Zákon č. 111/1946 Zb.Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-111
Čiastka 49/1946
Platnosť od 17.05.1946
Účinnosť od 17.05.1946
Aktuálne znenie 17.05.1946

111.

Zákon

ze dne 16. května 1946

o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Vláda se zmocňuje, aby na nákupy potravin, zboží a surovin v cizině opatřila cizozemské úvěry nebo převzala státní záruky za takové úvěry a to do celkové výše 500,000.000 amerických dolarů nebo do výše částky odpovídající tomuto obnosu v jiných cizích měnách. Do zmíněného obnosu se započítávají úvěry sjednané a státní záruky převzaté za cizozemské úvěry podle § 4, č. 2, písm. a) zákona ze dne 20. prosince 1945, č. 160 Sb. o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946.

(2) Vláda se zmocňuje, aby úvěrovými operacemi v cizině opatřila prostředky na úhradu nezbytných administrativních platů v cizině.

(3) Vláda může zmocnění podle odstavců 1 a 2 přenésti na ministra financí.

§ 2.

Ministr financí se zmocňuje, aby použil korunové (Kčs) hodnoty výtěžků úvěrních operací podle § 1, odst. 1 na úhradu schodků ze státního hospodaření, pokud nebudou uhrazeny podle příslušných úvěrových zmocnění finančních zákonů, nebo na mimořádný úmor státního dluhu.


§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.