Oznámenie č. 208/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2007

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-208
Čiastka 92/2007
Platnosť od 27.04.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2007.

Pôvodný predpis 27.04.2007

208

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

opatrenie z 19. apríla 2007 č. 11165/2007-0L, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2007.

Opatrenie ustanovuje výšku náhrady za bolesť a výšku za sťaženie spoločenského uplatnenia za jeden bod, čo predstavuje v roku 2007 375,22 Sk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 13/2007 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.