Oznámenie č. 13/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Platnosť od 21.01.2021

13

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 15. decembra 2020 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z., oznámenie č. 156/2016 Z. z., oznámenie č. 175/2016 Z. z., oznámenie č. 238/2016 Z. z., oznámenie č. 5/2017 Z. z., oznámenie č. 201/2017 Z. z., oznámenie č. 208/2017 Z. z., oznámenie č. 254/2018 Z. z., oznámenie č. 195/2019 Z. z., oznámenie č. 60/2020 Z. z. a oznámenie č. 252/2020 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. januára 2021. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2021.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)


Článok 1

(1) Pravidlo 117 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) znie:

„Ak Európsky patentový úrad pokladá za nutné vypočuť účastníka, svedka alebo znalca alebo vykonať obhliadku, vydá o tom rozhodnutie, v ktorom určí skúmanie, ktoré zamýšľa vykonať, relevantné skutočnosti, ktoré majú byť preukázané, dátum, čas a miesto skúmania, a či sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie. Ak o výsluch svedka alebo znalca požiada účastník, v rozhodnutí sa určí lehota, v ktorej musí žiadateľ oznámiť meno a adresu príslušného svedka alebo znalca.“.

(2) V pravidle 118 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) odsek 2 znie:

(2) V predvolaní na vypočutie účastníkov, svedkov alebo znalcov sa stanoví lehota aspoň dva mesiace, ak nesúhlasia s kratšou lehotou. Predvolanie musí obsahovať

a) výpis z rozhodnutia podľa pravidla 117, ktorý musí obsahovať dátum, čas a miesto nariadeného skúmania s uvedením, či sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie, a musí tiež obsahovať skutočnosti, ohľadom ktorých budú účastníci konania, svedkovia a znalci vypočutí,

b) mená účastníkov a podrobnosti o právach, ktoré môžu svedkovia a znalci uplatniť podľa pravidla 122 ods. 2 až 4,

c) upozornenie, že účastník, svedok alebo znalec, ktorý bol predvolaný, aby sa dostavil na Európsky patentový úrad, môže byť na vlastnú žiadosť vypočutý prostredníctvom videokonferencie,

d) upozornenie, že účastník, svedok alebo znalec môže požiadať o vypočutie prostredníctvom príslušného súdu v štáte jeho trvalého bydliska podľa pravidla 120, a výzvu, aby v stanovenej lehote oznámil Európskemu patentovému úradu, či je pripravený sa tam dostaviť.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobudne platnosť 1. januára 2021.

V Mníchove 15. decembra 2020

IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION
of 5 October 1973

as amended by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation
of 15 December 2020


Article 1

(1) Rule 117 of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:

"Where the European Patent Office considers it necessary to hear a party, witness or expert, or to carry out an inspection, it shall take a decision to this end, setting out the investigation which it intends to carry out, relevant facts to be proved, the date, time and place of the investigation and whether it will be conducted by videoconference. If the hearing of a witness or expert is requested by a party, the decision shall specify the period within which the requester must make known the name and address of any witness or expert concerned.".

(2) Rule 118, paragraph 2, of the Implementing Regulations to the EPC shall read as follows:

"At least two months' notice of a summons issued to a party, witness or expert to testify shall be given, unless they agree to a shorter period. The summons shall contain:

(a) an extract from the decision under Rule 117, indicating the date, time and place of the investigation ordered, specifying whether it will be conducted by videoconference and stating the facts in respect of which parties, witnesses or experts are to be heard;

(b) the names of the parties and particulars of the rights which the witnesses or experts may invoke under Rule 122, paragraphs 2 to 4;

(c) an indication that a party, witness or expert who has been summoned to appear before the European Patent Office on its premises may, at his request, be heard by videoconference;

(d) an indication that the party, witness or expert may request to be heard by a competent court of his country of residence under Rule 120, and an invitation to inform the European Patent Office, within a period to be specified, whether he is prepared to appear before it."

Article 2

This decision shall enter into force on 1 January 2021.

Done at Munich, 15 December 2020