Zákon č. 43/1976 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-43
Čiastka 8/1976
Platnosť od 03.05.1976 do30.06.1998
Účinnosť od 01.01.1977 do30.06.1998
Zrušený 143/1998 Z. z.
Znenie 01.01.1977

43

ZÁKON

z 28. apríla 1976,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon)

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 40/1964 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.

2. § 4 včítane nadpisu znie:

㤠4

Pojem lietadla

Za lietadlá sa považujú zariadenia, ktoré sú spôsobilé lietať v atmosfére nezávisle od zemského povrchu, niesť na palube osoby alebo náklad, sú schopné bezpečne vzlietnuť a pristáť a sú aspoň čiastočne riaditeľné; za lietadlá sa tiež považujú pripútané balóny.“.

3. § 5 ods. 2 znie:

(2) V československom leteckom registri musia byť zapísané civilné lietadlá, ktoré sú v správe, vlastníctve alebo užívaní československých socialistických organizácií alebo československých štátnych občanov.“.

4. § 6 včítane nadpisu znie:

㤠6

Správa, vlastníctvo alebo užívanie a prevádzka civilných lietadiel

(1) Civilné lietadlá, ktoré sú v socialistickom spoločenskom vlastníctve, môžu spravovať, vlastniť alebo užívať a môžu mať v prevádzke

a) organizácie pre prevádzku leteckej dopravy a organizácie vykonávajúce letecké práce, ako aj organizácie pre správu a údržbu verejných letísk a pre výkon štátneho odborného dozoru riadené Federálnym ministerstvom dopravy,

b) Federálne ministerstvo vnútra, dobrovoľné spoločenské organizácie starajúce sa o brannú výchovu a letecký šport, štátne organizácie zaoberajúce sa výrobou a opravou lietadiel a leteckým skúšobníctvom a výskumom.

(2) Organizácie uvedené v odseku 1 môžu užívať a mať v prevádzke aj civilné lietadlá, ktoré sú vo vlastníctve zahraničných vlastníkov.

(3) Iné socialistické organizácie, než ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a) a b), môžu civilné lietadlá spravovať, vlastniť alebo užívať a mať v prevádzke pri plnení svojich úloh len so súhlasom Federálneho ministerstva dopravy, udeleným po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

(4) Československí štátni občania môžu mať civilné lietadlo v osobnom vlastníctve. Lietať ním môžu iba so súhlasom Federálneho ministerstva dopravy, udeleným po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.“.

5. § 8 sa vypúšťa.

6. § 11 ods. 1 znie:

(1) Civilné lietadlo s československou poznávacou značkou možno použiť na lietanie, ak má osvedčenie o letovej spôsobilosti, ktoré vydala Štátna letecká inšpekcia, alebo ak má osvedčenie o letovej spôsobilosti vydané iným štátom, ktoré Štátna letecká inšpekcia uznala za platné.“.

7. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Civilné lietadlo s poznávacou značkou iného štátu možno použiť na lietanie v československom vzdušnom priestore, ak má osvedčenie o letovej spôsobilosti, ktoré vydal alebo uznal za platné iný štát za podmienok ustanovených medzinárodnými dohodami, ktorými je Československá socialistická republika viazaná.“,

doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4; na začiatku novooznačeného odseku 3 sa slová „Ministerstvo dopravy“ nahrádzajú slovami „Štátna letecká inšpekcia“ a slová „o spôsobilosti civilného lietadla na lietanie“ slovami „o letovej spôsobilosti“.

8. § 12 včítane nadpisu znie:

㤠12

Palubné doklady

Civilné lietadlo musí mať za letu na palube tieto doklady:

a) osvedčenie o zápise lietadla do leteckého registra,

b) osvedčenie o letovej spôsobilosti,

c) palubný denník alebo doklad ho nahrádzajúci,

d) povolenie na zriadenie a prevádzku vysielacej rádiovej stanice, ak je na palube.“.

9. Nadpis hlavy III znie:

„HLAVA III

Letecký personál“

10. § 14 včítane nadpisu znie:

㤠14

Zloženie a spôsobilosť leteckého personálu

(1) Letecký personál tvoria posádky civilných lietadiel a pozemný letecký personál.

