Zákon č. 307/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-307

(v znení č. 474/2013 Z. z.(nepriamo), 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 109/2009
Platnosť od 29.07.2009
Účinnosť od 20.05.2018
Aktuálne znenie 20.05.2018

307

ZÁKON

z 19. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z. a zákona č. 305/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položky 67 a 68 vrátane poznámok znejú:

„Položka 67

Podanie žiadosti o
a) udelenie typového schválenia (celého) vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN a LS...............................................................................................................................................................................................................................................150 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode....................................................................................................................................................................................................................................................200 eur,
b) udelenie typového schválenia ES (celého) vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2..............................................................................................................................................................................................................................................................................200 eur,
2. pre kategórie vozidiel L1e až L7e.......................................................................................................................................................................................................................................................................300 eur,
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode................................................................................................................................................................................................................................. 400 eur,
c) udelenie typového schválenia ES vozidla podľa regulačného aktu alebo o udelenie homologizácie typu vozidla...........................................................................................................................200 eur,
d) udelenie viacstupňového typového schválenia vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN a LS...............................................................................................................................................................................................................................................150 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode....................................................................................................................................................................................................................................................200 eur,
e) udelenie viacstupňového typového schválenia ES vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 200 eur,
2. pre kategórie vozidiel L1e až L7e....................................................................................................................................................................................................................................................................... 300 eur,
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode................................................................................................................................................................................................................................. 400 eur,
f) udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky100 eur,
g) udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného aktu alebo o udelenie
homologizácie typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ..................................................................................................................................................................................
150 eur,
h) udelenie typového schválenia pre časti a vybavenia predstavujúce vážne nebezpečenstvo.................................................................................................................................................................150 eur,
i) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení.......................................................................................................................................................................   50 eur,
j) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení ES alebo homologizácii typu.................................................................................................................. 100 eur,
k) uznanie typového schválenia ES vozidla.......................................................................................................................................................................................................................................................... 100 eur,
l) uznanie rozšíreného typového schválenia ES vozidla.....................................................................................................................................................................................................................................  50 eur,
m) zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie ES pri použití nových technológií alebo koncepcií nezlučiteľných
s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi......................................................................................................................................................................................................................................................
200 eur,
n) povolenie hromadnej prestavby vozidla...........................................................................................................................................................................................................................................................   50 eur,
o) schválenie hromadnej prestavby typu vozidla
1. montážou plynového zariadenia.........................................................................................................................................................................................................................................................................   50 eur,
2. inou prestavbou ako v prvom bode.................................................................................................................................................................................................................................................................... 200 eur,
p) rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby typu vozidla...............................................................................................................................................................................................   50 eur.
Splnomocnenie
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena n) tejto položky správny orgán vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 68

Podanie žiadosti o
a) povolenie výroby jednotlivého vozidla................................................................................................................................................................................................................................................................   20 eur,
b) povolenie prestavby jednotlivého vozidla..........................................................................................................................................................................................................................................................   20 eur,
c) schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN...................................................................................................................................................................................................................................................... 100 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode..................................................................................................................................................................................................................................................... 200 eur,
d) uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla................................................................................................................................................................................................................. 100 eur,
e) uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla......................................................................................................................................................................................................................................... 100 eur,
f) schválenie jednotlivo dovezeného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN......................................................................................................................................................................................................................................................150 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode..................................................................................................................................................................................................................................................... 300 eur,
g) opätovné schválenie jednotlivého vozidla......................................................................................................................................................................................................................................................... 100 eur,
h) schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.................................................................................................   50 eur,
i) schválenie prestavby jednotlivého vozidla
1. montážou plynového zariadenia.........................................................................................................................................................................................................................................................................   50 eur,
2. inou prestavbou ako v prvom bode.................................................................................................................................................................................................................................................................... 300 eur,
j) výmenu karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla, výmenu rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla alebo zmenu
obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov..........................
  20 eur,
k) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až j) pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona20a)....................................................................................................................
  2 eurá.
Splnomocnenie
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmen a) a b) tejto položky správny orgán vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.
Poznámka
Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen c) a h) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009 Z. z.“.

2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA sa za položku 68 vkladá položka 68a, ktorá znie:

„Položka 68a

a) Vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla správnym orgánom...........................................................................................................................  5 eur
b) Vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla správnym orgánom ako náhrada za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené
osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla........................................................................................................................................................................................
20 eur
c) Vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla správnym orgánom ako náhrada za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené 
osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov.............................................................................
40 eur
d) Vykonanie zmeny alebo zmien v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.......................................................................................................................  5 eur
e) Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla.............   5 eur.“.

3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA sa vypúšťa položka 69.

4. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položke 69a v poznámke pod čiarou k odkazu 21a sa citácia „§ 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel” nahrádza citáciou „§ 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá“.

5. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položka 72 vrátane poznámky znie:

„Položka 72

Podanie žiadosti o
a) udelenie osvedčenia výrobcu22)........................................................................................................................................................20 eur,
b) udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu22)......................................................................................................................................30 eur,
c) zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti...................................................................................20 eur,
d) zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti..................................................................30 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.“.

6. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA sa za položku 72 vkladá položka 72a, ktorá vrátane poznámky znie:

„Položka 72a

a) Podanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania vozidiel........................................................................................................................................................................300 eur
b) Podanie žiadosti o zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania vozidiel............................................................................................................................................................................  50 eur
c) Podanie žiadosti o oznámenie poverenej technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie.............................100 eur
d) Podanie žiadosti o doplnenie oznámenia poverenej technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie.........  50 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.“.

7. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položka 73 vrátane poznámky znie:

„Položka 73

Podanie žiadosti o
a) dočasné vyradenie vozidla z premávky
1. v lehote do 1 roka.................................................................................................................................................................................................................................................    5 eur,
2. v lehote od 1 roka do 2 rokov.............................................................................................................................................................................................................................  20 eur,
3. v lehote od 2 rokov do 4 rokov...........................................................................................................................................................................................................................  35 eur,
4. v lehote od 4 rokov do 6 rokov...........................................................................................................................................................................................................................  70 eur,
5. v lehote od 6 rokov do 10 rokov.........................................................................................................................................................................................................................170 eur,
6. v lehote nad 10 rokov..........................................................................................................................................................................................................................................350 eur,
b) opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky.....................................................................    5 eur,
c) povolenie výnimky podľa osobitného predpisu22ac)....................................................................................................................................................................................  20 eur,
d) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel....................................................................................................................................................................................................    5 eur,
e) pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN............................................................................................................................................................................  20 eur.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok
lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.“.

8. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA v položke 76 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená a) až f).

9. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA v položke 76 v poznámkach sa vypúšťa prvý bod a súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.

10. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položky 78 a 78a vrátane poznámky znejú:

„Položka 78

a) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie
1. stanice technickej kontroly....................................................................................................................................................................................200 eur,
2. pracoviska emisnej kontroly.................................................................................................................................................................................200 eur,
3. pracoviska kontroly originality...............................................................................................................................................................................200 eur,
4. pracoviska montáže plynových zariadení  50 eur.
b) Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie
1. technických kontrol vozidiel...................................................................................................................................................................................200 eur,
2. emisných kontrol motorových vozidiel.................................................................................................................................................................200 eur,
3. kontrol originality vozidiel.......................................................................................................................................................................................200 eur,
4. montáže plynových zariadení................................................................................................................................................................................  50 eur.
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom oprávnení podľa písmena b).............................................................................................  50 eur.
Poznámky
1. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a) a b) tejto položky požaduje viac povolení alebo oprávnení, poplatky sa sčítavajú.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.

Položka 78a

a) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo predĺženia
platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1. kontrolného technika.................................................................................................................................................................................80 eur,
2. technika emisnej kontroly.........................................................................................................................................................................80 eur,
3. technika kontroly originality......................................................................................................................................................................80 eur,
4. technika montáže plynových zariadení...................................................................................................................................................80 eur.
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1. kontrolného technika.................................................................................................................................................................................10 eur,
2. technika emisnej kontroly.........................................................................................................................................................................10 eur,
3. technika kontroly originality......................................................................................................................................................................10 eur,
4. technika montáže plynových zariadení...................................................................................................................................................10 eur.
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa písmena b)...................................10 eur.
Splnomocnenie
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena a) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.“.

11. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA sa za položku 78a vkladá položka 78b, ktorá vrátane poznámky znie:

„Položka 78b

Podanie žiadosti o
a) schválenie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality.......................................................................100 eur,
b) predĺženie platnosti v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality...........100 eur,
c) zmenu v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality..................................  50 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.“.

12. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položka 83 znie:

„Položka 83

a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty..................................................................................................464,50 eura
b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty..........................................................................................331,50 eura
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy...................................................................................................165,50 eura
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty...................................  99,50 eura
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií..........................................................          66 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. Triedy a miestnych komunikácií..................           33 eur“.

Čl. IV

Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z. a zákona č. 232/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 6 ods. 2 sa slová „do vlastníctva štátu“ nahrádzajú slovami „do svojho vlastníctva“.

2. V § 6 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

3. V § 13 ods. 2 sa slová „§ 2 ods. 3, § 4 ods. 1 a § 6 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 3 a § 4 ods. 1“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.