Nariadenie vlády č. 199/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov

Platnosť od 26.05.2021
Najbližšie účinné znenie 19.09.2021

OBSAH

199

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. mája 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. 1

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 452/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 14/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 1 až 3 sa slová „prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „prílohe III smernice“.

2. Príloha č. 1 sa vypúšťa.

3. Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/411 z 19. novembra 2019, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode, pokiaľ ide o požiadavky na bezpečnosť osobných lodí vnútroštátnej dopravy (Ú. v. EÚ L 83, 19. 3. 2020).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 19. septembra 2021


Eduard Heger v. r.