Zákon č. 114/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-114

(v znení č. 513/2009 Z. z.)

Čiastka 54/2004
Platnosť od 05.03.2004 do29.02.2012
Účinnosť od 01.01.2010 do29.02.2012
Zrušený 56/2012 Z. z.
Znenie 01.01.2010

114

ZÁKON

zo 4. februára 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 386/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z. a zákona č. 534/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 písm. b) sa za slová „cestovného a úhrady“ vkladajú slová „v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu“ .

2. V § 11 ods. 1 písm. d) sa za slová „osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného“ vkladajú slová „v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko zákonného zástupcu“.

3. V § 14 ods. 3 sa slová „je stonásobok“ nahrádzajú slovami „ju do stonásobku základného cestovného bez príplatkov a zliav určí dopravca v prepravnom poriadku“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.