Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
15.10.2019 314/2019 Z. z. Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
15.10.2019 313/2019 Z. z. Novela zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve
15.10.2019 312/2019 Z. z. Novela zákona o rodičovskom príspevku
15.10.2019 311/2019 Z. z. Novela zákona o obchodnom registri
15.10.2019 310/2019 Z. z. Zákon o Fonde na podporu športu
14.10.2019 309/2019 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
14.10.2019 308/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
14.10.2019 307/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
14.10.2019 306/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
14.10.2019 305/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
14.10.2019 304/2019 Z. z. Novela zákona o Audiovizuálnom fonde
14.10.2019 303/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
14.10.2019 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
14.10.2019 301/2019 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov
09.10.2019 300/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
09.10.2019 299/2019 Z. z. Zákon o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
09.10.2019 298/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
09.10.2019 297/2019 Z. z. Novela zákona, o regulácii v sieťových odvetviach
08.10.2019 296/2019 Z. z. Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
07.10.2019 295/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
04.10.2019 294/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien k Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
02.10.2019 293/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu
01.10.2019 292/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
01.10.2019 291/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podpore obnoviteľných zdrojov energie a biometánu
30.09.2019 290/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
30.09.2019 289/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky poskytnutej na akademický rok 2019/2020
30.09.2019 288/2019 Z. z. Novela vyhlášky o cenách špeciálnej techniky
30.09.2019 287/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cenách
30.09.2019 286/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
26.09.2019 285/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 200. výročia vymenovania A. Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa
26.09.2019 284/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.
26.09.2019 283/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020
26.09.2019 282/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
26.09.2019 281/2019 Z. z. Novela zákona o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
26.09.2019 280/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
26.09.2019 279/2019 Z. z. Novela zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
19.09.2019 278/2019 Z. z. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2020
13.09.2019 277/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení o výkazoch predkladaných DDS na účely poskytovania informácií NBS a európskym orgánom dohľadu
13.09.2019 276/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii
12.09.2019 275/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú druhy výrobkov obranného priemyslu pre všeobecnú transferovú licenciu
11.09.2019 274/2019 Z. z. Vyhláška o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
03.09.2019 273/2019 Z. z. Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
28.08.2019 272/2019 Z. z. Novela nariadenia o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármii
28.08.2019 271/2019 Z. z. Novela nariadenia o používaní profesijných titulov viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
28.08.2019 270/2019 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme
28.08.2019 269/2019 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
27.08.2019 268/2019 Z. z. Novela vyhlášky o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov
27.08.2019 267/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
27.08.2019 266/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o diaľničnej známke
23.08.2019 265/2019 Z. z. Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024
23.08.2019 264/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov
23.08.2019 263/2019 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“
21.08.2019 262/2019 Z. z. Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20.08.2019 261/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní rozhodnutia o intervenčnom opatrení
16.08.2019 260/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Michala Bosáka
16.08.2019 259/2019 Z. z. Oznámenie o zmene a doplnení Dohody medzi SR a Singapurskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia
16.08.2019 258/2019 Z. z. Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy medzi SR a Maltou o zamedzení dvojitého zdanenia
16.08.2019 257/2019 Z. z. Oznámenie o zmene a doplnení Zmluvy SR a Írskom o zamedzení dvojitého zdanenia
16.08.2019 256/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Gruzínskom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
16.08.2019 255/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
15.08.2019 254/2019 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 405/2018 Z. z. o zmenách a doplneniach Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu (vyhláška č. 73/1975 Zb.) v súvislosti s nadobudnutím platnosti Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami (oznámenie č. 339/2018 Z. z.)
15.08.2019 253/2019 Z. z. Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
15.08.2019 252/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne
14.08.2019 251/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. augusta 2019 č. MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
09.08.2019 250/2019 Z. z. Novela vyhlášky o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
08.08.2019 249/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
08.08.2019 248/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
08.08.2019 247/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Ipeľské Predmostie a Drégelypalánk
06.08.2019 246/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
06.08.2019 245/2019 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
06.08.2019 244/2019 Z. z. Vyhláška o sústave študijných odborov Slovenskej republiky
02.08.2019 243/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982
31.07.2019 242/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
31.07.2019 241/2019 Z. z. Novela zákona o registri partnerov verejného sektora
31.07.2019 240/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach
31.07.2019 239/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore
31.07.2019 238/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie.
31.07.2019 237/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
31.07.2019 236/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
31.07.2019 235/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
31.07.2019 234/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
31.07.2019 233/2019 Z. z. Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní
31.07.2019 232/2019 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
23.07.2019 231/2019 Z. z. Zákon o výkone detencie
23.07.2019 230/2019 Z. z. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
23.07.2019 229/2019 Z. z. Novela zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom
23.07.2019 228/2019 Z. z. Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22.07.2019 227/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
22.07.2019 226/2019 Z. z. Novela zákona o prídavku na dieťa
22.07.2019 225/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
22.07.2019 224/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22.07.2019 223/2019 Z. z. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
22.07.2019 222/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
22.07.2019 221/2019 Z. z. Novela zákona proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19.07.2019 220/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia
17.07.2019 219/2019 Z. z. Novela zákona o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
17.07.2019 218/2019 Z. z. Novela zákona o verejných prácach
17.07.2019 217/2019 Z. z. Novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj
17.07.2019 216/2019 Z. z. Novela zákona o správnych poplatkoch
17.07.2019 215/2019 Z. z. Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme
17.07.2019 214/2019 Z. z. Novela Trestného zákona
17.07.2019 213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
17.07.2019 212/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
17.07.2019 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci