Vyhláška č. 347/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1998-347
Čiastka 138/1998
Platnosť od 19.11.1998 do30.09.2006
Účinnosť od 01.12.1998 do30.09.2006
Zrušený 533/2006 Z. z.
Znenie 01.12.1998

347

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 27. októbra 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).

2) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

2. V § 2 ods. 1 sa slová „Protiradiačné a protichemické opatrenia“ nahrádzajú slovami „Protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 3 ods. 14 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

4. Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 9 znejú:

6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

8) § 13 ods. 1 písm. j), § 14 ods. 1 písm. b), § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) Napríklad § 24 a 25 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.“.

5. V § 3 ods. 3 sa slová „život, zdravie, majetok alebo životné prostredie“ nahrádzajú slovami „život, zdravie alebo majetok“.

6. V § 3 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Oblasťou predpokladaného ohrozenia sa rozumie územie okolo havarovaného dopravného prostriedku pri preprave nebezpečných látok po dopravných komunikáciách a pri ohrození biologickými nebezpečnými látkami zo stacionárneho zdroja ohrozenia, v ktorom sa pri vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečných látok môže ohroziť život, zdravie alebo majetok.

(5) Ohrozeným územím sa rozumie územie vymedzené určenou hranicou oblasti ohrozenia; ak hranica oblasti ohrozenia prechádza hoci len časťou sídelného útvaru,9a) za ohrozené územie sa považuje celý sídelný útvar.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 14 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 109/1998 Z. z.).“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) § 14 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 3 ods. 8 sa slová „sa podieľa na zabezpečovaní monitorovania“ nahrádzajú slovami „zabezpečuje monitorovanie“.

9. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) Napríklad § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z.“.

10. Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

15) § 3a ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

16) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

11. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Zariadenia civilnej ochrany16) sú:

a) miesto civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty,

b) stanica civilnej ochrany na dekontamináciu odevov,

c) stanica civilnej ochrany na dekontamináciu dopravných prostriedkov,

d) stanica civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej očisty,

e) chemické laboratórium civilnej ochrany,

f) kontrolné stanovište.“.

12. Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20 znejú:

19) § 3 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

20) § 4 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

13. V § 13 sa vypúšťajú odseky 2 a 6. Doterajšie odseky 3 až 5, 7 a 8 sa označujú ako odseky 2 až 6.

14. V § 13 odsek 4 znie:

(4) Krajský úrad na základe oznámenia odosielateľa alebo príslušného orgánu colnej správy o preprave nebezpečných látok oznámi údaje o preprave nebezpečných látok21) tomu krajskému úradu, na ktorého územie preprava smeruje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

15. V § 14 odseky 1 až 3 znejú:

(1) Odosielatelia pred realizáciou prepravy nebezpečných látok, jadrového materiálu, rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva, ktorých preprava sa uskutočňuje na základe povolenia vydaného Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky, okrem plnenia povinností uvedených v osobitných predpisoch22) oznamujú údaje o preprave a dopravnom prostriedku, ktorým sa vykonáva preprava nebezpečných látok podľa prílohy č. 4, orgánu civilnej ochrany krajského úradu, z ktorého územného obvodu sa preprava uskutočňuje, a to najneskôr pred začatím prepravy.23) Zoznam nebezpečných látok je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Odosielateľ nebezpečných látok pri preprave v cestnej doprave vybavuje vodiča sprievodnými dopravnými dokladmi, písomnými pokynmi pre prípad nehody, označuje jednotlivé kusy nákladu, prípadne vozidlo bezpečnostnými značkami a prekontroluje výstroj a vybavenie vozidla určeného na vykonanie prepravy podľa osobitných predpisov.24)

