Nariadenie vlády č. 156/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.04.2021
Účinnosť od 24.04.2021

OBSAH

156

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. apríla 2021,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 271/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2020 Z. z. sa mení takto:

V § 3 ods. 1 písmeno c) znie:

c) nie je

1. členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ak písmeno d) neustanovuje inak, alebo

2. poberateľom

2a. rodičovského príspevku,

2b. príspevku na opatrovanie,

2c. dávky v nezamestnanosti,

2d. kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti,

2e. dávky nemocenského zabezpečenia okrem tehotenského,

2f. dávky nemocenského poistenia okrem tehotenského, alebo

2g. obdobnej dávky zo zahraničia, ako je dávka podľa bodov 2a až 2f,“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Eduard Heger v. r.