Zákon č. 91/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dočasnom obmedzení postupu podľa zákona o konkurze a vyrovnaní

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-91
Čiastka 26/1993
Platnosť od 29.04.1993 do31.12.2005
Účinnosť od 29.04.1993 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.
Znenie 29.04.1993

91

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. marca 1993

o dočasnom obmedzení postupu podľa zákona o konkurze a vyrovnaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Do 31. mája 1993 môže súd vyhlásiť konkurz1) len pre predlženie dlžníka.


§ 2

Zrušuje sa zákon č. 471/1992 Zb. o dočasnom obmedzení postupu podľa zákona o konkurze a vyrovnaní.

§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.