Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
08.10.2020 190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive
v znení 274/2020 Z. z.
14.10.2020 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 285/2020 Z. z.
15.10.2020 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 286/2020 Z. z.
15.10.2020 233/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
v znení , 278/2020 Z. z.
15.10.2020 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 286/2020 Z. z.
15.10.2020 1/2014 Z. z. Zákon o organizovaní verejných športových podujatí
v znení , 286/2020 Z. z.
15.10.2020 55/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
v znení , 260/2020 Z. z.
15.10.2020 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 273/2020 Z. z.
01.11.2020 377/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení , 287/2020 Z. z.
01.11.2020 401/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
v znení , 287/2020 Z. z.
01.11.2020 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 279/2020 Z. z.
01.11.2020 323/1992 Zb. Notársky poriadok
v znení , 279/2020 Z. z.
01.11.2020 211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií
v znení , 276/2020 Z. z.
01.11.2020 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení , 288/2020 Z. z.
01.11.2020 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
v znení , 279/2020 Z. z.
01.11.2020 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 223/2020 Z. z.
01.11.2020 309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
v znení , 277/2020 Z. z.
01.11.2020 250/2012 Z. z. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
v znení , 276/2020 Z. z.
01.11.2020 272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
v znení , 279/2020 Z. z.
01.11.2020 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
v znení , 288/2020 Z. z.
01.11.2020 30/2019 Z. z. Zákon o hazardných hrách
v znení , 287/2020 Z. z.
01.11.2020 223/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke