Zákon č. 368/2021 Z. z.Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 431/2021 Z. z.)

Platnosť od 19.10.2021
Účinnosť od 31.12.2021 do30.06.2022 (za 5 mesiacov)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021 okrem čl. I § 1 až 10, § 12 až 26, čl. II bodu 3 a čl. III až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2021, a čl. I § 11, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2022 Delená účinnosť
31.12.2021 - 30.06.2022 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.12.2021 - 30.12.2021 431/2021 Z. z. Delená účinnosť
01.11.2021 - 30.11.2021

Pôvodný predpis

19.10.2021