Vyhláška č. 85/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1984-85
Čiastka 15/1984
Platnosť od 16.08.1984 do31.12.1998
Účinnosť od 01.09.1984 do31.12.1998
Zrušený 265/1998 Z. z.
Znenie 01.09.1984

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

z 11. júla 1984

o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 22 ods. 2 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti, sa mení takto:

1. § 4 vrátane nadpisu znie:

㤠4

Povinná školská dochádzka

(K § 5 ods. 1 zákona)

Za povinnú školskú dochádzku sa považuje aj obdobie školských prázdnin nadväzujúcich na ukončenie obdobia školského vyučovania v školskom roku, v ktorom dieťa dokončí plnenie povinnej školskej dochádzky, pokiaľ v tomto období nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť.“.

2. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie

[K § 5 ods. 2 písm. a) zákona]

Sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie sa na účely zákona posudzuje podľa predpisov o nemocenskom poistení pracovníkov v pracovnom pomere.1)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1984.


Minister:

Ing. Nagy v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 78/1984 Zb.