Vyhláška č. 606/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením v znení vyhlášky č. 774/2004 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-606
Čiastka 230/2006
Platnosť od 24.11.2006 do14.06.2012
Účinnosť od 01.01.2007 do14.06.2012
Zrušený 163/2012 Z. z.
Znenie 01.01.2007

606

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 7. novembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením v znení vyhlášky č. 774/2004 Z. z.

Národná banka Slovenska podľa § 112 ods. 2 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 440/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením v znení vyhlášky č. 774/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písmeno n) znie:

n) informácia o výške výnosu v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez uvedenia informácie o percentuálne vyjadrenej výške priemernej miery inflácie za príslušné obdobie meranej indexom spotrebiteľských cien, vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky a informácie o tom, že zverejnený výnos túto mieru inflácie nezohľadňuje,“.

2. V § 1 ods. 1 písm. p) tretí bod znie:

3. za celé obdobie od začatia vytvárania dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti predchádzajúce mesiacu, v ktorom sa táto informácia uverejňuje,“.

3. V § 1 ods. 1 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:

s) informácia o výške aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky bez uvedenia dňa, pre ktorý sa táto aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky určila, a bez uvedenia názvu dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pre ktorý je táto aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky určená,“.

Doterajšie písmená s) až y) sa označujú ako písmená t) až z).

4. V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno z).


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007.


Ivan Šramko v. r.