Vyhláška č. 26/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Platnosť od 26.01.2021
Účinnosť od 01.01.2023 (za 11 mesiacov) do31.12.2026 (za 5 rokov)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023 a čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2027.

OBSAH

26

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 13. januára 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. d), f), g) a h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Teleso skládky odpadov je priestor určený na fyzické ukladanie odpadu, ktorý je vybudovaný podľa požiadaviek na tesnenie skládky odpadov podľa § 4 v závislosti od triedy skládky odpadov.“.

2. V § 6 odsek 5 znie:

(5) Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať

a) zmesový odpad, ak obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. b), c) a g) zákona,

b) iné komunálne odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad okrem odpadov podľa § 13 písm. e) zákona; ak iné komunálne odpady obsahujú zmesový odpad, považuje sa celý objem týchto odpadov za zmesový odpad,

c) iné odpady ako uvedené v písmenách a) až d), zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad, podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise;16) limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1,

d) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1, a ktoré sa nesmú ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný.“.

3. V § 6 ods. 5 písmeno a) znie:

a) výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý spĺňa parameter biologickej stability podľa prílohy č. 3a tabuľky č. 1,“.

4. V § 6 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) výstup z úpravy zmesového odpadu a objemný odpad, ak jeho výhrevnosť v sušine neprekročí hodnotu 6,5 MJ/kg“.

5. V § 6 odsek 6 sa slová „škodlivých látok“ nahrádzajú slovami „nebezpečných látok“.

6. V § 6 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 12.

7. V § 6 odsek 12 sa slová „odsek 5 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odsek 5 písm. d)“.

8. V § 8 ods. 4 sa slová „§ 97 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 97 ods. 13“.

9. V § 12 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré obsahuje vyhodnotenie predchádzajúceho čerpania finančných prostriedkov podľa prílohy č. 6 tabuľky č. I,“.

10. V § 12 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

j) vyhodnotenie tvorby finančných prostriedkov od ich vzniku,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

11. V § 12 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré obsahuje vyhodnotenie a tvorbu podľa prílohy č. 6 tabuľky č. I,“.

12. V § 12 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) vyhodnotenie tvorby finančných prostriedkov od ich vzniku,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

13. V § 12 ods. 3 sa za slová „v prílohe č. 6“ sa na konci pripájajú tieto slová: „tabuľke č. II“.

14. V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „STN EN ISO 11969 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (ISO 11969) (75 7454).“ nahrádza citáciou „STN ISO 17378-2:2020 Kvalita vody. Stanovenie arzénu a antimónu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie s generovaním hydridov (HG-AAS) (75 7454).“.

15. V poznámke pod čiarou k odkazu 36 sa citácia „STN ISO 9965 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7434).“ nahrádza citáciou „STN P ISO/TS 17379-2:2019 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7434).“.

16. V poznámke pod čiarou k odkazu 51 sa citácia „STN EN 15308 Charakterizácia odpadov. Stanovenie vybraných polychlórovaných bifenylov (PCB) v tuhom odpade kapilárnou plynovou chromatografiou s detektorom elektrónového záchytu alebo hmotnostnou spektrometriou (83 8265).“ nahrádza citáciou „STN EN 17322: 2020 Tuhé environmentálne matrice. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou – hmotnostným spektrometrom (GC-MS) alebo s detektorom elektrónového záchytu (GC-ECD) (83 8265).“.

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 55 sa citácia „TNI CEN/TR 15310 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov (83 8204).

Časť 1: Pokyny na výber a aplikáciu kritérií odberu vzoriek za rôznych podmienok

Časť 2: Pokyny na techniky odberu vzoriek

Časť 3: Pokyny na postupy odberu čiastkových vzoriek

Časť 4: Pokyny na postupy balenia, skladovania, konzervácie, dopravy a dodania vzoriek

Časť 5: Pokyny na proces definovania plánu odberu vzoriek“ nahrádza citáciou „Súbor TNI CEN/TR 15310 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov (83 8204).“.