(3) Orgán colnej správy na cestnom hraničnom priechode oznamuje orgánu civilnej ochrany krajského úradu dostupné údaje podľa prílohy č. 4 písm. c), e), f), i) a j) a zástupca železničnej stanice na železničnom hraničnom priechode oznamuje orgánu civilnej ochrany krajského úradu údaje podľa prílohy č. 4 písm. c), e), f), g) a j) o tranzitnej preprave a dopravnom prostriedku, ktorým sa vykonáva preprava nebezpečných látok,25) okamžite po vstupe na územie republiky a po opustení územia republiky; ak ide o prepravu jadrového materiálu, rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva, nahlasuje údaje o tranzitnej preprave aj Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 až 25 znejú:

22) Napríklad Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. v znení neskorších predpisov), vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1967 Zb. o nadobudnutí účinnosti nového znenia Prílohy I Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM), vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4 zákona č. 130/1998 Z. z.

23) § 16 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

24) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.
Zákon č. 494/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 4 zákona č. 130/1998 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.

25) § 6 ods. 2 a § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

16. V prílohe č. 1 časti A bode 1 písmeno a) znie:

a) plán varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,“.

17. V prílohe č. 1 časti A sa bod 1 dopĺňa písmenami r), s) a t), ktoré znejú:

r) plán ukrytia obyvateľstva,

s) plán regulácie pohybu osôb,

t) plán vykonania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.“.

18. V prílohe č. 1 časti A bode 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

19. V prílohe č. 1 časti B bode 2 sa za slová „na krajskej a republikovej úrovni v mierkach“ vkladá mierka „1 : 100 000,“.

20. V prílohe č. 2 časti A bode 1 písm. a) a b) sa slová „ohrozením života a životného prostredia“ nahrádzajú slovami „ohrozením života, zdravia alebo majetku“.

21. V prílohe č. 2 časti B bode 1 písmeno c) znie:

c) na 16 sektorov s veľkosťou stredového uhla 22,5o, pričom stred prvého sektora je orientovaný na sever.“.

22. V prílohe č. 2 časti B body 4 a 5 znejú:

4. V plánovacej dokumentácii sa hranica pásma vymedzená vzdialenosťou

a) 5 km od zdroja ohrozenia označuje písmenom A a zakresľuje sa prerušovanou čiarou čiernej farby,

b) 10 km od zdroja ohrozenia označuje písmenom B a zakresľuje sa plnou čiarou hnedej farby,

c) 20 km a 30 km od zdroja ohrozenia označuje písmenom C a zakresľuje sa prerušovanou čiarou červenej farby.

5. Pri vzniku jadrovej havárie na jadrových zariadeniach1) sa hranica bližšie ohrozeného a hranica ohrozeného územia zakresľuje plnou čiernou čiarou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 24 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.“.

23. V prílohe č. 3 časti A bode 1 sa slová „„H“ je polomer (hĺbka) pásma smrteľného alebo pásma zraniteľného zamorenia udaný v metroch (m),“ nahrádzajú slovami „„H“ je polomer (hĺbka) pásma smrteľného ohrozenia alebo pásma ohrozenia zdravia udaný v metroch (m),“.

24. V prílohe č. 3 sa časť A dopĺňa bodmi 10, 11 a 12, ktoré znejú:

10. Za množstvo nebezpečnej látky sa považuje jednotkové množstvo limitované kapacitou technologického zariadenia alebo zásobníka, ktoré môže preukázateľne jednorazovo uniknúť pri mimoriadnej udalosti.

11. V prípade, že sú technologické zariadenia alebo zásobníky tak navzájom vzdialené, že účinky mimoriadnej udalosti môžu spôsobiť ich súčasné poškodenie, berie sa za jednotkové množstvo súčet jednotlivých jednotkových množstiev.

12. Pre každý druh nebezpečnej látky a jednotkové množstvo sa výpočet a vyhodnotenie vykonáva samostatne.“.

25. V prílohe č. 3 časť B znie:

„B. Rádioaktívne látky

Oblasť sa vymedzuje pre každé jadrové zariadenie samostatne.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) § 25 ods. 19 a § 13 zákona č. 130/1998 Z. z.“.

