Zákon č. 252/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 30.06.2021
Účinnosť od 01.09.2021 do30.09.2021 (za 5 dní)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. IV bodov 9 až 12, 18, 21, 22 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. júla 2021, čl. I bodu 1, § 40 ods. 13 písm. a) až l) v bode 2 a bodov 3 až 6, čl. II, čl. IV bodov 2, 3, 5, 8 a 24, čl. VI bodov 1 až 3, 5, 6, 10 a 1...