Zákon č. 389/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.10.2021
Účinnosť od 01.01.2022