Vyhláška č. 158/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní

Platnosť od 27.04.2021
Účinnosť od 15.05.2021

158

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 20. apríla 2021,

ktorou sa ustanovuje vzor formulára na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 391/2020 Z. z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní ustanovuje:


§ 1

Formulár na vykonanie testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2021.


Branislav Gröhling v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 158/2021 Z. z.

TEST PROPORCIONALITY

Príloha č. 2 k vyhláške č. 158/2021 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 z 28. júna 2018 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (Ú. v. EÚ L 173, 9. 7. 2018).