Zákon č. 76/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 19.02.2021
Účinnosť od 01.03.2021 do31.12.2021 (za 1 mesiac)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2021 okrem čl. I bodov 6 až 9, 11 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, a okrem čl. I bodu 19, čl. III bodu 3 a čl. XI bodu 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2023 Delená účinnosť
01.01.2022 - 31.12.2022 Delená účinnosť
01.03.2021 - 31.12.2021 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.02.2021