Zákon č. 375/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.10.2021
Účinnosť od 01.01.2022

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2022 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.10.2021