Zákon č. 81/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 20.02.2021
Účinnosť od 01.04.2021 do31.12.2021 (za 28 dní)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2021 okrem čl. I bodov 2, 4 a 8, čl. II a čl. III bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.