Nariadenie vlády č. 92/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-92
Čiastka 26/1993
Platnosť od 29.04.1993 do31.01.2002
Účinnosť od 01.05.1993 do31.01.2002
Zrušený 45/2002 Z. z.
Znenie 01.05.1993

92

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. marca 1993,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/1992 Zb. sa mení takto:

§ 27 ods. 6 znie:

(6) Osoby oprávnené na dovoz alebo vývoz omamných látok alebo psychotropných látok alebo prípravkov sú povinné pred každým jednotlivým dovozom alebo vývozom týchto látok, s výnimkou prípravkov s obsahom difenoxylátu, kodeínu, etylmorfínu, folkodínu a efedrínu, požiadať ministerstvo o udelenie osobitného povolenia.".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. májom 1993.


Vladimír Mečiar v. r.