Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.10.2020 302/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
30.10.2020 301/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z.
30.10.2020 300/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
30.10.2020 299/2020 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
29.10.2020 298/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
29.10.2020 297/2020 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
29.10.2020 296/2020 Z. z. Zákon o 13. dôchodku
28.10.2020 295/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
28.10.2020 294/2020 Z. z. Novela zákona o minimálnej mzde
27.10.2020 293/2020 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. októbra 2020 č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí
27.10.2020 292/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
27.10.2020 291/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
23.10.2020 290/2020 Z. z. Uznesenie Vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorší
22.10.2020 289/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.
20.10.2020 288/2020 Z. z. Novela Trestného zákona
20.10.2020 287/2020 Z. z. Novela zákona o hazardných hrách
15.10.2020 286/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
14.10.2020 285/2020 Z. z. Novela zákona o odpadoch
13.10.2020 284/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na prijatie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
13.10.2020 283/2020 Z. z. Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
13.10.2020 282/2020 Z. z. Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
09.10.2020 281/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení
09.10.2020 280/2020 Z. z. Novela zákona o volebnej kampani
09.10.2020 279/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
08.10.2020 278/2020 Z. z. Novela vyhlášky , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
08.10.2020 277/2020 Z. z. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
08.10.2020 276/2020 Z. z. Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach
08.10.2020 275/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
08.10.2020 274/2020 Z. z. Novela zákona o strelných zbraniach a strelive
06.10.2020 273/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
03.10.2020 272/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
03.10.2020 271/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s COVID-19
02.10.2020 270/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí na pripomenutie nitrianskeho kniežaťa Svätopluka II.
01.10.2020 269/2020 Z. z. Nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
01.10.2020 268/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
29.09.2020 267/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 19/2017-115 z 8. júla 2020 vo veci nevyhovenia návrhu na vyslovenie nesúladu ustanovení § 11 ods. 7, 8 a 9 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 13 ods. 1 písm. a), čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 2, čl. 59 ods. 2 a čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a § 3 ods. 2, § 9 ods. 1 písm. b) bodu 1, § 11 ods. 1, § 12 ods. 1 a § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
29.09.2020 266/2020 Z. z. Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
29.09.2020 265/2020 Z. z. Novela vyhlášky o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru
29.09.2020 264/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
28.09.2020 263/2020 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2021
28.09.2020 262/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky
28.09.2020 261/2020 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu
28.09.2020 260/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru
25.09.2020 259/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 11. septembra 2020 č. 2020/11481:5-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2021/2022 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
23.09.2020 258/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
23.09.2020 257/2020 Z. z. Novela zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
23.09.2020 256/2020 Z. z. Oznámenie o ukončení platnosti Dohody medzi ČSFR a Švédskom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a Protokolu k nej
23.09.2020 255/2020 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
23.09.2020 254/2020 Z. z. Novela vyhlášky o dopravnom poriadku dráh
19.09.2020 253/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany
11.09.2020 252/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
11.09.2020 251/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí Rozhodnutia Správnej rady Európskej patentovej organizácie
11.09.2020 250/2020 Z. z. Novela vyhlášky o stavebnom a technickom poriadku dráh
10.09.2020 249/2020 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Čínou o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov
10.09.2020 248/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky
10.09.2020 247/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov
10.09.2020 246/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská
10.09.2020 245/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky
10.09.2020 244/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky
09.09.2020 243/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
09.09.2020 242/2020 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
08.09.2020 241/2020 Z. z. Novela zákona o prokuratúre
04.09.2020 240/2020 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
02.09.2020 239/2020 Z. z. Oznámenie zmene Zmluvy medzi SR a Kazašskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
02.09.2020 238/2020 Z. z. Oznámenie zmene Zmluvy medzi SR vládou Ruskej federácie o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku
02.09.2020 237/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo
02.09.2020 236/2020 Z. z. Novela nariadenia o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
02.09.2020 235/2020 Z. z. Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s karcinogénnym a mutagénnym faktorom
02.09.2020 234/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová
28.08.2020 233/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike
26.08.2020 232/2020 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
26.08.2020 231/2020 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a Kóreou o zamedzení dvojitého zdanenia
26.08.2020 230/2020 Z. z. Oznámenie o Zmluve medzi SR a ČR o zamedzení dvojitého zdanenia
25.08.2020 229/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MZ SR
25.08.2020 228/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta
21.08.2020 227/2020 Z. z. Novela vyhlášky ktorou sa ustanovujú požiadavky na liečivú a minerálnu vodu
18.08.2020 226/2020 Z. z. Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
14.08.2020 225/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
13.08.2020 224/2020 Z. z. Novela vyhlášky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
13.08.2020 223/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
13.08.2020 222/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o metodike analýzy zmesového odpadu
11.08.2020 221/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do OECD
11.08.2020 220/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Štefana Baniča
07.08.2020 219/2020 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vrátane Dodatku č. 1
05.08.2020 218/2020 Z. z. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch
05.08.2020 217/2020 Z. z. Novela zákona o štátnom rozpočte na rok 2020