Zákon č. 357/1997 Z. z.Zákon o úprave dôchodkov priznaných v roku 1998

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1997-357
Čiastka 140/1997
Platnosť od 20.12.1997 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1998 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Znenie 01.01.1998

357

ZÁKON

zo 4. decembra 1997

o úprave dôchodkov priznaných v roku 1998

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Starobné dôchodky, invalidné dôchodky, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky priznané od 1. januára 1998 do 31. decembra 1998 sa upravujú o

a) 61,5 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu priznania dôchodku pred úpravou podľa tohto zákona, a

b) pevnú sumu určenú podľa druhu dôchodku, a to o

1. 751 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov;

2. 451 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok;

3. 376 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa;

4. 225 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa;

5. polovicu súm uvedených v prvom bode až vo štvrtom bode, ak ide o dôchodok upravený pre súbeh s iným dôchodkom.

§ 2

Vdovské dôchodky a sirotské dôchodky sa neupravujú podľa § 1, ak boli vymerané z dôchodkov upravených podľa tohto zákona alebo z dôchodkov zvýšených podľa osobitného predpisu.1)

§ 3

Na úpravu dôchodkov podľa § 1 platí rovnako osobitný predpis.2)

§ 4

Dôchodky uvedené v § 1 sa upravujú odo dňa ich priznania.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 154/1997 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

2) § 5 ods. 1 až 3, § 6, § 7 ods. 2 a § 8 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. a zákona č. 154/1997 Z. z.