26. Za prílohu č. 4 sa dopĺňa príloha č. 5, ktorá znie:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 300/1996 Z. z.

NEBEZPEČNÉ LÁTKY, KTORÝCH PREPRAVA SA OZNAMUJE

UN Kemmlerov Názov Hlásiť od
kód množstva v (kg)
1005 268 AMONIAK KVAPALNÝ 1 000
1010 239 BUTADIÉN 1 000
1011 23 BUTÁN 1 000
1012 23 BUTÉN 1 000
1017 266 CHLÓR 1 000
1027 23 CYKLOPROPÁN 1 000
1028 236 DIFLUÓRDICHLÓRMETÁN S 12 % ETYLÉNOXIDU 1 000
1032 236 DIMETYLAMÍN BEZVODÝ 1 000
1033 23 DIMETYLÉTER 1 000
1036 236 ETYLAMÍN BEZVODÝ 1 000
1037 236 ETYLCHLORID 1 000
1038 223 ETYLÉN KVAPALNÝ 1 000
1040 236 ETYLÉNOXID S DUSÍKOM 500
1041 236 ETYLÉNOXID NAJVIAC S 10 %-HM. OXIDU UHLIČITÉHO 500
1045 266 FLUÓR, STLAČENÝ 100
1048 286 BROMOVODÍK 1 000
1049 233 VODÍK STLAČENÝ 1 000
1050 286 CHLOROVODÍK 1 000
1052 886 FLUOROVODÍK 1 000
1053 236 SÍROVODÍK 1 000
1061 236 METYLAMÍN BEZVODÝ 1 000
1062 263 METYLBROMID 1 000
1063 236 METYLCHLORID 1 000
1064 236 METYLMERKAPTÁN 1 000
1067 265 TETRAOXID DUSÍKA (PEROXID DUSÍKA; OXID DUSIČITÝ) 1 000
1076 266 FOSGÉN 500
1079 26 OXID SÍRIČITÝ 1 000
1082 236 CHLÓRTRIFLUÓRETYLÉN 1 000
1083 236 TRIMETYLAMÍN BEZVODÝ 1 000
1086 239 VINYLCHLORID 1 000
1087 236 VINYLMETYLÉTER 1 000
1089 33 ACETALDEHYD 1 000
1090 33 ACETÓN 5 000
1098 663 ALYLALKOHOL 500
1100 633 ALYLCHLORID 1 000
1120 30 BUTANOL 5 000
1123 30 BUTYLACETÁT 3 000
1125 338 BUTYLAMÍN 1 000
1131 336 SÍROUHLÍK 1 000
1155 33 DIETYLÉTER 5 000
1170 33 ETANOL 10 000
1173 33 ETYLACETÁT 10 000
1184 336 ETYLÉNDICHLORID 1 000
1193 33 METYLETYLKETÓN 5 000
1230 336 METANOL 5 000
1238 638 METYLCHLÓRFORMIÁT 1 000
1259 663 TETRAKARBONYL NIKLU (KARBONYL NIKLU ) 500
1265 33 PENTÁNY KVAPALNÉ 1 000
1280 336 PROPYLÉNOXID 1 000
1541 66 ACETÓNKYÁNHYDRID 1 000
1545 69 ALLYLISOTIOKYANÁT 500
1547 60 ANILÍN 1 000
1553 66 KYSELINA ARZENIČITÁ, KVAPALNÁ (H3AsO4 1 000
1556 66 ZLÚČENINY ARZÉNU, KVAPALNÉ, ANORGANICKÉ 1 000
1560 66 CHLORID ARZENITÝ 1 000
1580 66 CHLÓRPIKRÍN 500
1582 236 ZMESI METYLCHLORIDU A CHLÓRPIKRÍNU, SKVAPALNENÝ PLYN 500
1610 663 VEĽMI JEDOVATÉ KVAPALINY S DRÁŽDIVÝM ÚČINKOM
OBSAHUJÚCE HALOGÉNY S BODOM VZPLANUTIA NIŽŠÍM
AKO 55 °C 500
1613 663 KYANOVODÍK, VODNÉ ROZTOKY 1 000
1649 66 TETRAETYLOLOVO 500
1649 66 ALKYLY OLOVA S ORGANICKÝMI ZLÚČENINAMI, KTORÉ
OBSAHUJÚ HALOGÉNOVÉ ZMESI 500
1649 66 ZMES ALKYLU OLOVA SO ZLÚČENINAMI, KTORÉ OBSAHUJÚ
HALOGÉNY 1 000
1649 663 TETRAMETYLOLOVO 1 000
1670 66 PERCHLÓRMETYLMERKAPTÁN 500
1672 66 FENYLKARBYLAMÍNCHLORID 1 000
1694 66 ALFA-BRÓMBENZYLKYANID 1 000
1744 886 BRÓM 1 000
1789 88 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 1 000
1790 886 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ NAJVIAC SO 60 % FLUOROVODÍKA 1 000
1791 85 CHLÓRNANOVÝ ROZTOK S VIAC AKO 16 % AKTÍVNEHO CHLÓRU 5 000
1805 88 KYSELINA FOSFOREČNÁ 1 000
1813 88 HYDROXID DRASELNÝ, PEVNÝ 10 000
1814 88 HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK 10 000
1823 88 HYDROXID SODNÝ, PEVNÝ 10 000
1824 88 HYDROXID SODNÝ, ROZTOK 10 000
1830 88 KYSELINA SÍROVÁ S VIAC AKO 50 % KYSELINY 10 000
1831 886 OLEUM 5 000
1908 88 CHLORITANOVÝ ROZTOK S VIAC AKO 16 % AKTÍVNEHO CHLÓRU 5 000
1912 236 ZMESI METYLCHLORIDU A METYLÉNCHLORIDU,
SKVAPALNENÝ PLYN 1 000
1935 66 KYANIDY ANORGANICKÉ V ROZTOKOCH 1 000
1962 23 ETYLÉN 1 000
1994 663 PENTAKARBONYL ŽELEZA (KARBONYL ŽELEZA) 500
2031 886 KYSELINA DUSIČNÁ 1 000
2073 268 ČPAVOK ROZPUSTENÝ VO VODE S VIAC AKO 35 %,
ALE NAJVIAC 40 % 5 000
2073 268 ČPAVOK ROZPUSTENÝ VO VODE S VIAC AKO 40 %,
ALE NAJVIAC 50 % 5 000
2078 61 TOLUÉNDIIZOKYANATAN A ZMESI IZOMÉROV 1 000
2082 66 ACETYLCYKLOHEXANSULFONYLPEROXID
(ACETYLCYCLOHEXANSULPHONYLPEROXID) 5
2083 66 ACETYLCYKLOHEXANSULFONYLPEROXID S OBSAHOM VODY
NIŽŠÍM AKO 30 % 5
2110 66 TERCIÁLNY BUTYLPEROXYPIVALÁT 10
2133 66 IZOPROPYL PERKARBONÁT 10
2133 66 IZOPROPYL PEROXYDIKARBONÁT 10
2134 66 IZOPROPYL PEROXYDIKARBONÁT 10
2150 66 PEROXYDIKARBONÁT 10
2206 61 ROZTOK IZOKYANATANOV, JEDOVATÝ 500
2209 80 FORMALDEHYDOVÝ ROZTOK 1 000
2312 61 FENOL V ROZTAVENOM STAVE 1 000
2317 66 KYANID SODNOMEĎNATÝ, ROZTOKY 1 000
2337 663 BENZOTIOL (TIOFENOL) 500
2517 23 DIFLUÓRCHLÓRETÁN 1 000
2588 61 PESTICÍD, PEVNÝ, JEDOVATÝ 1 000
2630 66 SELENANY, SELENIČITANY 500
2646 66 HEXACHLÓRCYKLOPENTADIÉN 1 000
2783 66 PESTICÍDY, ORGANICKÉ ZLÚČENINY FOSFORU,
V PEVNOM STAVE 5 000