(2) Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti zdravotne a odborne spôsobilí. Svoju činnosť vykonávajú na základe preukazu o spôsobilosti, ktorý vydáva Štátna letecká inšpekcia. Týmto preukazom sú členovia leteckého personálu povinní pri výkone služby sa preukázať orgánom Federálneho ministerstva dopravy a Štátnej leteckej inšpekcie.

(3) Členovia leteckého personálu sa zapisujú do československého leteckého registra.“.

11. § 15 včítane nadpisu znie:

㤠15

Posádka civilného lietadla

(1) Posádka civilného lietadla sa skladá z výkonných letcov (veliteľ lietadla, druhý pilot, navigátor, palubný rádiotelegrafista, palubný technik-inžinier) a z obsluhujúceho personálu.

(2) Členmi posádok československých civilných lietadiel môžu byť len československí štátni občania; výnimky môže povoliť Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

(3) Najnižší počet členov posádok civilného lietadla je určený v typovom osvedčení o spôsobilosti na leteckú prevádzku a v palubných dokladoch lietadla.

(4) Veliteľmi československých civilných lietadiel môžu byť len výkonní letci s kvalifikáciou pilota, pokiaľ Federálne ministerstvo dopravy nepovolí v osobitne odôvodnených prípadoch výnimku; pri pilotnom výcviku môže túto funkciu zastávať aj pilotný žiak.“.

12. V § 16 ods. 3 sa slová „československým občanom“ nahrádzajú slovami „československým štátnym občanom“.

13. V § 17 sa vypúšťa v zátvorkách odkaz na § 33.

14. V § 18 v ods. 1 sa slovo „mužstvo“ nahrádza slovom „posádka“ a v odseku 4 slovo „mužstva“ slovom „posádky“.

15. V § 19 ods. 1 sa slová „veliteľ lietadla a mužstvo“ nahrádzajú slovami „veliteľ a posádka lietadla“.

16. V § 19 ods. 2 sa slová „správe (vlastníctve)“ nahrádzajú slovami „správe, vlastníctve alebo užívaní“.

17. § 23 sa vypúšťa.

18. § 24 včítane nadpisu znie:

㤠24

Ochranné pásma

(1) Bezpečnosť leteckej prevádzky na civilných letiskách a spoľahlivú funkciu ostatných pozemných leteckých zariadení, ako aj výhľadové zabezpečenie ich ďalšieho stavebného rozvoja zaisťujú ochranné pásma.

(2) Ochranné pásmo určí rozhodnutím Štátna letecká inšpekcia na návrh prevádzateľa pozemného leteckého zariadenia po dohode so stavebným úradom príslušným vydávať územné rozhodnutie a s ďalšími príslušnými orgánmi. V rozhodnutí zakáže alebo obmedzí zriaďovať určité stavby alebo zariadenia, umiestňovať svetlá, vysadzovať porasty alebo nechať ich rásť nad určenú mieru a vykonávať činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť leteckej prevádzky.“.

19. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠24a

Stavby a zariadenia mimo ochranných pásiem

(1) Pred umiestnením stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásiem si treba vyžiadať vyjadrenie, prípadne súhlas Štátnej leteckej inšpekcie z hľadiska záujmov civilného letectva, ak ide

a) o stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,

b) o stavby alebo zariadenia vysoké 30 m a viac na prirodzených alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a vyššie nad okolitým krajom,

c) o zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a pozemných leteckých zabezpečovacích zariadení, ako sú najmä zariadenia priemyselných závodov, vedenie vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice.

(2) Pre stavby si vyžiada vyjadrenie Štátnej leteckej inšpekcie v štádiu prerokúvania územného plánu zóny alebo územného projektu zóny jeho vyhotovovateľ, v štádiu spracovania projektovej úlohy stavby jej investor. Pre zariadenie nestavebnej povahy si vyžiada jeho správca, vlastník alebo užívateľ súhlas Štátnej leteckej inšpekcie, ktorá ho udelí rozhodnutím.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na stavby vojenskej správy a na zariadenia na vojenské účely.“.

