Rozhodnutie č. 301/2021 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 27.07.2021
Najbližšie účinné znenie 27.07.2021

OBSAH

301

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 23. júla 2021

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí


Podľa § 181 ods. 3 písm. d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2. u r č u j e m

a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 23. októbra 2021,

b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Boris Kollár v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/2021 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 23. októbra 2021

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/2021 Z. z.

L E H O T Y
na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 23. októbra 2021