkymi pozíciami dvoch najvzdialenejších pásiem.

6. Vypočíta sa celkové riziko podielového fondu ako súčet

a) 0 % započítanej pozície za každé pásmo,

b) 40 % započítaných pozícií medzi dvoma susednými pásmami (i) a (i+1),

c) 75 % započítaných pozícií medzi dvoma vzdialenými pásmami oddelenými ďalším pásmom, znamenajúce pásma (i) a (i+2),

d) 100 % započítaných pozícií medzi dvoma najvzdialenejšími pásmami,

e) 100 % zostávajúcich nezapočítaných pozícií.

Príloha č. 7 k opatreniu č. 155/2012 Z. z.

ZÁSADY ÚPRAVY LIMITU ABSOLÚTNEJ HODNOTY V RIZIKU

Úprava limitu absolútnej hodnoty v riziku (Value at Risk) na rozdielne intervaly spoľahlivosti a rozdielne časové horizonty, pre ktoré sa vypočítava hodnota v riziku, sa vykonáva v súlade s týmito zásadami:

1. Pri prispôsobení maximálneho limitu absolútnej hodnoty v riziku na rozdielny interval spoľahlivosti sa zohľadňuje táto tabuľka normálneho rozdelenia:

Úroveň
spoľahlivosti
Koeficient
normálneho
rozdelenia
99,0 % 2,326
97,5 % 1,96
95,0 % 1,645

2. Pre interval spoľahlivosti y % a časový horizont 20 dní sa maximálny limit absolútnej hodnoty v riziku podľa § 23 ods. 2 s intervalom spoľahlivosti x % (napr. 99 %) upraví na nový maximálny limit absolútnej hodnoty v riziku podľa tohto vzorca:

Vzorec 06

kde VaR je hodnota v riziku (Value at Risk)

3. Ak sa na výpočet celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku používa vo vnútorných postupoch správcovskej spoločnosti interval spoľahlivosti 95 %, použitie vzorca podľa bodu 2 vedie k nasledujúcej novej výške maximálneho limitu absolútnej hodnoty v riziku:

Vzorec 07

4. Rovnakým spôsobom ako v bodoch 2 a 3 možno postupovať pri úprave limitu absolútnej hodnoty v riziku z jedného časového horizontu na iný časový horizont použitím druhej odmocniny časového pravidla. Na používanie metódy absolútnej hodnoty v riziku s časovým horizontom x dní a intervalom spoľahlivosti 99 % sa maximálny limit absolútnej hodnoty v riziku podľa § 23 ods. 2 s časovým horizontom t dní (napr. 20) upraví na nový limit absolútnej hodnoty v riziku podľa tohto vzorca:

Vzorec 08

5. Ak sa na výpočet celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku používa časový horizont päť dní, použitie vzorca podľa bodu štyri vedie k tejto novej výške maximálneho limitu absolútnej hodnoty v riziku

Vzorec 09

6. Ak sa na výpočet celkového rizika metódou absolútnej hodnoty v riziku používa interval spoľahlivosti 95 % a časový horizont päť dní, nová výška maximálneho limitu absolútnej hodnoty v riziku je

Vzorec 10

Poznámky pod čiarou

1) § 71h zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).