Zákon č. 395/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 05.11.2021
Účinnosť od 05.11.2021 do30.03.2022 (za 2 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I bodov 1 až 49, 51 až 229, § 184a, § 184b ods. 2 až 13 a § 184c až 184p v bode 230, bodov 231 až 237, čl. II až V, VII až IX, čl. X bodov 1 a 2 a čl. XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. marca 2022, čl. I bodu 50, ...