20. V § 26 ods. 1 sa slová „náčelníkom letiska“ nahrádzajú slovami „riaditeľom (náčelníkom) letiska“.

21. V § 27 ods. 1 na začiatku vety sa slová „Vlastníci (užívatelia)“ nahrádzajú slovami „Správcovia, vlastníci alebo užívatelia“ a odsek 2 znie:

(2) Na základe rozhodnutia Štátnej leteckej inšpekcie sú správcovia, vlastníci alebo užívatelia objektov ohrozujúcich bezpečnosť leteckej prevádzky povinní na svoj náklad označiť tieto objekty leteckým prekážkovým označením a toto označenie udržiavať a mať v prevádzke.“.

22. Za § 29 sa vkladajú § 29a, 29b, 29c, ktoré včítane nadpisov a označenia novej hlavy znejú:

„HLAVA IVa

Ochrana pozemných leteckých zariadení

§ 29a

Zbor ozbrojenej ochrany letísk

(1) Zriaďuje sa Zbor ozbrojenej ochrany letísk (ďalej len “zbor„), ktorý pôsobí na verejných letiskách a na území ostatných pozemných leteckých zariadení. Základnou úlohou zboru je zaistenie poriadku a bezpečnosti v obvode objektov ním chránených.

(2) Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra a Federálnym ministerstvom národnej obrany zriaďuje jednotlivé zložky (útvary) zboru, určuje jeho početné stavy, výzbroj a výstroj a ustanovuje zásady organizácie, výcviku a výkonu služby príslušníkov zboru.

§ 29b

Práva a povinnosti príslušníkov zboru

(1) Pri vykonávaní služobných úkonov, zákrokov, ako aj pri ostatnej služobnej činnosti sú príslušníci zboru povinní dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť občanov aj svoju vlastnú a usilovať sa o to, aby občanom v súvislosti s touto činnosťou nevznikla bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu vykonávaného opatrenia.

(2) Príslušníci zboru sú oprávnení

a) požadovať na mieste vysvetlenie od osoby, od ktorej možno očakávať, že môže prispieť k objasneniu závažných skutočností týkajúcich sa narušenia alebo ohrozenia bezpečnosti leteckej prevádzky, verejného poriadku alebo bezpečnosti života a zdravia, ako aj majetku, pokiaľ nie je podozrenie, že ide o trestný čin alebo prečin. Vysvetlenie sa nesmie požadovať od toho, kto by ním porušil zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, ledaže by bol tejto povinnosti zbavený. Vysvetlenie môže odoprieť ten, kto by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania,

b) zisťovať v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, totožnosť osôb a ich oprávnenie zdržiavať sa v týchto miestach,

c) zisťovať totožnosť osoby, ktorá narušuje alebo ohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok alebo bezpečnosť života a zdravia, ako aj majetku, a prípadne aj osoby, ktorá bola pri takom konaní prítomná,

d) predviesť osobu, ktorá nechce alebo nemôže v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, hodnoverne preukázať svoju totožnosť alebo ktorá narušuje alebo ohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok, bezpečnosť života a zdravia, ako aj majetku, a odovzdať ju ihneď príslušníkovi Zboru národnej bezpečnosti alebo ju prepustiť, len čo pominuli dôvody predvedenia,

e) presvedčiť sa, či ten, koho predvádzajú, nie je ozbrojený a podľa povahy prípadu zbraň až do ďalšieho opatrenia príslušných orgánov odobrať,

f) po predchádzajúcej márnej výzve na jej vydanie predbežne odňať vec, ktorá by mohla byť vyhlásená za prepadnutú alebo zabranú, a ihneď ju odovzdať príslušným orgánom,

g) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky.

(3) Ak príslušník zboru zakročuje, použije - pokiaľ to povaha zákroku vyžaduje a okolnosti dovoľujú - slová “v mene zákona„.

(4) Každý je povinný poslúchnuť výzvu zakročujúceho príslušníka zboru.

(5) O predvedení podľa odseku 2 písm. d) sa spíše na príslušnom útvare zboru záznam.

(6) O predbežnom odňatí veci vydá príslušný útvar zboru potvrdenie osobe, ktorej bola vec odňatá.

