Vyhláška č. 381/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu

Platnosť od 22.10.2021
Účinnosť od 17.01.2022

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.01.2022 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.10.2021