Zákon č. 311/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-311
Čiastka 133/2005
Platnosť od 15.07.2005
Účinnosť od 01.08.2005
Aktuálne znenie 01.08.2005

311

ZÁKON

z 29. júna 2005

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Používanie informačno-technických prostriedkov pre Vojenské spravodajstvo na základe písomnej žiadosti a po predložení písomného súhlasu zákonného sudcu technicky zabezpečuje Policajný zbor.“.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

2. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Členovia výboru majú právo v sprievode príslušníka príslušného orgánu štátu vstupovať do chránených priestorov orgánu štátu, ktorý má právo používať informačno-technické prostriedky podľa § 2.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.