§ 29c

Práva a povinnosti príslušníkov zboru pri vykonávaní zákroku

(1) Príslušníci zboru sú oprávnení na verejných letiskách a na území ostatných pozemných leteckých zariadení v záujme ich ochrany a verejného poriadku, najmä na odvrátenie útoku na seba alebo na inú osobu, pri služobných zákrokoch proti výtržníkom a iným nebezpečným osobám alebo na prekonanie odporu, ktorý smeruje k zmareniu ich služobného zákroku, úkonu alebo výzvy, ako aj na zabránenie úteku predvádzanej osoby použiť hmaty a chvaty sebaobrany, vreckový slzotvorný prostriedok, obušok, putá, služobného psa, úder zbraňou, výstrahu a varovný výstrel do vzduchu.

(2) Príslušník zboru je oprávnený použiť strelnú zbraň len v týchto prípadoch:

a) aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobe alebo bezprostredne mu hroziaci alebo útok na život inej osoby,

b) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo stanovište, po márnej výzve upustiť od útoku,

c) aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,

d) ak treba zneškodniť zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb.

Pri použití strelnej zbrane sú príslušníci zboru povinní dbať na nevyhnutnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb, a čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej služobný zákrok smeruje. Pokiaľ to okolnosti služobného zákroku dovoľujú, je príslušník zboru povinný pred použitím zbrane použiť prostriedky uvedené v odseku 1.

(3) Ak je to s ohľadom na okolnosti prípadu možné, sú príslušníci zboru pred použitím prostriedkov podľa odsekov 1 a 2 povinní použiť dohováranie, napomenutie a výzvu.

(4) Príslušníci zboru sú povinní použiť z prostriedkov uvedených v odsekoch 1 a 2 ten, ktorý umožňuje riadne splniť ich služobné povinnosti a pritom čo najmenej poškodzuje osobu, proti ktorej zakročujú. Zároveň dbajú, aby sa tento prostriedok použil len primeraným spôsobom a aby prípadná škoda nebola v zrejmom nepomere k významu chráneného záujmu.

(5) Pri služobnom zákroku proti jednotlivej osobe sa nesmie použiť zbraň, slzotvorný prostriedok, obušok, putá a služobný pes proti ťarchavej žene, proti osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a proti dieťaťu okrem prípadov, keď to povaha útoku vedeného týmito osobami proti chráneným záujmom alebo mimoriadnosť vzniknutej situácie nevyhnutne vyžaduje.

(6) O služobných zákrokoch podľa odsekov 1 a 2 sa spíše na príslušnom útvare zboru záznam.“.

23. § 30 ods. 1 znie:

(1) Civilnú leteckú prevádzku na území Československej socialistickej republiky organizuje, riadi a zabezpečuje Federálne ministerstvo dopravy leteckou dispečerskou službou; plnením úloh vyplývajúcich z tejto činnosti môže poveriť orgán podriadenej organizácie pre prevádzku leteckej dopravy.“.

24. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠30a

Kontrola za letu

Federálne ministerstvo dopravy a Štátna letecká inšpekcia sú oprávnené počas letu kontrolovať činnosť posádky a technické vybavenie československých civilných lietadiel, ich núdzové zariadenia, ako aj zabezpečenie leteckej prevádzky.“.

25. V § 33 sa vypúšťajú odseky 2 a 3 a označenie odseku 1.

26. § 34 ods. 1 znie:

(1) Let sa smie vykonať len na základe letovej úlohy alebo letového plánu a v súlade s vydaným letovým povolením.“.

27. V § 38 sa slová „osvedčenie o spôsobilosti na lietanie“ nahrádzajú slovami „osvedčenie o letovej spôsobilosti“.

28. V nadpise § 45 a v § 45 ods. 1 sa nahrádzajú slová „Administratívne vyšetrenie leteckých nehôd“ a slová „Administratívne vyšetrenia o príčinách leteckých nehôd“ slovami „Odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd“.

