Zákon č. 148/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.04.2021
Najbližšie účinné znenie 15.05.2021

OBSAH

148

ZÁKON

z 1. apríla 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 357/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 98/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 290/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z. a zákona č. 146/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 43 ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „chodníka“ vkladajú slová „a parkoviska“.

2. V § 43 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke27a) dlhšie ako šesť mesiacov aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

27a) § 44 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z.“.

3. § 43 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Ak bolo vozidlo odstránené podľa odseku 4 písm. d), na ďalšie nakladanie s ním sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.27b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:

27b) § 67 ods. 3 až 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa citácia „§ 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ nahrádza citáciou „§ 60 až 68 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. mája 2021.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.