Zákon č. 261/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Platnosť od 08.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021