29. V § 51 pod písm. a) sa slová „v § 11 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v § 11 ods. 2“.

30. § 53 včítane nadpisu znie:

㤠53

Letecká vnútroštátna doprava

Leteckú dopravu cestujúcich, batožín, zásielok a pošty a letecké práce za odplatu môžu uskutočňovať iba organizácie pre prevádzku leteckej dopravy a organizácie vykonávajúce letecké práce, riadené Federálnym ministerstvom dopravy [§ 6 ods. 1 písm. a)].“.

31. V § 61 ods. 1 sa slová „podľa predpisov uvedených v § 58 až 60“ nahrádzajú slovami „podľa všeobecne záväzných právnych predpisov“ a slová „so Štátnou poisťovňou“ slovami „s Českou štátnou poisťovňou alebo Slovenskou štátnou poisťovňou“.

32. V § 61 ods. 2 sa slovo „Poistník“ nahrádza slovom „Poistený“.

33. V § 62 ods. 1 písm. b) sa slová „výkonní letci (§ 15 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „členovia leteckého personálu (§ 14 ods. 3)“.

34. Názov hlavy X znie: „Osobitné ustanovenia o leteckej činnosti dobrovoľných spoločenských organizácií starajúcich sa o brannú výchovu a letecký šport“.

35. V § 63 ods. 1 uvádzacia veta znie: „Na leteckú činnosť, ktorú vykonávajú na účely brannej výchovy a leteckého športu dobrovoľné spoločenské organizácie určené vládou Československej socialistickej republiky (ďalej len “organizácia„), sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona s týmito odchýlkami:“.

36. V § 63 ods. 1 písm. a) sa na začiatku vety nahrádza odkaz na „(§ 15 ods. 1)“ odkazom na „(§ 14 ods. 2)“ a v písmene b) toho istého ustanovenia na začiatku vety sa odkaz na „§ 14 ods. 6“ nahrádza odkazom na „§ 15 ods. 2“.

V § 63 ods. 1 písm. d) sa slová „Administratívne vyšetrenia o príčinách“ nahrádzajú slovami „Odborné vyšetrovanie príčin“.

37. V § 63 ods. 3 sa za slovo „Vláda“ vkladajú slová „Československej socialistickej republiky“.

38. V § 67 ods. 1

bod 3 znie:

3. podmienky udelenia a odvolania súhlasu na správu, vlastníctvo alebo užívanie a na prevádzku civilného lietadla (§ 6 ods. 2 a 3),“,

v bode 6 sa slová „o spôsobilosti lietadiel na lietanie“ nahrádzajú slovami „o letovej spôsobilosti“,

bod 7 znie:

7. vzory palubných dokladov, ďalšie povinné palubné doklady a vykonávanie zápisu do týchto dokladov (§ 12),“,

bod 8 znie:

8. ďalšie funkcie, ktorých nositelia sa zaraďujú do leteckého personálu (§ 14), ako aj podmienky, za ktorých môže riadiť lietadlo pilotný žiak (§ 15 ods. 4),“,

bod 11 znie:

11. určenie ochranných pásiem (§ 24) a bližšie vymedzenie stavieb a zariadení umiestňovaných aj mimo ochranných pásiem (§ 24a ods. 1),“,

za bod 16 sa vkladá bod 16a, ktorý znie:

16a. povinnosti veliteľa civilného lietadla, riaditeľa verejného letiska, prevádzateľa civilného lietadla, ako aj iných ďalších orgánov zodpovedných za prípravu letu (§ 33),“,

bod 18 znie:

18. odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd (§ 45).“

39. Pokiaľ zákon používa v jednotlivých ustanoveniach názov „Československé aerolínie“, nahrádza sa toto označenie termínom „organizácie pre prevádzku leteckej dopravy“.

40. Pokiaľ sa v jednotlivých ustanoveniach zákona používajú názvy „Československá republika, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo národnej obrany, Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstvo spojov“ nahrádzajú sa tieto označenia názvami „Československá socialistická republika, Federálne ministerstvo dopravy, Federálne ministerstvo vnútra, Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo zahraničných vecí a Federálne ministerstvo spojov“.


Čl. II

Zrušuje sa vyhláška č. 144/1957 Ú.l. (Ú.v.) o udeľovaní súhlasu na správu (vlastníctvo) civilných lietadiel a na ich prevádzku.

Čl. III

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie leteckého zákona, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.