18. V prílohe č. 2 sa za slová „Odber vzoriek sa vykonáva podľa slovenských technických noriem.56)“ vkladajú vety:

„Test respiračnej aktivity (AT4) a produkcie plynov (GS21).57)

Výhrevnosť.58)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25, 36, 51, 55, 57 a 58 znejú:

25) STN ISO 17378-2: 2020 Kvalita vody. Stanovenie arzénu a antimónu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie s generovaním hydridov (HG-AAS) (75 7454).

36) STN P ISO/TS 17379-2:2019 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Časť 2: Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup) (75 7434).

51) STN EN 17322: 2020 Tuhé environmentálne matrice. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) plynovou chromatografiou – hmotnostným spektrometrom (GC-MS) alebo s detektorom elektrónového záchytu (GC-ECD) (83 8265).

55) Súbor TNI CEN/TR 15310 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov (83 8204).

57) ŐNORM S 2027-1 Beurteilung von Abfällen aus der mechanisch – biologischen Behandlung – Teil 1: Probenahme
ŐNORM S 2027-2 Beurteilung von Abfällen aus der mechanisch – biologischen Behandlung – Teil 2: Gasspendensumme im Inkubationstest (GS21)
ŐNORM S 2027-4 Beurteilung von Abfällen aus der mechanisch – biologischen Behandlung – Teil 4: Stabilitätsparameter – Atmungsaktivität (AT4).

58) napríklad STN EN 15170 Charakterizácia kalov. Stanovenie spaľovacieho tepla a výhrevnosti (75 7919).
STN EN 15400 Tuhé alternatívne palivá. Stanovenie výhrevnosti paliva (65 7509).
STN ISO 1928 Tuhé palivá. Stanovenie spaľovacieho tepla kalorimetrickou metódou v tlakovej nádobe a výpočet výhrevnosti (44 1352).“.

19. Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:

„Príloha č. 3a k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

BIOLOGICKÁ STABILITA

Tabuľka č. 1

ParameterLimitná hodnotaJednotka
spotreba kyslíka po 4 dňoch (AT4)*10mg O2/g sušiny
produkcia plynov po 21 dňoch (GS21)**20l/kg sušiny

*) AT4 – test respiračnej aktivity, testovacia metóda na hodnotenie stability bioodpadu na základe merania spotreby O2 za 4 dni podľa prílohy č. 2.

**) GS21 – testovacia metóda na stanovenie produkcie plynov za 21 dní v anaeróbnych podmienkach.“.

20. V prílohe č. 4 časti IV. prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „s definovaním stavu pre konečnú kapacitu, ktorá je rozhodujúca na výpočet voľnej kapacity skládky odpadov. Za konečnú kapacitu skládky odpadov sa považuje údaj z platného rozhodnutia povoľujúceho orgánu.“.

21. V prílohe č. 4 v poznámkach deviaty bod znie:

9) Plán stavu skládky je grafické zobrazenie skládky ako výsledok geodetického merania, ktoré zobrazuje polohopisné a výškopisné údaje o objekte telesa skládky slúžiaceho na ukladanie odpadu, schematické rezy o vrstvách uloženého odpadu podľa zavážacieho plánu pre skládku odpadov vrátane spracovania geodetického merania posunov objektov telesa skládky v IV. časti druhom bode a všetkých parametrov uvedených v IV. časti prvom bode Informácie o topografii skládky odpadov za kontrolované obdobie sa odovzdávajú v elektronickej podobe.59)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:

59) § 40 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.“.

22. Prílohy č. 6 a 7 znejú:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

VZOR

Príloha č. 7 k vyhláške č. 382/2018 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 182, 16. 7. 1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES upravujú ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v článku 251 Zmluvy o založení ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 284, 31. 10. 2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES, pokiaľ ide o osobitné kritériá skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad (Ú. v. EÚ L 328, 10. 12. 2011).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023 a čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2027.


Ján Budaj v. r.