Opatrenie č. 153/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 624/2006 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-153
Čiastka 56/2009
Platnosť od 28.04.2009
Účinnosť od 01.05.2009 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.
Znenie 01.05.2009

153

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 15. apríla 2009,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 624/2006 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 534/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 624/2006 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu sa mení takto:

1. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 a 10 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia; to neplatí, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia a súčasne výmenou prijímajú nové nepoužívané hnuteľné veci do vlastníctva štátu.“.

2. V nadpise § 7 sa slová „(k § 13 ods. 6 zákona)“ nahrádzajú slovami „(k § 13 ods. 10 zákona)“.

3. V § 7 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

4. V nadpise § 8 sa slová „(k § 13 ods. 9 zákona)“ nahrádzajú slovami „(k § 13 ods. 10 zákona)“.

5. V § 8 odsek 1 sa slová „v § 13 ods. 7 písm. a) a f) zákona“ nahrádzajú slovami „v § 13 ods. 8 písm. a) a d) zákona“.


Čl. II

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2009.


Viera Tomanová v. r.