Vyhláška č. 69/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a poskytovanie bezplatných odborných veterinárnych činností

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-69
Čiastka 20/1993
Platnosť od 29.03.1993 do31.12.1998
Účinnosť od 01.04.1993 do31.12.1998
Zrušený 337/1998 Z. z.
Znenie 01.04.1993

69

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 8. januára 1993,

ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a poskytovanie bezplatných odborných veterinárnych činností

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 4 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.) a podľa § 20 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Poskytovanie podpory

Na úhradu alebo zmiernenie škôd, prípadne nákladov vzniknutých vykonaním ochranných a zdolávacích opatrení proti nákazám alebo iným hromadným ochoreniam,1) ako aj škôd vzniknutých uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat možno poskytnúť podporu, a to

a) chovateľom nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hrabavej a vodnej hydiny, králikov, holubov, kožušinových zvierat, rýb a včiel,

b) užívateľom poľovných revírov, ktorí chovajú zver v odchovných a chovných zariadeniach,

c) chovateľom iných zvierat, ak ide o zvieratá s osobitným výcvikom alebo inak chovateľsky cenné.

§ 2

Výška a použitie podpory

Pri zisťovaní skutočnej škody alebo skutočných nákladov sa vychádza z nákupných cien zvierat, a ak nie je nákupná cena určená podľa cenového predpisu, z ceny zvierat určenej súdnym znalcom. Z ceny sa odpočíta suma, ktorú chovateľovi poskytla za zabité zviera poisťovňa, prípadne aj suma poskytnutá chovateľovi z iných dôvodov.

§ 3

Okolnosti vylučujúce poskytnutie podpory

Podpora sa neposkytne, ak chovateľ porušil dôležitú povinnosť, ktorú mu ukladajú právne predpisy o veterinárnej starostlivosti, najmä ak

a) nevykonal alebo neumožnil vykonanie nariadených veterinárnych preventívnych, profylaktických a diagnostických úkonov,

b) nedodržal, nevykonal alebo neumožnil vykonanie nariadených ochranných a zdolávacích opatrení.

§ 4

Poskytovanie náhrady

(1) Osoby zdržujúce sa v obci, prípadne v objektoch, v ktorých bola podľa právnych predpisov o veterinárnej starostlivosti nariadená uzávera,2) a preto nemohli dočasne vykonávať prácu vyplývajúcu z ich pracovnoprávneho alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo ju mohli vykonávať iba v obmedzenom rozsahu, majú právo na náhradu ušlého zárobku, ak im nepatrí od organizácie, v ktorej sú v pracovnoprávnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu, alebo na náhradu škody, ktorá im vznikla v tejto súvislosti.

(2) Osobám, ktoré boli nútené zdržovať sa mimo svojho bydliska z dôvodu uvedeného v odseku 1, patrí aj náhrada podľa predpisov o cestovných náhradách.3)

§ 5

Konanie o poskytnutí podpory alebo náhrady

(1) Žiadosť o poskytnutie podpory alebo náhrady sa dáva najneskôr do troch mesiacov odo dňa nariadenia opatrení,1) vyhlásenia nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat za zdolané, prípadne odo dňa vylúčenia podozrenia z nich, okresnému úradu, v pôsobnosti ktorého boli ochranné a zdolávacie opatrenia proti nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat nariadené.

(2) O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne okresný úrad po vyjadrení obce a okresnej veterinárnej správy.

§ 6

Úhrada odborných veterinárnych činností

(1) Odborné veterinárne činnosti uhrádza štát, ak ide o

a) úkony v rámci veterinárneho dozoru podľa zákona o veterinárnej starostlivosti,

b) úkony určené ústrednou protinákazovou komisiou,

c) vyšetrovanie, očkovanie a liečenie slepeckých psov.

(2) Vyšetrovanie a liečenie zvierat vo veterinárnych obvodoch určených Štátnou veterinárnou správou Slovenskej republiky na výučbu a ďalšie vzdelávanie veterinárnych pracovníkov uhrádza tá škola, ktorá výučbu vykonáva.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 7

Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie podpory alebo náhrady podaných pred účinnosťou tejto vyhlášky sa postupuje podľa doterajších predpisov.4)

§ 8

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1987 Zb., ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1993.


Peter Baco v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. (úplné znenie č. 215/1992 Zb.).

2) § 23 ods. 2 písm. r) zákona č. 87/1987 Zb.

3) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

4) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1987 Zb., ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti.