Uznesenie č. 170/1988 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1988-170
Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988
Účinnosť od 29.11.1988
Aktuálne znenie 29.11.1988

170

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 8. novembra 1988

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 21. septembra 1988 č. 141 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch.

Indra v. r.