Zákon č. 407/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 12.11.2021
Účinnosť od 02.02.2022 (za 17 dní) do30.12.2024 (za 3 roky)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 2. februára 2022 okrem čl. I bodu 30, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2024.