Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
17.05.2019 131/2019 Z. z. Oznámenie o oprave chyby č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
17.05.2019 130/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.
17.05.2019 129/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
15.05.2019 128/2019 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
15.05.2019 127/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny
14.05.2019 126/2019 Z. z. Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky
10.05.2019 125/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Fidžijskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
10.05.2019 124/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii
10.05.2019 123/2019 Z. z. Novela vyhláška o kreditovom systéme štúdia
07.05.2019 122/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
07.05.2019 121/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
07.05.2019 120/2019 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
03.05.2019 119/2019 Z. z. Novela zákona o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
01.05.2019 118/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných
01.05.2019 117/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi
01.05.2019 116/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici med
01.05.2019 115/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážk
29.04.2019 114/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov
26.04.2019 113/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
26.04.2019 112/2019 Z. z. Novela zákona o cenách
26.04.2019 111/2019 Z. z. Novela zákona o Environmentálnom fonde
25.04.2019 110/2019 Z. z. Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s karcinogénnym a mutagénnym faktorom
24.04.2019 109/2019 Z. z. Novela vyhlášky o spôsobe označovania platby dane
24.04.2019 108/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
24.04.2019 107/2019 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov
24.04.2019 106/2019 Z. z. Vyhláška poskytovania kompenzácie podnikateľom
24.04.2019 105/2019 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
24.04.2019 104/2019 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
24.04.2019 103/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
24.04.2019 102/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
24.04.2019 101/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
18.04.2019 100/2019 Z. z. Vyhláška o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady v oblasti tabakových výrobkov
18.04.2019 99/2019 Z. z. Novela Ústavy Slovenskej republiky
18.04.2019 98/2019 Z. z. Novela zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky
18.04.2019 97/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia vzniku Univerzity Komenského v Bratislave
18.04.2019 96/2019 Z. z. Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov
18.04.2019 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
16.04.2019 94/2019 Z. z. Novela zákona o elektronických komunikáciách
16.04.2019 93/2019 Z. z. Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
16.04.2019 92/2019 Z. z. Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
12.04.2019 91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
12.04.2019 90/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu zákona č. 340/2016 Z. z.
11.04.2019 89/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor vyúčtovania mesačného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry
09.04.2019 88/2019 Z. z. Novela zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov a zákona o dani z príjmov
08.04.2019 87/2019 Z. z. Oznámenie o skončení predbežného vykonávania Dohody medzi SR a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie v SR
08.04.2019 86/2019 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
08.04.2019 85/2019 Z. z. Oznámenie k Dohode medzi SR a Rakúskom v konaní o udelení víza
01.04.2019 84/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia
29.03.2019 83/2019 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ bez dohody
25.03.2019 82/2019 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
21.03.2019 81/2019 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
20.03.2019 80/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie
20.03.2019 79/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon
20.03.2019 78/2019 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
13.03.2019 77/2019 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
11.03.2019 76/2019 Z. z. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy
11.03.2019 75/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z.
07.03.2019 74/2019 Z. z. Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
07.03.2019 73/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov
07.03.2019 72/2019 Z. z. Vyhláška o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie
07.03.2019 71/2019 Z. z. Novela vyhlášky o hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
06.03.2019 70/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2016 z 12. decembra 2018 vo veci vyslovenia nesúladu § 120 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13 v spojení s čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie a nesúladu § 52 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 a 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1, čl. 13 v spojení s čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 47 Charty základných práv Európskej únie
05.03.2019 69/2019 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika
05.03.2019 68/2019 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika
05.03.2019 67/2019 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene určenia ústredných orgánov depozitárovi Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996
04.03.2019 66/2019 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
04.03.2019 65/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
04.03.2019 64/2019 Z. z. Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
04.03.2019 63/2019 Z. z. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
04.03.2019 62/2019 Z. z. Novela zákona o Vojenskej polícii
28.02.2019 61/2019 Z. z. Novela nariadenia vlády o identifikácii a registrácii zvierat
28.02.2019 60/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení
28.02.2019 59/2019 Z. z. Novela nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
28.02.2019 58/2019 Z. z. Novela nariadenie, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej a ambulantnej pohotovostnej služby
28.02.2019 57/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2016 z 30. januára 2019 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 61b ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriad
26.02.2019 56/2019 Z. z. Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
26.02.2019 55/2019 Z. z. Novela zákona o dráhach
26.02.2019 54/2019 Z. z. Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
25.02.2019 53/2019 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
25.02.2019 52/2019 Z. z. Oznámenie o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v roku 2019
25.02.2019 51/2019 Z. z. Oznámenie k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
25.02.2019 50/2019 Z. z. Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi SR a Maďarskom o štátnej hranici
25.02.2019 49/2019 Z. z. Novela vyhlášky o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
25.02.2019 48/2019 Z. z. Vyhláška o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností
25.02.2019 47/2019 Z. z. Novela vyhlášky o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
25.02.2019 46/2019 Z. z. Novela nariadenie ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
25.02.2019 45/2019 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek
25.02.2019 44/2019 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o výstavbe hraničného mosta medzi obcami Trstená a Chyžné
25.02.2019 43/2019 Z. z. Zákon o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe
25.02.2019 42/2019 Z. z. Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi
23.02.2019 41/2019 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
23.02.2019 40/2019 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019