2789 88 ROZTOK KYSELINY OCTOVEJ S VIAC AKO 80 % HMOTNOSTI
KYSELINY (KYSELINA OCTOVÁ ĽADOVÁ) 1 000
2821 68 FENOL 3 000
2902 61 PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ 1 000
2903 61 PESTICÍD, KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ 1 000
2912 70 LÁTKY RÁDIOAKTÍVNE, S NÍZKOU ŠPECIFICKOU AKTIVITOU (LSA)
2980 78 DUSIČNAN URANYLU HEXAHYDRÁT
2982 72 LÁTKY RÁDIOAKTÍVNE - PLYN
2982 74 LÁTKY RÁDIOAKTÍVNE - TUHÁ LÁTKA, HORĽAVÁ
2982 76 LÁTKY RÁDIOAKTÍVNE - JEDOVATÉ
2982 723 LÁTKY RÁDIOAKTÍVNE - PLYN, HORĽAVÝ
2983 336 ETYLÉNOXID A PROPYLÉNOXID, ZMESI 500
2997 663 PESTICÍDY, DERIVÁTY TRIAZÍNU, KVAPALNÉ,
S BODOM VZPLANUTIA OD 21 °C DO 55 °C 1 000
2999 663 PESTICÍDY, DERIVÁTY KYSELINY CHLÓRFENOXYOCTOVEJ,
KVAPALNÉ 1 000
3001 663 PESTICÍDY, DERIVÁTY KYSELINY FENYLMOČOVEJ, KVAPALNÉ 1 000
3002 66 PESTICÍDY, DERIVÁTY KYSELINY FENYLMOČOVEJ,
KVAPALNÉ, NEHORĽAVÉ 3 500
3003 663 PESTICÍDY, DERIVÁTY KYSELINY BENZOOVEJ, KVAPALNÉ 1 000
3005 663 PESTICÍDY, TIOKARBAMÁTY, KVAPALNÉ,
S BODOM VZPLANUTIA OD 21°C 1 000
3007 663 PESTICÍDY, DERIVÁTY FTALIMIDU, KVAPALNÉ 1 000
3011 663 PESTICÍDY, ANORGANICKÉ ZLÚČENINY ORTUTI, KVAPALNÉ 100
3013 663 PESTICÍDY SO SUBSTITUOVANÝM NITROFENOLOM, KVAPALNÉ 500
3015 663 PESTICÍDY, DERIVÁTY BIPYRIDILU, KVAPALNÉ 500
3017 663 PESTICÍDY, ORGANICKÉ ZLÚČENINY FOSFORU, KVAPALNÉ 1 000
3019 663 PESTICÍDY, ORGANICKÉ ZLÚČENINY CÍNU, KVAPALNÉ 100
3071 663 MERKAPTANY, S BODOM VZPLANUTIA OD 21 °C DO 55 °C 1 000".

27. V prílohe č. 4 písmeno c) znie:

c) chemický názov a množstvo nebezpečnej látky vrátane jej obchodného názvu, Kemmlerov kód a UN kód (identifikačné číslo látky podľa zoznamu Organizácie Spojených národov).“.

28. Slová „nebezpečné škodliviny“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „nebezpečné látky“ v príslušnom gramatickom tvare. Slová „atómová elektráreň“ a „jadrovoenergetické zariadenie“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „jadrové zariadenie“ v príslušnom gramatickom tvare. Slovo „prepravca“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovom „odosielateľ“ v príslušnom gramatickom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.


Gustáv Krajči v. r.